Näätämöjoen kalastuksesta ja elinympäristöstä tehtyjä julkaisuja, opinnäytetöitä, raportteja, lehtikirjoituksia, suunnitelmia ja kirjoja

Arctic Council. 2013. Arctic Biodiversity Assessment, 2013. www.arcticbiodiversity.is

Aikio, V. 1984. Iijärven jokikutuisen pohjasiian vaellus ja kasvu. Opinnäytetyö kalatalousteknikon tutkintoa varten. 33 s.

Arnesen, A. M. 1987. Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1983-1986. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr 21. 62 s.

Berg, M. 1964. Nord-norske lakseelver. Johan Grundt Tanum forlag. Oslo. 299 s.

Berg, O.K., Finstad, A.G., Solem, Ö., Ugedal, O., Forseth, T., Niemelä, E., Arnekleiv, J.V., Lohrman, A., Näsje, T.F. 2009. Pre-winter lipid stories in young-of-year Atlantic salmon along a north-south gradient. Journal of Fish Biology. 74:1383-1393.

Bjerknes, V. 1975. Laksefisket i Neiden. Summarisk oversikt etter undersökelser i 1975. Fiskerikonsulenten i Finnmark. Rapport. 17s

Bjerknes, V. 1976. Rapport on fiskeribiologiske undersökelser i den norske del av Neidenvassdraget i 1975 og 1976. Fiskerikonsulenten i Finnmark. Rapport. 22 s.

Bjerknes, V. og Rikstad, A. 1977. Fiskeribiologiske undersökelser i den norske del av Neidenvassdraget i 1975-1976. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Fiskerikonsulenten i Finnmark. Lakselv. Rapport. 46 s.

Bjerknes, V. 1977. Evidence of natural production of pink salmon fry (Oncorhynchus gorbuscha, (Walbaum)) in Finnmark, North-Norway. Astarte. 10 s.

Den store elveguiden; norske laks-og sjöörretelver. 2003. (Red. Mugaas, P., Millimeter, C.). Artco as. Oslo. 296 s.

Ekholm, M. 1993. Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sarja A. Nro. 126. 166 s.

Elo, K. 1987. Lohen ja taimenen perinnöllinen muuntelu Tenojoen ja Näätämöjo­en vesistöissä. – Työraportti 1. Vuoden 1986 näytealueiden kuvaus ja näytteiden keräys.

Elo, K. 1988. Lohen ja taimenen perinnöllinen muuntelu Tenojoen ja Näätämöjo­en vesistöissä. – Työraportti 2. Vuoden 1987 näytealueiden kuvaus ja näytteiden keräys.

Elo, K. 1988. Lohen (Salmo salar) entsyymigeneettinen muuntelu Näätämöjoen ja Tenojoen vesistöissä. – Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto, Biologian laitos.

Elo, K., Vuorinen, J. & Niemelä, E. 1994. Genetic resources of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in Teno and Näätämö Rivers, northernmost Europe. Hereditas 120: 19-28.

Elo, K., Erkinaro, J., Vuorinen, J. & Niemelä, E. 1995: Hybridization between Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (S. trutta) in Teno and Näätämö river systems, northernmost Europe. – Nordic J. Freshw. Res. 70: 56-61.

Elo, K. 1996: Intra- and interspecific gene flow and phylogenetic relationships in the salmonidae as revealed by protein and DNA analyses. Joensuun yliopiston luonnontieteellisisä julkiasuja no. 37, Joensuun yliopisto, Biologian laitos. Väitöskirja

Eloranta, R. 1954. Koltta-alueen kalavedet. Suomen Kalastuslehti. 3:84-85.

Erkinaro, J., Niemelä, E., Erkinaro, H. & Rask, M. 1992: Monitoring of the possible effects of acidification on fish populations and zoobenthos of rivers and lakes in the northeastern Finnish Lapland. Teoksessa: Tikkanen, E., Varmola, M. & Katermaa, T. (toim.): The state of the Environment and Environmental Monitoring in Northern Fennoscandia and the Kola Peninsula. – Arctic Centre Publications 4: 168-171.

Erkinaro, J., Pakarinen, T., Romakkaniemi, A., Jokikokko, E. ja Juntunen, K. 1999: Lohi. Teoksessa: Böhling, P. (toim.): Kalavarat 1999. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous: 7:19-25.

Erkinaro, J., Julkunen, M., Kylmäaho, M., Niemelä, E. & Kuusela, J. 2000. Lohen poikastuotantoalueet Näätämöjoessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja nro 209, 11 s + II.

Erkinaro, J., Pakarinen, T., Romakkaniemi, A., Jokikokko, E. & Juntunen, K. 2000: Lohi. Teoksessa: Böhling, P. (toim.): Kalavarat 2000. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 7:18-25.

Erkinaro, J., Pakarinen, T., Romakkaniemi, A., Jokikokko, E. & Juntunen, K. 2002: Lohi. Teoksessa: P. (toim.): Kalavarat 2002. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 56: 24-32.

Erkinaro, J., Pakarinen, T., Romakkaniemi, A., Jokikokko, E., Haikonen, A. & Juntunen, K. 2003: Lohi. Teoksessa: P. (toim.): Kalavarat 2003. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 61: 22-31.

Erkinaro, J., Länsman M., Kylmäaho, M., Kuusela J. ja Niemelä E. 2004. International Council for the Exploitation of the Sea (ICES). National report for Finland: salmon fishing season in 2003. Working paper 2004/ 13. 10 s.

Erkinaro, H., Erkinaro, J., Rask, M. ja Niemelä, E. 2001. Status of zoobenthos and fish populations in subarctic rivers of the northernmost Finland: possible effects of acid emissions from Russian Kola Peninsula. Water, Air and Soil Pollution 130:831–836.

Fylkesmannen i Finnmark. 1992. Flerbruksplan for Neidenvassdraget. Fylkesmannen I Finnmark. Rapport 6, 68 s.

Glover, K., Pertoldi, C., Besnier, F., Wennevik, V., Kent, M. ja Skaala, Ö. 2013. Atlantic salmon populations invaded by farmed escapees: quantifying genetic introgression with a Bayesian approach and SNPs. BMC Genetics. 14:74.

Gorter, W. 1980. Näätämöjoen lohi ja lohenpyynti: ammattikalastuksesta, vapaa-ajankalastuksesta ja kalastusoikeudesta. Suomen Kalastuslehti. 7. 217-218.

Gorter, W.T. 1981.International recreational fresh water fishing in northern Scandinavia: the northern Norwegian province. Direktoratet for vilt og ferskvannfisk. Rapport nr 3–1981. 33.s.

Gorter-Grönvik, W.T.1986. Utlendingers fritidsfiske i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark. Miljövernavdelinger. Rapport 20. 383 s.

Halmeenpää, H., Niemelä, P., Alahuhta, J., Dvornikova, N., Erkinaro, H., Heikkinen, K., Kotov, S., Masyk, N., Meissner, K., Riihimäki, J., Vuori, K.-M. ja Zueva, M. 2007: Ecological state of the Kola River, Northwestern Russia – The Kola River -project. The Finnish Environment 28/2007.

Halvorsen, M. 1987. En effektstudie av laksetrappene i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport. 23. 117 s.

Häkämies, I. 1973. Saamelaisten elinkeinorakenne ja taloudellinen asema. Esiraportti. Komiteamietintö 1973:43, liite tutkimusraportit: 158-172.

ICES 2014. Report of the Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS). ICES CM 2014/ACOM:09.433 s. Myös Report of the Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS) vuosille 1984-2013.

Ingold, T. 1976. The Skolt Laps Today. Cambridge. 276 s.

Itkonen. T. 1948. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Osa II. Porvoo. 629 s.

Johnsen, Ö. 2001. Hvilke ökonomiske ringringvirkninger gir sportlaksefisket for näringslivet i Neiden. Kandidatoppgave Sivilökonomutdanningen i Bodö.

Karlsen, E. 1990. Feltrapport fra Neidenvassdraget 1990. 5.s

Karlsen, L. R. & Reiestad, H. 1993. Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1993.  Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen Rapport nr 1-1994. 35 s.

Kesola, R. 1991. Taka-Lapin metavulkaniitit ja niiden geologinen ympäristö. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti nro 107. 62 s.

Kesola, R. 1995. Näätämön kartta-alueen kallioperä. Geologian tutkimuskeskus. Suomen geologinen kartta 1:100 000. Kallioperäkarttojen selitykset. 88 s.

Kitti, J. ja Kitti, M. 1974. Inarin ja Utsjoen urheilukalastusvesiin myydyt kalastusluvat vuosina 1968-1971. Inarin kunta. Moniste.

Kitti, J. 1977a. Vesialueiden rajankäynnistä ja kalastuksesta saamelaisalueella. Suomen antropologi2: 117-128.

Kitti, J. 1977b. Kolmen pohjoisimman kunnan kalastuskysymyksistä. Urheilukalastuslehti 3: 3-7.

Kitti, J. 1978. Kalastuskysymykset saamelaisalueella. Suomen kunnat. 3: 194-199.

Kitti, J. 1973. Taimenen kalastuksesta Paatsjoen ja Näätämöjoen vesistöalueella. Suomen Kalastuslehti. s. 129–133

Kojola, T. 1993: Näätämöjoen vesistöalueen käytön ja hoidon kehittäminen. Vesi – ja ympäristöhallituksen monistesarja. Nro 483. 86 s.

Kylmäaho, M. ja Niemelä, E. 1995. Tuloksia Tenojoen, Näätämöjoen ja Tuulomajoen vesistöalueella vuonna 1993 tehdyistä tutkimuksista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja nro 26. 78 s.

Kylmäaho, M. ja Niemelä, E. 1996. Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuonna 1994 tehdyistä tutkimuksista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja nro 58. 54 s.

Kylmäaho, M., Niemelä, E., Karppinen, P., Erkinaro, J. ja Moen, K. 1996. Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuonna 1995 tehdyistä tutkimuksista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja nro 72. 61 s.

Lappalainen, A., Mähönen, O., Erkinaro, J., Rask, M. & Niemelä, E. 1995: Acid deposition from the Russian Kola Peninsula: are sensitive fish populations in north-eastern Finnish Lapland affected? – Water, Air and Soil Pollution 85: 439-444.

Lund, R.A., Ökland, F., Hansen, L.P. 1992. Römt oppdrettslaks i sjöen og elvefisket i 1991. NINA Oppdragsmelding. 143. 16 s.

Länsman, M. 1997: Teno- ja Näätämöjoen kalastus- ja saalistilastot kesältä 1996 – Urheilukalastus 4: 86-87.

Länsman, M., Niemelä, E., Kylmäaho, M., Kärki, P. ja Moen, K. 1998. Tuloksia Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla vuosina 1996-1997 tehdyistä tutkimuksista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja nro 119. 45 s.

Länsman, M. ja Niemelä, E. 1998: Tenojoen ja Näätämöjoen lohi – Lax i älvarna Tana och Näätämö. Teoksessa: Böhling, P. (toim.): Kalavarat 1998. SVT Ympäristö: 13: 20-22.

Länsman, M., Niemelä E. ja Moen K. 1998: Tenojoen ja Näätämöjoen tilastoidut lohisaaliit. –Urheilukalastus 4/98: 5.

Länsman M. ja Moen K. 1999: Tenojoen ja Näätämöjoen lohiaalloilla. –Urheilukalastus 4/99:40-41

Länsman, M., Stolt, E. & Seppänen, M. 2005. Näätämöjoen lohenkalastus ja retkeilypalvelut. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja 341. 48 s.

Länsman, M., Orell, P., Kylmäaho, M., Kuusela, J., Niemelä, E., Brørs, S., Johansen, M., Svenning, M. & Erkinaro, J. 2008. Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2007. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Riista- ja kalatalous –Selvityksiä 17/ 2008. 27 s.

Länsman, M., Orell, P., Kylmäaho, M., Kuusela, J., Niemelä, E., Johansen, M., & Erkinaro, J. 2009. Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta vuonna 2008. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Riista- ja kalatalous –Selvityksiä 12/2009. 26 s.

Länsman, M., Kuusela J., Orell, P., Haantie, J., Kylmäaho, M. & Ollila J. 2010. Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2009. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Riista- ja kalatalous – Selvityksiä 11/2010. 30 s.

Länsman, M. & Niemelä E. 2010. Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Riista- ja kalatalous – Selvityksiä 18/2010. 24 s.

Länsman, M. 2010. Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäädökset. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Riista- ja kalatalous – Selvityksiä 22/2010. 24 s.

Länsman, M., Orell, P., Kuusela, J., Kylmäaho, M., Ollila, J., Haantie, J., Koskinen, A., Erkinaro, J. & Niemelä, E. 2014. Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2013. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. RKTL:n työraportteja 19/2014. 29 s.

Mikkola, J. J. 1941. Kolttakylän arkisto

Muladal, R. 2009. Overvåking av anadrome fiskestander I Finnmark i 2008. Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Stabburselva, Lakselva, Komagelva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselva og Neiden. Naturtjenester i Nord. Rapport 2.

Mutenia, A. 1985. Virkistyskalastusselvitys Kalddas-, Poropoktsa- ja Näätämöjoella vuonna 1985. RKTL, Kalantutkimusosasto. 9 s.

Mustonen, K. and Mustonen, T. Eastern Sámi Atlas. Snowchange Cooperative, 2011.

Mustonen, T. Rebirth of Indigenous Arctic Nations and Polar Resource Management: Critical Perspectives from Siberia and Sámi areas of Finland. Biodiversity, Vol 14, Issue 1, 2013. DOI:10.1080/14888386.2012.725652

Mustonen, T. and Feodoroff, P. Näätämö and Ponoi River Collaborative Management Plan. Snowchange Cooperative, 2013.

Mustonen, T. and Feodoroff, P. 2013 Work Report from Ponoi and Näätämö Rivers. Snowchange Cooperative, 2014.

Nickul, K. 1970. Saamelaiset kansana ja kansalaisina. Helsinki. 324 s.

Niemelä, P.-R. 1979. Nuoren lohen ja taimenen kesäaikaisesta ravintoekologiasta Näätämöjoen alueella. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Biologian laitos

Niemelä, E. 1979. Nuoren lohen ja taimenen kasvusta ja populaatiorakenteesta Näätämöjoessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Biologian laitos, 64 s.

Niemelä, E., Niemelä, M. ja McComas, R.L. 1985. Long term catch statistics for Atlantic salmon from the Teno and Näätämö rivers. – ICES, Working group of North Atlantic salmon, Working paper 85. Myös Working papers vuosille 1986-2014. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Niemelä, E. ja Kärki, P. 1991. Näätämöjoen vesistöalueen järvet ja joet. Luettelo ja kartasto. – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen tutkimusasema.29 s.

Niemelä, E., Länsman, M., Kärki, P., Länsman, T. ja Moen, K. 1993: Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueiden kalansaalis- ja kalastustilastot vuoteen 1992. – Tenojoen tutkimusasema, moniste.

Niemelä, E., Länsman, M., Kärki, P., Länsman, T. ja Moen, K. 1993: Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueiden kalansaalis- ja kalastustilastot vuoteen 1992.  (kaikki tilastot). – Tenojoen tutkimusasema, moniste.

Niemelä, E., Erkinaro, J., Kylmäaho, M., Julkunen, M. ja Moen, K. 2001. Lohen poikastiheydet ja poikasten kasvu Näätämöjoella. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutkimuksia – Fisk­undersökningar 176. 25 s.

Niemelä, E., Länsman, M., Erkinaro, J., Kylmäaho, M. ja Brors, S. 2003. Lohikantojen tila Teno- ja Näätämöjoen vesistöissä vuosina 1998-2000. Poikastiheydet ja kalastus. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, kala- ja riistaraportteja 292. 27 s.

Niemelä, E., Erkinaro, J., Dempson, J.B., Julkunen, M., Zubchenko, A., Prusov, S., Svenning, M.A., Ingvaldsen, R., Holm, M. and Hassinen, E. (2005).Temporal synchrony and variation in abundance of Atlantic salmon in two subarctic Barents Sea rivers: influence of oceanic conditions, Can J Fish Aquat Sci, 61: 2384-2391.

Niemelä, E., Vähä, J-P., Wennevik, V., Hassinen, E., Kuusela, J., Haantie, J., Aro, P., Metsola, S. and Kalske, T. 2014a. Previous spawned salmon having origin from more than 80 stocks improves the catches and widens of the Atlantic salmon life history in Kolarctic salmon project area with reference to the reconditioning of kelts in the River Tana in Norway/Finland. Report 3. The County Governor of Finnmark. Department of Environmental Affairs. 90 s.

Niemelä, E., Vähä, J-P., Ozerov, M., Fernandez, R.D., Wennevik, V., Hassinen, E., Aro, P., Haantie, J., Kuusela, J., Christiansen, B., and Kalske, T. 2014b. Genetic and geographical (Geogenetic) origin of 1SW-4SW salmon and previous spawners caught in the years 2011 and 2012 in the Kolarctic salmon project area in North Norway; results when combining genetic assignments into the converted numbers of salmon from the official catch statistics in Norway. Report 4. The County Governor of Finnmark. Department of Environmental Affairs.69 s.

Niemelä, E., Hassinen, E., Fløgstad,J., Kalske, T. and Sergey Prusov. 2014c. Salmon resources and management in Northern Norway, Finland and Russian Barents and White Seas. Kolarctic ENPI CBC – Kolarctic salmon project (KO197) – Report XVI. The County Governor of Finnmark. Department of Environmental Affairs. 30 s.

Nordqvist, O. 1899. Fiskeriinspektören, filosofiedoktor O. Nordqvists berättelse öfver den resa han, enligt Kejserliga senatens förordnande af den 4 maj 1899, företagit för undersökning af fiskeriförhållandena vid Tana, neiden och Patsjoki elfvar samt hans förslag till ordna. Helsingfors. 15 s.

Nordqvist, O. 1900. Muistiinpanoja matkalta Suomen Lapissa kesällä 1899. : 1. Matka. 2, Kalastus Tenojoessa ja sen suun edustalla. 3. Lohen kalastus Neiden joessa ja Pasvikjoessa. 4. Kalastus Inarin Lapissa.. Suomen Kalastuslehti. s. 2-5, 19–23, 33–41, 94-98

Orell, P., Länsman, M., Kylmäaho, M., Niemelä, E. Erkinaro, J., Brørs S., Karppinen, P. jaMäki-Petäys A. 2007. Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seurantatutkimukset 2001–2005. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Riista- ja kalaraportteja 402. 36 s.

Orell, P. 2009. Video monitoring of salmon and trout passage at the Neiden fish ladder in 2009. Finnish Game and Fisheries Research Institute, River Teno Fisheries Research Station, Report, 6 s.

Orell, P., Kanniainen, T., Länsman, M., Kuusela, J., Erkinaro, J., Kylmäaho, M., Ollila, J., Koskinen, A., Haantie, J. ja Niemelä, E. 2014. Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2010–2012. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. RKTL:n työraportteja 3/2014. 37 s.

Orell, P. 2012. Video monitoring of the River Neidenelva salmon and sea-trout migrations in 2006-2011. Working papers of the Finnish Game and Fisheries Institute 8/2012, 21 p.

Osland, B. 2006. Sportfiskerens guide til 419 norske lakse- og sjöörretelver. Tun Forlag.Oslo. 320 s.

Pakarinen, T., Länsman, M., Romakkaniemi, A., Ikonen, E., Niemelä, E. ja Jokikokko, E. 1997. Lohi. Teoksessa: Böhling, P. (toim.): Kalavarat puntarissa. SVT Ympäristö 1997: 11. s. 40-55

Pakarinen, T., Erkinaro, J., Romakkaniemi, A., Jokikokko, E. ja Juntunen, K. 2001: Lohi. Teoksessa: Böhling, P. (toim.): Kalavarat 2001. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous  59: 22-30.

Pelto, P. 1962. Individualism in Skolt Lapp society. Kansatieteellinen arkisto. 19. Helsinki. 261 s.

Piirola, J. 1972. The Inari region of Finnish Lapland. Fennia. 111. 86 s.

Pohjoisten virtojen raakut.2006. Interreg- kartoitushanke Itä-Inarissa, Norjassa ja Venäjällä. Toim. P. Oulasvirta. Gummerus kirjapaino. Jyväskylä. 152 s.

Rikstad, A. 2008. Neidenlaksens vandringer. Resultater fra merkinger av laksesmolt i Neidenvassdraget 1976-1978. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport. 2. 7 s.

Reiestad, H., Karlsen, L. R. & Karlsen, E. 1992. Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1989-1992. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr 5-1992. 36 s.

Ryman, N. & Ståhl, G. 1981. Genetic perspectives of the identification and conservation of Scandinavian stocks of fish. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 38: 1562-1575.

Salminen, I. 1974. Näätämön alueen maankäytön suunnitelma. Teknillisen korkeakoulun (Helsinki) arkkitehtiosasto. Diplomityö. 60 s.

Sarjamo, H., Jääskö, O., ja Ahvonen, A. 1989. Inarin kunnan vesien kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Helsinki. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Monistettuja julkaisuja. 96. 187 s.

Saxi, H.P. 2000. Lakseforvaltningens organisering og legitimitet. En studie av Neidenfjorden. Working paper from the Northern Periphery Programme Project: ”Salmon Rivers”. Högskolen i Bodö. HBO- rapport . 32 s.

Saxi, H.P. 2000. Fangst og forvaltning av laks I Neidenfjorden. Working paper from the Northern Periphery Programme Project: ”Salmon Rivers”. Högskolen i Bodö. HBO- rapport 11/2000. 71 s.

Saxi, H.P. 2002. Bärekraftig utvikling I Neidenvassdraget? Working paper from the Northern Periphery Programme Project: ”Salmon Rivers”. Högskolen i Bodö. HBO- rapport 1/2002. 74 s.

Savikko, A. 2014. Harjuksen kalastajan Näätämö. Perhokalastus 3/2014: 14–19

Siuruainen, E. 1976. The population in the sami area of Finnish Lapland. Acta Universitatis Ouluensis. Series A Scientiae Rerum Naturalium. Numero 40. Geographica. 2. 138 s.

Seppänen , M. 1003. Kalastusmatkailu koltta-alueella. Raportti. Inari. 77 s.

Sipponen, M. 1984. Sevettijärven kolttien kalastusolot vuonna 1974. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Monistettuja julkaisuja 27. 103-184.

Staldvik, F. 1989. Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget i 1987 og 1988. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr 30. 57 s.

Suomalais-norjalainen rajavesikomissio 1992. Suomalais-norjalaisen rajavesikomission suositukset. Rovaniemi. 11 s.

Sutela T. & Niva T. 2005. Sevettijärven kolttien kalastusolot 1970-luvulta 2000-luvulle. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja 365. 21s.

Sømme, S. 1946. Kalastustarkastaja Sven Sømmen kirje 18.7.1946 Norjan maatalousministeriölle tarkastusmatkastaan Näätämöjoelle 2.-16.7.1946. Oslo.

Sverloff, M. 2003. Suonjelin saamelaisten perintö. 223 s.

Tenojoen kalantutkimusasema. 1992. Koekalastustuloksia vuodelta 1991. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen kalantutkimusasema, Utsjoki. 36 s. Moniste.

Tenojoen kalantutkimusasema. 1993. Koekalastustuloksia vuodelta 1992. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen kalantutkimusasema, Utsjoki. 25 s. Moniste.

Tenojoen kalantutkimusasema. 1998. Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueiden sähkökalastustulokset tutkimusalueittain vuosina 1996-1997. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen kalantutkimusasema, Utsjoki. 26 s. Moniste.

Tuunainen, P. 1975. On the seasonal migrations of the riverspawning whitefish, Coregonus pidschian (GMELIN), in an arctic watercourse. Verh.Int.Ver.Limnol. 19: 2538­-2545.

Tuunainen, P. 1976. Harjuksen, Thymallus thymallus (L.), kasvu, ravinto ja kannan ikärakenne Näätämöjoen vesistön latvaosissa. Suomen Kalatalous. 48:5-2.

Tuunainen,P., Kitti, J. ja Sipponen, M. 1976a. Näätämöjoen kalastusta ja kalakantoja koskevien tutkimusten alustavia tuloksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki. Moniste. 13 s.

Tuunainen, P., Nylander, E., Kitti, J. ja Valkeapää, L.1976b. Kalastus Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöllä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki. Moniste. 101 s.

Tuunainen, P. ja Kitti, J. 1977. Näätämöjoen kalakantoja ja kalastusta koskevat tutkimukset. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Helsinki. Moniste.29 s.

Vestola, E ja Sivonen, O. 2009. Taimenen kasvu- ja elinkiertostratigiat Näätämöjoen vesistössä. Jyväskylän yliopisto.Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Akvaattiset tieteet.  LuK- tutkielma. 15 s.

Vierelä, M. 2008. Lohen (Salmo salar, L.) kutuvaelluskäyttäytyminen Näätämöjoen vesistössä. Jyväskylän yliopisto. Bio-ja ympäristötieteiden laitos. Kalabiologia ja kalatalous. Pro gradu -tutkielma. 33 s.

Wikan, S. 1995. Grensebygda Neiden. Möte mellom folkegrupper og kampen on ressursene. Nordkalott-Forlaget. Sör-Varanger museums forlag. 473 s.