Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmaehdotuksen 2021–2027 hyväksyminen ja ohjelman EU-rahoitusosuuksien jako Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/1139 mukaan jäsenvaltion on laadittava yksi toimintaohjelma, jonka mukaisesti rahaston toimia toteutetaan ohjelmakaudella 2021–2027. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kumppanuussopimuksen toimittamisesta. Ohjelmassa esitetään EU-asetusten mukaisesti toimintaympäristön analyysiin perustuva strategia, SWOT-analyysi, toiminnan sisältöä kuvaavat toimintalinjat ja erityistavoitteet, rahoitus, ohjelmaviranomaiset, mahdollistavat edellytykset sekä ohjelman kumppanuutta ja viestintää koskevat tiedot. Ohjelma koskee Manner-Suomea ja Ahvenanmaata. Suomelle osoitettu Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston EU-rahoitus on yhteensä 71 755 962 euroa.

Vesiviljelystrategia tavoittelee kestävää kasvua

Vesiviljelystrategian tavoitteena on tehdä vesiviljelystäkestävän kasvun toimiala vuoteen 2030 mennessä nostamalla Manner-Suomen tuotanto 25 000 tonniin vuodessa ja kasvatetun kalan kotimaisuusaste yli 50 prosenttiin. Vesiviljelyllä on hyvät mahdollisuudet vastata kuluttajien toiveeseen kotimaisista, korkealaatuisista ja vastuullisista kalatuotteista ja tukea myös Suomen huoltovarmuutta. Toiminnan kasvu ei kuitenkaan saa vaarantaa vesien- ja merenhoidon tavoitteita. Manner-Suomen vesiviljelystrategia ulottuu vuoteen 2030 ja asettaa suuntaviivat vesiviljelyn kehitykselle. Ahvenanmaa on laatinut vastaavan strategian omalle alueelleen. EMKVR-ohjelma ja vesiviljelystrategia tukevat hallituksen Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteita. Ohjelmia on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä, ja niistä järjestettiin lausuntokierros 17.12.2021–23.1.2022.