Merikalojen kutupaikat selvitettiin suurtutkimuksessa – netissä pääsee sukeltamaan veden alle

Merialueilla tehdyt kartoitukset osoittavat, että kalojen lisääntymisalueita on Suomen rannikolla vain vähän. Kalojen lisääntymisalueisiin ja vedenalaiseen luontoon voi tutustua netin karttapalvelussa.

Suuri tutkimuskokonaisuus

Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta on selvitetty laajassa VELMU –tutkimushankkeessa, jossa ovat olleet mukana useat ministeriöt, ympäristökeskus, metsähallitus, luonnonvarakeskus, geologian tutkimuskeskus, useat ELY-keskukset sekä merisotakoulun tutkimuskeskus ja Åbo Akademi.

Kalojen kutualueet on selvitetty 12 vuotta kestäneessä kartoituksessa. Lopputuloksena on kalojen lisääntymisaluekartta, jolla voidaan ohjata esimerkiksi merialueiden rakentamista pois herkimmiltä alueilta

Merialueilla tehdyt kartoitukset osoittavat, että kalojen lisääntymisalueita on Suomen rannikolla vain vähän. Kalojen lisääntymisalueisiin ja vedenalaiseen luontoon voi tutustua netin karttapalvelussa

http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_5_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VELMU_karttapalvelu/viewers/HTML5/virtualdirectory/Resources/Config/Default

Lähde: Yle

Kalojen lisääntymisalue-kartoitukset rannikolla

VELMU-inventointiohjelman loppuraportti

Valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) toteutettiin eri hallinnonalojen yhteistyönä vuosina 2004–2015. Kalojen osalta ohjelmassa kehitettiin toimivia ja kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisäänty-misalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen, toteutettiin kartoituksia tärkeimmiksi katsottujen lajien ja alueiden osalta sekä tuotettiin karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen lisääntymisalueista. Tässä raportissa esitetään tiivistetysti VELMU-ohjelman kalaosion sekä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden keskeiset tulokset.

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537544/luke-luobio_61_2016.pdf?sequence=6