Ounasjoki

Ounasjoki (pohjoissaameksi Ovnnesjohka) on Kemijoen suurin sivujoki ja samalla Suomen pisin yksittäinen sivujoki. Se on samalla myös suurin kokonaan maan rajojen sisäpuolella oleva rakentamaton joki. Sen pituus on 280 kilometriä (eräiden lähteiden mukaan 299,6 kilometriä) ja valuma-alue 13 968 km² – 27 prosenttia Kemijoen valuma-alueesta. Ounasjoki saa alkunsa Enontekiöllä sijaitsevasta Ounasjärvestä ja se kohtaa Kemijoen Rovaniemen kohdalla. Joella itsellään on vielä 36 sivujokea, joista merkittävimpinä mainittakoon Loukinen ja Meltausjoki.

 

Kapsajoki. Kuva: Ari Savikko

Kapsajoki. Kuva: Ari Savikko

 

Ounasjoen vesistön alueella on yhteensä 68 sellaista koskea, joiden putouskorkeus on vähintään 0,2 metriä tai joiden keskivirtaamaa vastaava teho on yli 1 kilowatti. Ounasjoen vesivoimavarat ovat noin 900 GWh. Sinne on ollut suunnitteilla yhteensä 10 vesivoimalaa, mutta joki päätettiin rauhoittaa voimalaitosrakentamiselta erityislailla vuonna 1983 (703/83). http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870035

 

Kenen Ounasjoki ilmestyi vuonna 1981

Kenen Ounasjoki ilmestyi vuonna 1981

 

Merkittävimpiä koskia ovat Raattaman-, Kurkkio-, Puksu- ja Riikonkoski, joista viimeksi mainittu sijaitsee viisi kilometriä Kittilän kirkonkylästä yläjuoksuun. Yläjuoksu on lähestulkoon luonnontilainen ja sen vesi on niukasti humuspitoista ja vähäravinteista.

Ounasjoen virtaustyyppien pinta-alat ovat; suvantoa 3 164 ha, nivoja 920 ha ja koskia 744 ha. Yhteensä jokipinta-alaa on 4 828 ha. Virtavesikaloille (lohi, taimen ja harjus) soveltuvia poikastuotantoalueita Ounasjoen pääuomassa on noin 1 664 ha.

 

Könkäänkoski. Kuva: Ari Savikko

 

Ounasjoen alueella esiintyy lähes kaikkia Pohjois-Suomen makeanveden kalalajeja. Suurimpana uhkana jokiympäristölle ovat olleet uiton aikaiset perkaukset, joiden aiheuttamia haittoja on 1990-luvun puolivälistä alkaen pyritty korjaamaan.  Vuonna 2003 Ounasjoki valittiin Suomen parhaaksi kalastusalueeksi. Parhaita saaliskaloja ovat taimen ja harjus.

Ounasjoen virtaama

 

Ounasjoki. Vapaana virtaava

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB67CBC3A-FCD2-4312-BF1F-D1F54AE1BCB6%7D/98606

Vuotos- ja Ounasjoki-kamppailujen kentät ja merkitykset Lapissa

http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61734

Loikkaako lohi Ounasjokeen? Vaelluskalojen palauttaminen Kemi-/Ounasjokeen. Esiselvitys

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF11C19A1-F1A3-4224-BE4F-75B9CCA131DD%7D/97747

Askel ounasjoella III

Hankkeesta on tehty vuonna 2002 esiselvitys: Loikkaako lohi Ounasjokeen? (Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 271). Selvityksen mukaan hankkeella on mm. Lapin asukkaiden keskuudessa vankka kannatus. Lohen luontainen lisääntyminen Ounasjoessa hyödyntäisi sekä jokialueiden vapaa-ajankalastajia että merialueiden ammattikalastajia. Lisäksi lohen palauttaminen Ounasjokeen toisi hyötyjä hankkeen vaikutusalueen luontomatkailulle. Myös välillä Rovaniemi – Vanttaus on potentiaalisia lohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Hankkeet/Askel_Ounasjoelle_III

Ounasjoen kalastusalue

Ounasjoen kalastusalue aloitti toimintansa 1985. Kalastusalueeseen kuuluvat Ounasjoen pääuoma ja siihen laskevat joet Sinetästä Kittilän kunnan ja Enontekiön kunnan rajaan asti.

http://www.ounasjoki.fi/

Vuotos- ja Ounasjoki-kamppailujen kentät ja merkitykset Lapissa

https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61734

 

OUNASJOEN ENTISTEN UITTOVÄYLIEN KUNNOSTUSSUUNNITELMAT JA OUNASJOEN UITTOALUESUUNNITELMA

Tämä raportti liittyy Ounasjoen luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitelmaan, jolla pyritään Ounasjoen vesistön, siihen lilttvien elinkeinojen sekä luonnonvarojen käytön ja suojelun edistämiseen. Luonnontaloudellisella kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, jossa käytetään hyväksi vesistön antamia mahdollisuuksia sen luonnetta oleellisesti muuttamatta.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156033/Vesihallitus%20Tiedotus%20268.pdf?sequence=1

 

Seurujoki. Kuva: Ari Savikko

Seurujoki. Kuva: Ari Savikko

 

Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvariskien hallintasuunnitelma

Tämä väliraportti lähtee Kemi-Ounasjoen monikäytön kehittämisestä. Samalla tavoitteena on EU:n tulvadirektiivin ja hengen mukaisesti löytää taloudellisesti paras mahdollinen vaihtoehto koko vesistöaluetta koskevan ja Suomen kansallisten normien mukaisen tulvariskien hallintasuunnitelman toteuttamiseksi.

http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=16741&name=DLFE-6232.pdf

Ounasjokeen tehdyt lohi-istutukset 1999-2000

Torniojoen laitoksen lohi-istutus Ounasjokeen 1999

Ylisiirrettyjen lohien radiotelemetriatutkimus Kemi-Ounasjoella v. 2010-2011

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/523599/rktltr2012_11.pdf?sequence=1

Kemi-Ounasjoen ylisiirtolohien radiotelemetriaseuranta 2015

Kemi-Ounas ylisiirto_telemetria2015

Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012

https://www.kemijoki.fi/media/liitteet/kalataloustarkkailu/selvitys-kalastuksesta-ounasjoella-vuonna-2012.pdf

Lisääntyvätkö ylisiirretyt lohet Kemi- ja Iijoen vesistössä? (2015)

Marttila ym_sähkökalastusraportti_Ounas-Iijoki2015

Atso Romakkaniemi: Lohi-ja meritaimenkantojen palauttaminen Kemijoen vesistöön – merkitys Itämeren lohen suojelulle ja monimuotoisuudelle (2018)

Lohi ja meritaimen kantojen palauttaminen kemijoen vesistöön

Jarmo Huhtala, Lapin ELY-keskus: esitelmä 10.4.2018 Kittilä – Ounasjoen tila ja tulevaisuus

Ounasjoki

 

Osa 2

https://www.youtube.com/watch?v=CnRPsJqb2MA

 

Lohen ja meritaimenen mädin ja pienpoikasten istutussuunnitelma Kemi- ja Ounasjoelle 2017

Lohen ja meritaimenen mädin ja pienpoikasten istutussuunnitelma Kemi-ja Ounasjoelle 6.11.2017

 

LEIMAANTUNEEN MERILOHI JA -TAIMEN KANNAN LUOMISEKSI KEMI-OUNASJOEN VESISTÖALUEELLE 2018-2019

Kemi Ounasjoen hankkeen loppuraportti 2018 Voimalohi Oy

Voimalohi Oy mäti- ja pienpoikasten istutusten loppuraportti 2019

linkkejä:

http://www.ounasjoki.fi/kalastus/

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/pyydyslupa/alueet/ounasjoki.html

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Ounasjoki(6146)

http://mmm.fi/documents/1410837/1708289/2012+90+(1-2012)+Kalatiestrategian+taustaselvitykset/9efd0417-ada3-44b3-a480-5fab411e24c6

http://www.kemijoenvsy.fi/download/Liite_2_Ounasjoki_tarkkailusuunnitelma.pdf

http://www.enontekionkalastusalue.fi/kalavesien-hoito

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/kosket-kohisevat-taas-ounasjoessa/469289/

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40618/SY_772.pdf?sequence=1

https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lukijalta-kunniaa-ounasjoki-toimikunnan-saavutuksille-juhla-ja-muistomerkki-olisivat-paikallaan-200916798

video:

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/03/04/ounasjoki-virtaa-viela-vapaana