Meddelanden från Fiskodlingens Vänner r.f.

Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja

2. Segerstråle, Curt 1939. Kalanviljelyksen ystävien julkaisu N:o 2, Kalanviljelykseen on yhdistettävä tehostettu kalastuksen valvonta. 4 s. Helsinki 1941 Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö

Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 4, Kalanviljelyksen ystävillä on laaja työkenttä. Helsingfors 1945 Lindbergs Tryckeri Aktiebolag

Segerstråle, Curt 1946 (?). Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 4  Jokiemme padottaminen ja kalanviljelys lohi- ja siikakannan pelastajana

Segerstråle, Curt 1945. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 5 Hauenviljelystoiminnassa saatuja kokemuksia. Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö

Segerstråle, Kurt; Arvokas siika- ja lohikantamme vaatii tehokasta viljelystoimintaa

Segerstråle, Curt 1945. Kalanviljelyksen ystävien julkaisu N:o 7 Kalakantakin vaatii määrätietoista jälleenrakennustoimintaa. Ylipainos Talouselämästä n:o 15 1945

Segerstråle, Curt 1946. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 8 Suomen kalanviljelystoiminnan rationalisointi on välttämätöntä.

Segerstråle, Curt 1946. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 9 Jokamieskalastajain ja ammattikalastajainkin täytyy olla mukana kalastushuollossa ja kalanviljelystyössä.

Segerstråle, Curt vuosi ?. Kalanviljelyksen ystävien julkaisuja N:o 10 Kalavesien hoito, kalanviljelys ja jokamiehen kalastuslaki

Kalavesiä hoitamaan. Lehtinen

 

Meddelande från Fiskodlingens Vänner r.f.

1. Segerstråle, Curt 1939. Intensiv utsättning av sikyngel i våra kustvatten.8 s. Övertr. Samarbete ; nro 4, 1939.

2. Segerstråle, Curt 1939. Fiskodlingsarbetet bör förenas med en skärpt övervakning av fisket. 8 s. Övertr. Borgåbladet nro 28, 1939. – Ny uppl. 1942 ,4 s. Helsingfors 1942. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.

3. Segerstråle, Curt 1937. Södra Finlands Fisktransportförening r.f., Vår fiskeri är i behov av systematisk försöksverksamhet på fiskeriekonomiskt område. Yhteiskirjapaino Oy Helsingfors

6. Segerstråle, Curt 1939. En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden. 8 s. Övertryck ur Österbottniska Posten N:o 45 och 46, 1939.

7. Segerstråle, Curt 1939. Sikrommen bör tillvaratagas för fiskodlingsändamål. 4 s. Övertryck ur Samarbete N:o 47, 1939. Helsingfors 1939. Yhteiskirjapaino osakeyhtiö.

8. Segerstråle, Curt 1939. Torskbeståndet, en viktig resurs för vår livsmedelsförsörjning. 4 s. Övertryck ur Samarbete N:o 50, 1939. Helsingfors 1940. Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö

9. Segerstråle, Curt 1940. Torskfiske vintertid med rev. 4 s. Övertryck ur Samarbete N:o 1, 1940. Helsingfors 1940. Yhteiskirjapaino osakeyhtiö.

10. Segerstråle, Curt 1940. Vinterfiske med krok under isen. 4 s. Särtryck ur Lantmän och Andelsfolk, årgång 1940, 2. Borgå 1940. Tryckeri- & Tidningsaktiebolagets tryckeri.

11. Segerstråle, Curt 1940. Om transport av rom och yngel vid fiskodlingsarbetet. Klara Civiltryckeri A.-B Stockholm 1940

12. Segerstråle, Curt 1940. Från Fiskodlingens Vänners r.f. verksamhet år 1939. 4 s. Särtryck ur Lantmän och Andelsfolk, årgång 1940, 7. Borgå 1940. Tryckeri- & Tidningsaktiebolagets tryckeri.

13. Segerstråle, Curt 1941. Älvarnas överbyggande kräver starkt utvidgat fiskodlingsarbete i vårt land. 8 s. Överstryck ur Finlands Jakt- och Fiskeritidskrifts årspublikation 1940. Helsingfors 1941. Mercators Tryckeri.

14. Segerstråle, Curt [1941]. Torsken en värdefull och mångsidigt användbar fisk. 8 s. Åbo Tidnings och Tryckeri A. B.

15. Segerstråle, Curt 1940. Vår folkförsörjning kräver intensiferat fiske även i insjövattnen. Helsingin Uusi Kirjapaino Oy 1941

19. Segerstråle, Curt 1942. Riktlinjer vid fiskerikampanjen år 1943 : intensifiering av rationell fiskevård och fiskodling. 4. s. Övertryck från Syd-Österbotten nr 144/-42. Kristinestad https://www.suomenkalakirjasto.fi/wp-content/uploads/2020/05/Meddelanden-från-fiskodlingens-vänner-no-20-Några-fiskevårdsuppgifter-i-Öster.pdf1942. Tryckeri- & Tidnings A.-B:s Tryckeri.

20. Segerstråle, Curt 1942. Några fiskevårdsuppgifter i Österbottens kustområde. 8 s. Övertryck från Syd-Österbotten nr. 146/-42. Kristinestad 1942, Tryckeri- & Tidnings A.-B:s Tryckeri.

22. Segerstråle, Curt 1943. Fiskodlingens Vänners r.f. gäddodlingsverksamhet under år 1943. 4 s. Helsingfors 1943. Tidnings Ab. Nylands Tryckeri.

25. Segerstråle, Curt 1945. Fiskodlingens vänner har ett vidsträckt arbetsfält. 8 s. Helsingfors 1945. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.

29. Segerstråle, Curt 1946? Skall oföretagsamheten få triumfera i riksagen vid behandlingen av lagen om varmansfisket? 4 s.

Segerstråle, Curt 1947. Fiskodling och fiskevård. Helsingfors 1947

Pekka Brofelt 1955. Om ålen och dess utplantering i våra vatten. Helsingfors 1955 Lehtipaino Oy

 

Fiskodlingens Vänners meddelande

26. Segerstråle, Curt 1945. Transportabla romkläckningsanstalter av Fiskodlingens Vänners standardtyp. 8 s. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1945.

27. Segerstråle, Curt 1946. Även varmansfiskaren och yrkesfiskaren bör deltaga i fiskevårds- och fiskodlingsarbetet. 4 s. helsingfors 1946. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.

 

Kalanviljelyksen Ystävien sarjajulkaisu

41. P. Brofelt 1960. Rapujen istuttamisesta. Borgå 1960 Tryckeri- & Tidnings Ab.

42. P. Brofelt 1960(?). Opas kalanpoikasten kuljettajille ja istuttajille. Borgå 1960 Tryckeri- & Tidnings Ab.

43. P. Brofelt Vuosi ?. Jalokalat ja niiden kohtaaminen vesissämme.

 

Fiskodlingens Vänners skriftserie

41. P. Brofelt 1960(?). Inplantering av kräftor.

42. P. Brofelt 1960. Råd och anvisningar för inplantering av fiskyngel. Borgå 1960 Tryckeri- & Tidnings Ab.

43. P. Brofelt 1962. Ädelfiskarna och ökning av beståndet i våra vatten.