Aineiston tiedot

Tekijä (t):Markkanen, Sirkka-Liisa toim.
Saastamoinen, Jouko toim.
Heikkinen, Onni toim.
Aineiston nimi:Oulujärven vesiensuojelun yleissuunnitelma
Verkko-osoite:https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234080
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:jätevesikuormitus, Oulujoen vesistö, Oulujärvi, vesien virkistyskäyttö, vesiensuojelu, vesistönkuormitus - vesistökuormitus, virkistyskäyttö, yleissuunnitelmat
Kustantaja:Vesi- ja ympäristöhallitus, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:1993
Sivumäärä:131
ISBN/ISSN:951-47-8407-3 ; 0786-9592
Lehti/sarja ym.:Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A
Lisätietoa:nro 164 Tiivistelmä Oulujärvi on Oulujoen vesistön matalahko keskusjärvi. Järven pinta—ala on 928 km2ja siihen laskee kaksi suurta reittivesistöä ja useita pieniä jokia. Oulujärvi on voimataloutta varten säännöstelty ja siihen on vuoteen 1982 saakka kohdistunut sulfiittisellu- ja paperitehtaan jätevesikuormitus. Nykyisin tärkeimmät kuormittajat ovat maa- ja metsätalous, paperitehdas, asutus ja laskeuma. Suunnitelmassa tarkastellaan Oulujärven tilaa, siihen kohdistuvaa kuormitusta ja vesistön käyttöön liittyviä ongelmia. Kuormituksen ja veden laadun välisen yhteyden arvioinnissa käytetään ko]midimensionaalista virtausja vedenlaatumallia. Vesiensuojelulliseksi tavoitteeksi suunnitelmassa esitetään vaativan virkistyskäytön ja matkailun edellyttämä järven tila. Toimenpidesuosituksia arvioidaan vertaamalla eri toimenpiteiden vaikutuksia niiden kustannuksiin. Edullisimmin järven tilaa voidaan parantaa vähentämällä maa— ja metsätalouden sekä haja—asutuksen ravinnekuormitusta. Hajakuormituksen vähentämisen lisäksi suositellaan toimenpiteitä säännöstelyn ja uiton aiheuttamien haittojen poistamiseksi. Vesiensuojelusuunnitelman tavoitteena on Oulujärven tilan säilyminen vaativaan virkistyskäyttöön ja matkailuun sopivana.
Sijainti:E-Oulujoen vesistö: Oulujärvi