Aineiston tiedot

Tekijä (t):Pellikka, Jani
Viitala, Merja
Aineiston nimi:Mitä luontoharrastukset kertovat metsästäjien monitoimisuudesta?
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/532860/tutkimuksia_6_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:luonto, metsästys, metsästäjät, monimuotoisuus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2009
Sivumäärä:26
ISBN/ISSN:978-951-776-719-4 ; 1796-8860
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:6/2009 Työssä tarkastellaan suomalaismetsästäjien toimijuutta heidän luontoharrastustensa ja muiden sen luonteisten toimintojen muodostaman kokonaisuuden näkökulmasta. Harrastusten yhdistelmät ilmentävät eri tavoin käytön ja hoidon painotuksia ja vuorovaikutteisuutta luontosuhteessa: Yhtäältä luontoharrastajan monitoimisuus voi painottua voimakkaasti ”luonnonkäyttäjyyteen” eli aineellista ja aineetonta hyvinvointia ekosysteemeistä ammentavaan toimintaan. Toisaalta monitoimisuus voi näyttäytyä monimutkaisina ”luonnonhoitajuuden” ja ”–käytön”yhdistelminä, joissa luonnon hyödyntäminen nivoutuu monisyisesti esimerkiksi pyrkimyksiin parantaa ekosysteemien ylläpitämisen aineellisia edellytyksiä. Erityisesti viime vuosikymmenten metsästystä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa on tuotu esiin luonnonhoitajuus osana nykyaikaista metsästäjyyttä ja sen oikeutusta. Tämä työ valottaa metsästäjien luontoon suuntautuvaa monitoimisuutta muiden toimien kuin metsästyksen ja riistanhoidon tai poliittisen toiminnan osalta. Kysymme, millaista metsästäjien monitoimisuus on ja mitä se paljastaa metsästäjien luonnonkäytön ja -hoidon välisestä suhteesta. Kysymme myös, ovatko metsästäjät tässä suhteessa muista luonnonkäyttäjistä poikkeavia toimijoita. Aineistona käytämme kansallisesti kattavaa ”Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi” –aineistoa (LVVI-aineisto).
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia