KIRJALLINEN KYSYMYS

Kemijoen kalatalousvelvoitteen päivittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen 159 000 jokikilometristä yli 90 % on jollain tavoin rakennettuja. Jokien luonnontilaa ovat muokanneet voimalaitokset ja padot, tulvasuojelu, ruoppaukset ja ojitukset.

Voimalaitosrakentaminen estää vaelluskalojen nousun jokiin. Koska kalat eivät pääse voimalaitosten ohi, on voimalaitosyhtiöt velvoitettu kompensoimaan kalataloudellinen menetys. Tilannetta yritetään korjata yleisimmin istutuksilla, kalaportailla ja kunnostuksilla.

Kalastuksen merkitys matkailuelinkeinolle on merkittävää. Vapaa-ajan kalastuksen ja kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset ovat suuria etenkin Pohjois-Suomessa. Onnistunut istutus tai kalaportaiden rakentaminen avaisivat merkittäviä aluetaloudellisia hyötyjä kalastusmatkailun lisääntyessä.

Vuonna 2014 silloinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvitti rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteita (RKTL:n työraportteja 6/2014). https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519915/rktltr2014_6.pdf?sequence=1

Raportin mukaan etenkin Oulujoen ja Kemijoen olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti kalatalousvelvoitteiden määräämisen ajoista.

Uudet arviot tarvittavasta kompensaatiotasosta ovat moninkertaisia lohen ja meritaimenen osalta verrattuna tällä hetkellä voimassa oleviin velvoitteisiin. Arviot on esitetty istutuspoikasina, kuten tähänkin asti. Tämän vuoksi kalatalousvelvoitteisiin voidaan perustellusti hakea muutosta.

Kalastuslain mukaan kalatalousviranomaisen – tässä tapauksessa Lapin ELY-keskuksen – on valvottava yleistä kalastusetua. Uusimpien tutkimusten mukaan olisi yleisen kalastusedun mukaista päivittää Kemijoen jälkeenjäänyt kalatalousvelvoite. Kemijoen kalatalousvelvoitteen päivitys tehdään Pohjois-Suomen Avissa, jonne Lapin ELY-keskuksen on toimitettava asiasta hakemus.

Kuitenkaan Lapin ELY-keskus ei ole toimittanut hakemusta Pohjois-Suomen Aviin. Asia on ollut usein esillä alueen lehdissä, ja paikalliset asukkaat ovat huolissaan Kemijoen tilasta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri tietoinen Kemijoen kalatalousvelvoitteen jälkeenjääneestä tilanteesta, joka johtuu siitä, että Lapin ELY-keskus ei ole toimittanut hakemusta kalatalousvelvoitteen päivittämisestä Pohjois-Suomen Aviin?

ja

Onko tälle viivytykselle jokin perusteltu syy?

Helsingissä 4.5.2016

Jari Myllykoski /vas

Markus Mustajärvi /vas