VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAT

ELY-keskukset ovat julkaisseet uuden valtakunnallisen tietopalvelun (20.6.2022), johon on kerätty sähköiseen muotoon kaikki Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmat (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Sivustolla pääsee selaamaan vaivattomasti vesienhoidon toimenpideohjelmia ja tarkastelemaan vesistöjä ja vesienhoidon toimenpiteitä kartalla

Mitä tarkoittaa vesienhoito?

Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesien- ja merenhoitolain mukaista suunnitelmallista toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet hyvään tilaan sekä estää vesien tilan heikkeneminen. Vesienhoidon suunnittelua ohjaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantu toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan Suomessa seitsemällä vesienhoitoalueella sekä Ahvenanmaalla. Vesienhoitosuunnittelu koostuu sekä vesienhoitosuunnitelmista että niitä täydentävistä toimenpideohjelmista, jotka yhdessä edistävät vesiensuojelua monella tavalla.