Keskeiset kalastuslait

Kalastuslain keskeisenä tehtävänä on säännellä kalastusoikeutta ja -menetelmiä, kalakantojen hoitoa sekä kalatalouden hallintoa kalavarojen käytön ja hoidon osalta. Kalastuslain uudistus vastaa niihin muutoksiin mitä on tapahtunut kalastuksessa, kansallisessa ja unionin lainsäädännössä sekä yhteiskunnassa yleisesti.

Kansallinen lainsäädäntö
Kalastuslaki (379/2015) Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (303/2020), voimassa 4.5.2020-31.12.2021
Kalastusasetus (1360/2015
MMM asetus kalastonhoitomaksun keräämisestä (1567/2015)
MMM asetus kalastuksenvalvonnasta (1577/2015)
Yhteisaluelaki (758/1989)
Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004)
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (1048/2016)

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (1050/2016)
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014)
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelysalusten rekisteröinnistä (690/2010)
Laki Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (997/2021)
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (998/2012)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kyttyrälohen pyytämistä Tenojoen vesistössä koskevasta ilmoittamisesta ja raportoinnista vuonna 2023
Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (2023)
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista (236/2017), voimaan 29.4.2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta / Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkojuvvon soahpamuša fápmuibidjamis sihke soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága fápmuiboahtimis (195/2017), voimaan 1.5.2017
Valtioneuvoston asetus kalastuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta / Stáhtaráđi ásahus guolástanlága rievdadanlága fápmuiboahtimis (196/2017) voimaan 1.5.2017Linkki toiselle sivustolle
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta / Láhka bivddu birra Deanu čázádagas Suoma ja Norgga gaskasaš soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis (176/2017, SopS 41/2017), voimaan 1.5.2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta / Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkojuvvon soahpamuša fápmuibidjamis sihke soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága fápmuiboahtimis (42/2017), voimaan 1.5.2017
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta / Láhka guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 §:a nuppástuhttimis, (233/2019) voimaan 1.3.2019
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta / Stáhtaráđi ásahus Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša rievdadeamis dahkkojuvvon soahpamuša fápmuibidjamis (319/2017 ja SopS 50/2017), voimaan / boahtá fápmui 1.6.2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä (297/2017) / Stáhtaráđi ásahus bivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain 297/2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta / Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis dárkkuhuvvon beavdegirjjis (147/2020 ja SopS 26/2020) / boahtá fápmui 1.4.2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1462/2019, voimassa 1.1.2020-31.12.2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä (1158/2018)
Kalastus- ja vesiviljelytuotteen väliaikaisen kauppanimen vahvistaminen (japaninmattosimpukka (Ruditapes philippinarum)

Keskeiset EU-säädökset
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013 yhteisestä kalastuspolitiikasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä
Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1060, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1139, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta
Neuvoston asetus (EY) N:o 2019/1241 kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueillaLinkki toiselle sivustolle
Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästäLinkki toiselle sivustolle
Komission asetus (EY) N:o 1010/2009 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta