Tenojoen kalastussäännöt

Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välisellä sopimuksella ja Tenojoen kalastuspiirin yhteisellä kalastussäännöllä pyritään ”säilyttämään ja lisäämään Tenojoen vesistön lohikantoja tarkoituksenmukaisin kalastuksen säätelytoimenpitein.” Sopimuksen 1. artiklassa mainitaan, että ”tarkoituksena on suojella ja ylläpitää Tenojoen vesistössä anadromisten lohikantojen ja sisävesikalojen luonnonkantoja siten, että luonnon monimuotoisuus ja tuotanto säilytetään. Lisäksi valtiosopimukseen liittyy, että ”ne valtiot, joiden joista nämä anadromikannat ovat lähtöisin omaavat ensisijaisesti hyödyn ja vastuun näistä kannoista.”

 

Tenojoen lohikantoja on suojeltu ja kalastusta ohjattu Suomen ja Norjan välisillä kalastussopimuksilla pitkään

Tenojoen lohenkalastuskiellon yhteiskunnalliset vaikutukset ja niiden seuranta

 

Vanha lohiatrain. Tenojoki, Levajokisuu. Kuva: Ari Savikko

Vanha lohiatrain. Tenojoki, Levajokisuu. Kuva: Ari Savikko

 

Tenojoen lohikantoja on suojeltu ja kalastusta ohjattu Suomen ja Norjan välisillä kalastussopimuksilla ja -säännöillä vuodesta 1873 lähtien. Kalastussääntöä on tarkistettu ja ajantasaistettu vuosina 1920, 1938, 1953, 1960, 1972, 1979, 1982 ja 1989. Em. kalastussopimusten ja niihin liittyneiden kalastussääntöjen voimaansaatetuissa laeissa ei mainita valtiollista korvausvelvoitetta edes jälkikäteen kalastussäännön mahdollisesti aiheuttamista rajoituksista tai muista menetyksistä (Tuunainen 2003).

 

Viljo Saaristo lohi 23,5 kg Dysty Miller 1/0. Kuva: Törmälän valokuva-albumi

Viljo Saaristo lohi 23,5 kg Dysty Miller 1/0. Kuva: Törmälän valokuva-albumi

 

Vuonna 1991 säädettiin Suomessa erillinen Tenojoen korvauslaki (501/1991), ”Tenojoen kalastussääntöä koskevan kalastussopimuksen ja kalastussäännön eräiden määräysten aiheuttamien menetysten korvaamisesta”. Korvaukset liittyvät vuosien 1972, 1979 ja 1982, 1989 tiukennettuihin kalastussopimuksiin ja -sääntöihin ja niistä mahdollisesti aiheutuviin menetyksiin. Korvauslaissa määritellään korvauksen saajiksi kalastusoikeuden haltijat, joten korvattavat asiakohdat liittyvät ensisijaisesti perinteisten kalastustapojen käyttörajoituksiin ja niistä johtuviin saalismenetyksiin. Norjassa ei ole säädetty vastaavaa korvauslakia kalastusoikeudellisten mahdollisista saalismenetyksistä.

Kulkin ja Vitikaisen selvityksessä (2009) Tenojoen kalastusoikeuksista, kalastuksen rajoituksista ja niiden korvaamisesta korvausarvioinnin ongelmiksi mainitaan huomattavan kalastuksellisen haitan korvauskynnys ja luotettavat kiinteistö- ja kalastuspaikkakohtaiset saalistilastot. Kalastuspaikkakohtaisia saaliita ei ollut mahdollista saada myöskään tässä selvityksessä esille, joten lohisaaliin seurantayksikköinä on pyyntitapa, pyydys, ruokakunta tai kalastaja.

Tenojoen vesistöalueen paikallista, perinteistä lohenkalastusta ja sen muutoksia Suomessa vuo-sina 1980–2012 on julkaistu erillisen Makera-hankkeen raporttina (Länsman 2013). Julkaisussa tarkasteltiin lohisaaliita lohkokunnittain, jokialueittain ja pyyntitavoittain, lohen vapakalastus mukaan lukien. Jotta Vetsikon alueen osalta saatiin kattava kokonaiskuva lohenkalastuksesta luontaiselinkeinona, koostettiin 1970-luvun yksittäiset saalisilmoitukset aiemmin tehdyn julkaisun (Toivonen & Hei-kinheimo-Schmid 1979) alkuperäisistä haastatteluaineistoista.

 

Vene ja verkot Utsjoessa. Kuva: Ari Savikko

 

Vetsikon lohkokunnassa kalastusmatkailupalvelut ovat kehittyneet tärkeäksi toimeentulomuodoksi. Kalastusmatkailusta annetaan vuosittain Maa- ja metsätalousministeriöön tilastollisia seurantalukuja, mm. alueellisesta lohisaaliista ja kalastuspaineesta (Länsman ym. 2014a ja 2014b).

Lohisaaliiden vaihteluun vaikuttavat joki- ja meriympäristöllisten tekijöiden ohella monen eri ka-lastusalueen kalastustehon vaihtelut. Tässä selvityksessä käsitellään kalastuksen muutoksia ja lohisaaliiden vaihtelua Norjan pohjoisimman läänin rannikkoalueella, Finnmarkin muissa lohijoissa sekä Tenojoen vesistöalueella Suomen ja Norjan puolella ja yksityiskohtaisemmin Vetsikon lohkokunnan alueella. Tenojokialueen yksittäisten kalastusrajoitusten vaikutuksia saaliiseen ja kalastukseen on vaikeaa arvioida, koska kalastustehot eri pyyntialueilla (joki/ vuono/ meri) ovat muuttuneet. Saaliissa heijastuu myös lohikantojen luonnollinen vaihtelu.

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531220/rks2010_2.pdf?sequence=1

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

Tenojoen kalastusäännöt 1873-1990

Tenojoen kalastussäänto 1873

D. N. Buharov 2010: Matka Lapissa syksyssä 1883. 326 s. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Venäläinen diplomaatti ja kansatietielijä Dimitri Buharov (1853-1889) teki vuonna 1883 matkan Lappiin. Hän raportoi myös Tenon säännöstä ja kalastuksesta.

Matka Lapissa syksyllä 1883 s. 178-179

Kuninkaan päätös 1. huhtikuuta 1911

Kalastussääntö 1920

Kalastussääntö 1938

Kalastussääntö 1953

Kalastussääntö 1960

 

Tenon sopimus tarkittevaksi? (1967)

Tenon sopimus tarkastettavaksi

Vastine

 

Kalastussääntö 1972

Kalastussääntö 1979

Tenojoella vuonna 1979 tarkistetun kalastussopimuksen jalkeen kalastuksessa ja kalakannoissa tapahtuneet muutokset Tenojoessa ja lohen vaellusalueella

Kalastussääntö 1982

Tenojoen kalastustoimikunnan mietintö II (1986)

Kalastussääntö 1990

Kalastus Tenojoella nykyään

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021

 

 

Tenojokea. Kuva: Ari Savikko

Kalastussääntö 2017

Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä

29.6.2016

Tämä kalastussääntö on olennainen osa Suomen ja Norjan välistä sopimusta kalastuksesta Tenojoen vesistössä. Kalastussäännön määräyksiä sovelletaan sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla rajajokiosuudella. Biologisten vaikutusten torjuntaa koskevaa 6 lukua sovelletaan Tenojoen vesistön koko valuma-alueella.

http://mmm.fi/documents/1410837/2974565/Sopimuksen-LIITE2-TENOn-Kalastuss%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6-29062016.pdf/a4e2831e-960e-430d-b4dc-2389bc411d1c

http://mmm.fi/documents/1410837/2974565/TENOsopimus-TANAavtalen-29062016.pdf/4160afd3-9add-4ee4-9e75-6394c20f1659

 

Opastaulu Utsjokisuussa. Kuva: Ari Savikko

 

 

Tenon sopimuksesta lausumiseen lisäaikaa

Tenon uuden kalastussopimuksen lausuntoajan piti päättyä tänään perjantaina 5.8.2016. Useat tahot ovat kuitenkin pyytäneet lisäaikaa lausunnon toimittamiseen. Muun muassa Utsjoen kunta on pyytänyt lisäaikaa Tenon kalastussopimusta koskevan lausunnon toimittamiseen. Lausuntoajan piti päättyä  perjantaina 5.8.2016

http://yle.fi/uutiset/tenon_sopimuksesta_lausumiseen_lisaaikaa/9074673

http://yle.fi/uutiset/neuvottelut_tenojoen_kalastussopimuksesta_nytkahtivat_eteenpain/8319647

 

Kuva: Tero Ronkainen

 

Tenojoen kalastussäännöt muuttuvat

1.8.2016 Hannele Pokka

Kesälomalla kävin Utsjoella. Lohenpyynnin sijaan kuuntelin paikallisten mielipiteitä muutoksen alla olevasta Tenojoen kalastussäännöstä. Tulivat vanhat muistot mieleen, kun eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenenä jouduin ottamaan kantaa edellisiin Tenon säännön muutoksiin 1980-luvulla.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Organisaatio/Virkamiesjohto/Pokan_mietteet/Tenojoen_kalastussaannot_muuttuvat(39937)

30.9.2017

Tenon sopimus allekirjoitettiin

tenosopimus-31-09-2017

Tenon kiinteistöomistajat r.y.:n lausunto

http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/17566/255221_Tenon-kiinteistönomistajat-ry-lausunto.pdf

Tenon kalastussääntö 22.3.2017

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_16+2017.aspx

Tenon kalastussääntö 22..3.1917

Tenojen kalastussäännön neuvottelija ja neuvotteluprosessi

Tenojen kalastussääntö neuvottelijat ja neuvotteluprosessi

Tenojoen vesistön lohen ja taimenen nousualueita koskevista erillisten lupien kiintiöista Utsjoen kunnassa vuosille 2017-2019

utsjoki-kiintiopaatos-2017-2019_suomi

 

 

Tenojoen kalastuksenvalvojat joella kesällä 2019. Kuva: Ari Savikko

 

Kalastus Tenolla alkaa kesäkuussa – luvat verkkokaupasta (Lappi)

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/kalastus-tenolla-alkaa-kesakuussa-luvat-verkkokaupasta-lappi-#.WQYscP2wdKd

Tenon kalastuslupien myynti 2017

https://www.tenonkalaluvat.fi/

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella#.WRMyR_2wdKc

 

Kuva: Ari Savikko

 

Tenon sivuvesien uudet kalastussäännöt perustuvat lohikantojen tilaan 24.5.2017

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tenon-sivuvesien-uudet-kalastussaannot-perustuvat-lohikantojen-tilaan

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä

http://mmm.fi/documents/1410837/4484864/Perustelumuistio_VN-Tenonsivuvesiasetus03042017.pdf/b8647992-eb36-4c02-ae75-1c6c489561ab

Asetus Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistöjen kalastussäännöstä

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900405

Kalastus Tenojoella 2017

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella#.WVX4k4VOJ9A

http://areena.yle.fi/1-4195856

 

Osakaskuntie rajamerkki Norjanpuolella. Kava: Ari Savikko

 

Tenon kalastuslupien myynti Norja 2019

https://tana.lakseelv.no/welcome.php?lang=fi&fbclid=IwAR2zoxbBsgV8t26lCcvnRYphB3wpoyro_TrADTtqcc0Sl_VkWoPhgaZXByg

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/23117928/Norjan+lupakauppa+suomenkieliset+ohjeet/67f363b7-5c5a-4c13-a7d5-9092cafb7a10

Aiheesta lisää:

http://mmm.fi/documents/1410837/2974565/Lausuntopyyntö-Teno-sopimus.pdf/54e45324-5021-44fa-97aa-12afb82b332a

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-ja-norja-sopivat-tenojoen-kalastuksesta

http://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/finland-och-norge-sluter-avtal-om-fisket-i-tana-alv.html

 

Kalastus on kieletty niiden sivujokien suussa joihin lohi nousee. Kuva: Ari Savikko

Kalastus on kieletty niiden sivujokien suussa joihin lohi nousee. Kuva: Ari Savikko

https://www.luke.fi/blogi/uusi-kalastussaanto-tenon-lohikantojen-turvaksi/

http://yle.fi/uutiset/tenon_uusi_sopimus_loukkaa_perustuslaillisia_oikeuksia__utsjokelaisten_eriava_mielipide/8998183

Outakosken osakaskunnan päätös, joka on lähetetty Lukelle

Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta. 12.4.2017 klo 10.00.

2 § Yhteistyö ministeriön ja tutkimuslupa Luken kanssa

Outakosken osakaskunnan osalta päätettiin olla myöntämättä minkäänlaista tutkimuslupaa osakaskunnan hallitsemille yksityisille vesialueille Tenojoessa, Inarinjoessa ja niihin laskevissa sivujoissa. Kielto tutkimustoiminnasta on voimassa toistaiseksi kunnes vahvistetaan, että Suomen ja Norjan valtioiden välille palautetaan vuonna 1989 solmittu Tenojoen kalastussäännöistä tehty kalastussopimus tai aletaan neuvottelemaan uutta kalastussopimusta.

Karigasniemi 21.4.2017, Antti Katekeetta, Outakosken osakaskunnan puheenjohtaja.

https://yle.fi/uutiset/3-9774332

Kalastuskausi 2017 jää historiaan. Norjan ja Suomen ensimmäistä kesää voimassa ollut uusi kalastussopimus ja kalastussääntö haukuttiin perin pohjin.

https://yle.fi/uutiset/3-9810326

 

Kuva: Ari Savikko

 

 

Tenojokisuun kalastussäänöt ja Norjan kalastusluvat

http://tanafisk.no/en/ny-grense-sjoelv-tanamunningen/3670

 

 

Lohi saatu ongella vuonna 1952 ja painoi 32,5 kg

Lohi saatu ongella vuonna 1952 ja painoi 32,5 kg

 

 

Tenon kalstuslupienmyynti 2018

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella#.Wm7u7k0Uncu

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_10+2018.aspx

Tenojoen kalastuslupien myynti ensi kesälle on käynnistymässä. Suomen puolen venelupien myynti alkaa tiistaina 24.4 klo 06.00 ja rantakalastuslupien myynti  vastaavasti  torstaina 26.4. klo 06.00. Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien luvat tulevat varattaviksi samoihin aikoihin. Kiinteistönomistajien luvat maksetaan ja lunastetaan vasta Utsjoella.

Lupamyynnin käynnistyminen edellytyksenä on, että eduskunnan käsiteltävänä olevat lakimuutokset hyväksytään ajoissa. Lupajärjestelmään tehtävien muutosten saaminen voimaan edellyttää eduskuntakäsittelyn ja viime vaiheessa presidentin esittelyn. Prosessin kesto on viivästyttänyt lupamyynnin aloittamista.

Lupajärjestelmää on kehitetty edelliskesän asiakaspalautteen perusteella. Kalastuslupia on nyt mahdollista ostaa myös kahdelle kaverille. Tämä edellyttää kuitenkin, että kaverit ovat rekisteröityneet järjestelmään ennakkoon. Lisäksi alle 16-vuotiaille lapsille on Suomen ja Norjan neuvotteluissa sovittu kokeiluluontoinen ilmainen 330 luvan kalastuslupakiintiö, joka ei vähennä kalastussopimuksessa sovittuja kansallisia kiintiötä. Nämä luvat kytketään aikuisen ostamiin kalastuslupiin ja lupia myydään niin kauan kuin kiintiötä riittää.  Tarkemmat ohjeet lupien ostamiseksi löytyvät lupakaupan sivuilta.

Norja on ilmoittanut aloittavansa luvanmyynnin lupakaupastaan 16.4. 2018  klo 00.00.

Lupakaupan sivuja päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan.

Palautetta ja kysymyksiä lupakauppaan liittyen voi antaa osoitteeseen info@tenonlupakauppa.fi

Lisätietoja kalatalousasiantuntija Kare Koivisto p. 0400-211 898

https://www.tenonkalaluvat.fi/

Tenon kalstuslupienmyynti 2019

https://tenonkalaluvat.fi/

Valtioneuvosto antoi 4.4.2019 asetuksen Tenon kalastussääntöön ensi kaudelle tehtävistä muutoksista ja maa- ja metsätalousministeriö asetuksen Tenon matkailukalastuslupien hinnoista vuonna 2019. Molemmat asetukset tulevat voimaan niin, että Tenon kalastuslupien myynti voi alkaa suunnitellussa aikataulussa keskiviikkona 10.4.

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tenon-kalastuslupien-myynti-alkaa-10-4-kalastussaantoon-pienia-muutoksia

Kalastaminen Utsjoessa 2018

https://www.lapinkalatalouskeskus.net/osakaskunnat-ja-kalastusalueet-verkossa/utsjoen-osakaskunta/kalastaminen-osakaskunnan-vesillae/

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/utsjoki.html

 

Kalastus Utsjoessa on kiellettyä maantiesillan alapuolella. Kuva: Ari Savikko

 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Tenojoen kalastuslupien myynnin laillisuudesta

Kalastus Tenojoessa 2020

Huom! Luvanmyynti aloitetaan aikaisintaan 18.05.2020

Tenojoen kalastuslupien myynnin aloittaminen viivästyy suunnitellusta

https://www.tenonkalaluvat.fi/

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää perusteltuja ehdotuksia Tenojoen kalastussääntöön tarvittavista muutoksista. Ehdotukset pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 2.3.2020 mennessä Lausuntopalvelussa

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tenojoen-kalastussaantoon-tarvittavista-muutoksista-lausuntokierros

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_39+2019.pdf

Pöytäkirjaluonnos 2020 täsmennykset Tenon kalastussääntö (1)

Oikeuskansleri päätös kalastuslupien vuokraus-ja myyntytoiminnasta (25.3.2020)

okv_973_1_2019

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastuslupien hinnoista vuodelle 2020

Tenojoki Ylen uutiset

Tenon kalastussopimuksen vaikutukset : Sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta

Suomen rajajoilla saa kalastaa tulevana kesänä

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/suomen-rajajoilla-saa-kalastaa-tulevana-kesana

Norja 2020

Tanavassdragets fiskeforvaltning har besluttet å utsette forhåndssalget av fiskekort for Tanavassdraget frem til 20. april i første omgang. Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan restriksjonene rundt covid-19 viruset vil påvirke tilgangen til fisket, og muligheten for å krysse Tanaelva. Vi utsetter forhåndssalget til vi kan si noe mer om dette.

http://tanafisk.no/utsatt-kortsalg-postsponed-onening-of-license/6078

 

Tenon kalastussopimuksen vaikutukset : sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta 2020

Tämä raportti on osa laajempaa Suomen ja Norjan välisen 1.5.2017 solmitun Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointia. Työssä on koottu ja jäsennetty eri osapuolten näkemyksiä sopimuksen toimivuudesta ja sen vaikutuksista. Lisäksi työssä on kerätty osapuolten näkemyksiä kalastussopimuksen muutostarpeista sekä kalastussäännön tarkistamista koskevasta prosessista ja siihen osallistumisesta.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162060/MMM_2020_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Saamelaisen kulttuurin harjoittaminen – Oikeus omaan kulttuuriin – Tenojoen jokilaakso – Paikkakuntalaisen kalastusoikeus – Yleinen paikkakuntalaislupa – Asuinpaikkaperusteinen kalastusoikeus – Perusoikeuksien sallittu rajoittaminen 2020

Pohjois-Suomen HAO 13.5.2020 20/0211/2

 

Suomelle nimettiin valtuuskunta Tenon kalastussääntöneuvotteluihin – neuvottelut alkavat kesällä 2020

https://yle.fi/uutiset/3-11362980

Maa- ja metsätalousministeriön asetuskalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019

 

 

Kuva: Ari Savikko

 

Kalastus Tenojoessa 2021

KALASTUSSÄÄNTÖJÄ 2021 (muutokset mahdollisia)

https://www.ely-keskus.fi/kalastus-tenojoella

Tenon kalatalousalueen tunturivesien kalastussääntö 2021

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Tenon kalatalousalueen esitys Lapin ELY-keskukselle 15.11.2020

Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021– Mahdollisuuksia muun kalan pyyntiin lisätään

Valtioneuvoston asetus Tenojoen vesistön sivuvesistöasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Pöytäkirja Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ilmasto- ympäristöministeriön ja välinen sopimus 2021

Tenojoen vesistön lohenkalastus kielletään kaudella 2021 – Muiden kalojen pyyntimahdollisuuksia lisätään

Valtioneuvosto päätti tänään (29.4.2021) , että lohi on rauhoitettu koko Tenojoen vesistön alueella 1.5.–31.12.2021. Syynä poikkeukselliseen rajoitukseen on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila, joka on havaittu seurannassa. Väliaikaista kieltoa tarvitaan, koska rajoitettukin kalastus verottaisi lohikantoja liikaa ja hidastaisi niiden elpymistä merkittävästi.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021 ja valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistössä vuonna 2021

Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2021

Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ilmasto- ympäristöministeriön ja välinen pöytäkirja perustuen Suomen ja Norjan väliseen sopimukseen kalastuksesta Tenojoen vesistössä
30.syyskuuta 2016 (Tenon kalastussopimus) artiklaan 7 ja artiklaan 6 poikkeuksista sopimuksen liitteestä 2 (Tenojoen vesistön kalastussääntö).

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (13.12.2021)

 

Kalastus Tenojoessa 2022

Matkailijoille tarkoitetulla harjusluvalla voi kalastaa rannalta yleisemmin käytössä olevalla kuutosluokan yhden käden perhovavalla kevyillä perhokalastusvälineillä. Matkailulupia on tarjolla kesäkuun 15. päivästä heinäkuun loppuun. Paikkakuntalaisille tarkoitetuilla kalastusluvilla muita kaloja kuin lohta voi kalastaa vavalla myös veneestä. Kaikki vapakalastus on kiellettyä yöaikaan, mikä tarkoittaa kesä-heinäkuussa 23.00-8.00 välistä aikaa ja elokuussa 19.00-8.00 välistä aikaa. Vapakalastusta on lisäksi rajoitettu aiempien vuosien tavoin jokisuiden läheisyydessä sekä Tenon Ylä- ja Alakönkäiden alueille perustetuilla rauhoitusalueilla lohen sivusaaliin välttämiseksi.

KALASTUSSÄÄNTÖJÄ JA LUPIEN HINNAT 2022

 

Bildam-Alaköngäs kalastuskielto 2022. Kuva: Ari Savikko

 

Valtioneuvoston asetuskalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2022

Tenon kalatalousalueen tunturivesien kalastussääntö 2022

VN_7259_2022-MMM-1Lausuntopyyntö Tenojoen kalastussäännön vuotta 2022 koskevat täsmennykset ja liitteet

VN_7259_2022-MMM-1Lausuntopyyntö Tenojoen kalastussäännön vuotta 2022 koskevat täsmennykset

lausunto-tenojoen-kalastusmaarayksiksi-kalastuskaudelle-2022

Tenojoen kalastussäännön vuotta 2022 koskevat täsmennykset

VN_10790_2022-MMM-1Lausuntopyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä ja liittee

Luvan myynnistä vastaa  https://www.tenonkalatalousalue.fi/

Luvat Norjan puolelle

Syyttäjä vaati paikalliselle saamelaiselle A:lle rangaistusta kalastusrikkomuksesta

Kalastus Tenojoessa 2023

Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä 2023

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen sivuvesistöissä vuonna 2023

Tenon lohikantojen tilassa ei parannusta – lohi esitetään rauhoitettavaksi kalastuskaudelle 2023

Tenojoen lohikantojen tila ei kohentunut viime kesänä eikä lohen nousumäärien kasvusta tulevana vuonna ole lupaavia merkkejä. Lohikantojen heikon tilan vuoksi Tenolle esitetään lohenkalastuskieltoa 1.6.–31.12.2023. Lausuntoja hallituksen esityksestä voi antaa 31.10.2022 saakka.

Valtioneuvoston asetuskalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

VN_28666_2022-MMM-1 Lausuntopyyntö_ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2023

Paikalliset tahot ovat ilmoittaneet eroavansa Tenon neuvottelukunnasta – MMM toivoo neuvotteluiden jatkuvan alkuperäisellä kokoonpanolla

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Tenojoen kalastussopimuksen 6 ja 7 artiklan mukainen pöytäkirja määräyksistä jotka poikkeavat kalastussäännöstä

Kyttyrälohen kalastuksessa tulee huomioida Atlantin lohi

 

Tenojoen kalastussääntö 2024

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 26.4. Tenon kalastussäännön 2024–2030 ja sen voimaansaattamislain. Päivitetty kalastussääntö astuu voimaan 1. toukokuuta. Eduskunnan hyväksymä Tenon päivitetty kalastussääntö astuu voimaan toukokuun alussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti perjantaina lain kalastussäännön voimaansaattamiseksi. Lailla myös tarkennetaan viranomaisten tehtäviä kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa sekä säädetään kalastuslupien myymisestä, hinnoittelusta ja lupien käytöstä.

Sääntelyn lähtökohtana on Tenon vesistön eri lohikantojen viikoittainen esiintyminen Tenojoen pääuomassa prosenttiosuuksina (Liite Taulukko 1).
Tätä prosenttiosuutta verrataan Tenon vesistön lohikantojen vuosittaisessa tilaraportissa esitettyyn lohikantojen tilaan. Yhdessä nämä antavat yleiskuvan sellaisten lohikantojen esiintymisestä, jotka eivät ole
tuottaneet hyödynnettävää ylijäämää vähintään kolmena viimeisestä neljästä vuodesta (punainen kantaluokka). Tämän perusteella lisätään seuraavat ehdot: 1) Kun yli 20 % joessa tietyn ajanjakson aikana tavattavista lohista kuuluu punaisen kantaluokan lohikantoihin, lohenkalastusta ei sallita. 2) Niinä viikkoina, kun alle 20 % joessa tavattavista lohista kuuluu punaisen kantaluokan lohikantoihin,
lohenkalastus sallitaan seuraavasti: Lohenkalastus on sallittu vavalla ja vieheellä sekä verkolla tai padolla kahtena päivänä viikossa. Kaikki yli 65 cm:n mittaiset lohet on vapautettava. Kalastukseen voivat osallistua ainoastaan 3 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdissa ja 2 momentin kohdissa 1 ja 2 tarkoitetut henkilöt. Kalastus on lopetettava, kun saaliskiintiö on täyttynyt. 3) Niinä viikkoina, kun alle 10 % joessa tavattavista lohista kuuluu punaisen kantaluokan lohikantoihin, lohenkalastus sallitaan seuraavasti: Lohenkalastus on sallittu vavalla ja vieheellä, verkolla tai padolla vähintään kahtena päivänä viikossa.
Kaikki yli 90 cm:n mittaiset lohet on vapautettava. Kalastukseen voivat osallistua ainoastaan 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdissa ja 2 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetut henkilöt. Kalastus on lopetettava, kun
saaliskiintiö on täyttynyt. 4) Lohikantojen tilan niin salliessa osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia kalastuksen laajemmin kuin mitä edellä 3 kohdassa on määrätty sekä sallia sen 3 §:n 1 momentin kohdassa 4 ja 2 momentin kohdassa 3 tarkoitetuille ulkopaikkakuntalaisille

TENOJOEN VESISTÖN KALASTUSSÄÄNTÖ 2024 – 2030

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastussäännöstä

Uusi kalastussääntö on laadittu seitsemäksi vuodeksi, ja se on tarkoitus saada voimaan vuoden 2024 kalastuskauden alkuun mennessä, ennen nykyisen kalastussäännön voimassaoloajan päättymistä. Seuraavaksi neuvottelutuloksesta pyydetään lausuntoja sekä Suomessa että Norjassa. Lausuntoja voi antaa 8.9.2023 asti. Suomessa kalastussääntö edellyttää vielä eduskunnan hyväksynnän tullakseen voimaan.

Tenon uusi kalastussääntö allekirjoitettiin – sääntelytoimet on suunniteltu lohikantojen tehokkaaseen vahvistamiseen 22.12.2023

Tenon kalastussääntö tuleville vuosille on taas askeleen lähempänä, kun lausuntopalautteen pohjalta syksyllä muokattu kalastussääntö allekirjoitettiin perjantaina 20.12. Oslossa. Tasavallan presidentti myönsi kalastussäännön allekirjoitusvaltuudet torstaina. Kalastuksen järjestämisen kannalta on tärkeää, että Suomella ja Norjalla on yhteinen kalastussääntö, jonka mukaan Tenolla kalastetaan

Tenon kalastussääntö liitteineen

Lohen salakalastajia jää vain vähän viranomaisten haaviin pohjoisen joilla – lohesta napsahtaa liki 3500 euron sakko

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä 2024