Kuusamon Uistin

ensimmäinen luettelo 1973. Siitä asti luettelo joka vuosi

 

1kuusamo

Kuusamon Uistin Oy:n historiaa

06.10.1967 perustettiin avoin yhtiö, Kuusamon Uistin, Paavo Kor­pua ja Paavo Putila

30.11.1993 muutettiin osakeyhtiöksi, Kuusamon Uistin Oy.

Omistus, Paavo Korpua 50 %, Paavo Putila 50 %

29.12.1995 Paavo Putila myi osuutensa jäädessään eläkkeelle.

Omistus, Paavo Korpua 52 % Kimmo Korpua 24 % Kari Korpua 24 %.

21.11.2006 Paavo ja Kari Korpua myivät osuutensa Kimmo Korpualle.

Liikevaihto 

Henkilöstö: n. 30 henkeä

 

Mistä kaikki sai alkunsa?

Vuodet 1963-67 olivat Kuusamossa hyvin vaikeata aikaa, ih­mi­sillä ei ollut paljon töitä. Yleinen henki oli, että pi­täisi tehdä jo­ta­in. Naapu­ruksina asuvat Paavo Korpua ja Paavo Putila ajat­teli­vat samoin, että heidänkin pitäisi tehdä jotakin, koska he­il­lä mo­lem­milla oli hyvät ammatit. Paavo Korpua oli koulunkäy­nyt kel­loseppä ja Paavo Putila oli ammatil­taan sähköasentaja. Puti­la muu­tti kuu­samo­laisten evakkopi­tä­jästä Ou­lai­sista Kuusa­moon.

Tuotannollinen toiminta aloitettiin matkamuistojen tekemisellä ja tarkoitus oli perustaa myös leirin­täalue, mutta sopivaa alue­tta ei tällöin ollut vuokrattavissa. Alkuun valmistettiin matka­muistoja poron­luusta ja nahkasta. Matkamuistojen valmistus kesti aino­astaan vuo­den verran, jonka jälkeen aloitettiin uistinten valmis­tus. Tuolloin Paavo Kor­pual­la oli ke­mial­li­nen- ja va­lkope­sula, jonka toimitilat oli tehty käy­töstä pois­tettuun na­vet­ta­raken­nuk­seen, minkä takahuo­neessa ensi­mmäi­set uis­timet syn­tyi­vät. Kuu­sa­mon Uistin merkittiin 6.10.1967 Kaup­parekiste­riin.

En­si­mmäinen uistin oli tait­tuva bal­sa-vaappu nimel­tään “Kitkan Vii­sas” (Kuusa­mon mui­kku). Kitkan Viisas oli hyvin ka­lastava ja kaup­pa alkoi käy­dä. Sen aikaiset tuotantotilat olivat hyvin vaa­ti­matto­mat ja ah­taat, konttori- ja varastotilois­ta puhu­matta­kaan. Alkuun varasto oli Putilan koto­na heidän yh­dessä pie­nessä kama­ri­ssa, josta lähetykset ja laskut tulivat hoidettua. Uis­timi­en kysynnän kasva­es­sa palkkasimme yh­den hen­kilön ja aloim­me etsiä tehtaaksi sopivaa raken­nusta.

1968 ensimmäinen työpaja

Kuva: Kuusamon Uistin

 

Kuusamon Uistin sai ostettua metsätyökämppänä olleen pa­rakin, jonka pys­tytim­me. Tämän jälkeen pystyimme lisäämään valikoi­maa ja työ­n­teki­jöitä. Valikoimaan tulivat metalliuis­timet, tal­vipilkit ja puukot.

Puukkojen valmistamisen myötä saimme tuotannon ympärivuotiseksi. Tuotevalikoima  laajentui kalasta­ji­en toivomuksesta. Suomihan on ainutlaatuinen para­tiisi kalastajalle. On makeaa vet­tä, suolaista vettä, tyyntä vettä, virtaavaa vettä, sulaa vettä ja jäässä ole­vaa vet­tä. Kalas­tusta harras­tetaan kai­kki­na vuo­denaikoi­na. Eri vuodenaikoja varten Kuusa­mon Uis­tin on raken­tanut tuot­teensa.

Kuva: Kuusamon Uistin

Kuva: Kuusamon Uistin

Oh­jel­massa on noin 80 omaa tuotetta joissa useita koko ja vä­riyh­dis­telmiä. Valikoimissa on metallisia lusikkauistimia, Kuusa­mo lippoja, talvika­lastukseen erilaisia pysty- ja tasapainopilk­kejä sekä mor­mus­ka­tyyppisiä Kirppuja sekä pilkkivapoja.

Kuusa­mon Uistin val­mis­taa kahta Suomen van­himpiin kuuluvaa uis­tin­merkkiä, Räsä­sen sei­skaa ja Profes­so­ria. Räsäsellä ja Profes­soril­la on oma mielen­kiin­toinen histo­riansa. Rä­sänen on saa­nut ensimmäiset muo­tonsa Utsjoella ja Professorit Viipuris­sa.

Valmistusohjelmaan kuuluu myös pilkki­vavat, sekä pie­net pai­nosyvääjät. Pai­nosyvääjällä uistin saa­daan ha­luttuun syvyyteen.

Kalastajien ja metsä­miesten käyt­tämät Finngrip-eräsiteet kuuluvat valmis­tusohjelmaan. Siteet valmistetaan Suomen Armeijan tiukkojen val­mistusnormien mukaan.

Ohjelmassa on lisäksi lukuisa joukko kalastajien käyttämiä tuot­teita. Vuoden 1997 aikana otettiin uutena ohjelmaan pilkkihaa­larit ja reput.

Markkinointi

Alkuun uistimet lähetettiin tukkuliikkeille Helsinkiin ja Ou­luun. Sieltä ne eivät lähteneet kunnolla liikkeel­le, koska uis­timet olivat valtakunnallisesti tuntemat­tomia.

Tämän jälkeen palk­kasimme paik­kakun­nan pojan edus­tajaksi. Rii­juuhommien takia hän ei viihtynyt työssä. Paavo Putila otti lop­pu­ti­lin säh­kötöistä ja siirtyi uis­tinedustajak­si, kier­täen koko maata. Edusta­jan työ onnistui niin hyvin, että ensimmäi­sen kuu­kauden aika­na hän myi niin pal­jon kuin aikaisemmin oli myyty vuo­den ai­kana yhteen­sä. Siitä lähtien Kuusa­mon Uis­tin on ma­rk­kinoinut tuot­teensa itse ja tällä hetkel­lä tuot­teita myy viisi edustajaa hy­vällä menestyk­sel­lä kattaen koko maan. Vien­tiin teh­taan tuo­tan­nosta mene noin 45 %.

Valmistustilat

Ensimmäiset kymmenen vuotta tuotanto oli väliaikaistiloissa. Nyt Kuusamon Uistimella on 5-tien varressa kaksi nykyaikaista teh­dasrakennusta. Teh­taan yh­teydes­sä on viihtyisä kahvio sekä keväällä 2007 uusittu ja laajennettu teh­taanmyymälä.  Monesti uusimmat koevärit löytyvät myymälästä.

Kuva: Kuusamon Uistin

Kuva: Kuusamon Uistin

Tulevaisuuden näkymät

Kuusamon Uistin Oy on tänä päivänä Kuusamon tunnetuimpia vien­tiyrityksiä, jonka rekisteröity tavara­merkki tunnetaan os­tajapiireissä kautta kalastavan maailman.

Voimatekijöinä on osaava henkilökunta, korkea laatu ja jatkuva tuotekehitys sekä asiakkaiden luottamus hyvin kalastavia tuot­teitamme kohtaan.

Kuusamon Uistin on täyttänyt 50 vuotta. Ympäristö on ko­vassa murrok­sessa, mutta uskomme vakaasti, että perinteiset ka­lastusmuo­dot tulevat vielä säilymään. Edellytyksenä on, että entistä tiukem­min huolehdi­taan vesien ja ilman puhtaudesta sekä kalavesien hoidosta. On­nek­si täällä Suomessa on vielä riittä­västi puh­taita vesiä ja erämaita.

 

Kekkonon Kuusamon uistimella

Kuva: Kuusamon Uistin

Teksti: Kimmo Korpua

Kuusamon Uistin Oy

toimitusjohtaja

 

Kuusamon Uistimen vieheet 1967-2023

 

kuusamo

Yksi Kuusamon Uistemen varhaisimmista esitteistä. Ensimmäinen varsinainen luettelo ilmestyi vuonna 1973

 

Kuusamon Uistin tehdasrakennus 2016. Kuva: Ari Savikko

Kuusamon Uistin tehdasrakennus 2016. Kuva: Ari Savikko

 

http://www.kuusamonuistin.fi/