Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/520253

 

Kalastus, saimaannorppa ja kansalaisnäkökulma. Hallinnan haasteet ja luonnon monimuotoiset tulkinnat –
Pekka Salmi (toim.)
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 196 (2005)

Kuolleiden mätimunien poistamisen ja haudontaveden laadun vaikutus lohen ja taimenen mädin kuolleisuuteen –
Tapio Sutela, Pauliina Louhi, Aki Mäki-Petäys, Marko Paasimaa ja Pentti Pasanen
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 195 (2005)

Haukien (Esox lucius L.) saalistuksen vaikutus istutettujen lohen (Salmo salar L.) vaelluspoikasten kuolleisuuteen Pyhäjoella –
Jukka Kekäläinen
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 194 (2005)

Lokkilapamadon esiintyminen Inarijärven taimenissa ja nieriöissä vuosina 1994–2003 –
Järven säännöstely ja eläinplanktonin lajikoos­tumus tarjoavat lokkilapamadolle suotuisan elinympä­ristön. Kalojen on vaikea välttää tartuntaa elämänsä aikana silloin, kun loinen kuuluu järven ekosystee­miin. Ravintotilanteen paraneminen voi kuitenkin vä­hentää loisten määrää kaloissa.
Sirkka Heinimaa ja Erno Salonen
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 193 (2005)

Alitsariinipunainen S (ARS) -väriaineella merkittyjen kalojen otoliittien tulkinta fluoresenssimikroskopialla –
Vastakuoriutuneiden kalanpoikasten istutusten onnistumista on ollut vaikea arvioida, koska käytettävissä ei ole ollut sopivaa istukkaiden merkitsemismenetelmää. Kalanpoikasten kylvettäminen alitsariinipitoisessa vedessä on tuonut ratkaisun merkintäongelmaan. Kun kalaa kylvetetään, sen pään sisällä oleviin kuuloluihin eli otoliitteihin syntyy pysyvä värimerkki, joka voidaan havaita fluoresenssimikroskoopin avulla.
Pekka Keränen
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 192 (2004)

Elämää soraikon ulkopuolella ja sisällä – lohen ja taimenen kutupaikan valinta sekä mädin elinympäristövaatimukset –
Lohikalojen vapaa pääsy kutualueilleen ja sopivat kutu­alu­eet varmistavat, että kutu onnistuu ja siten elinkykyi­set lo­hikala­kannat säilyvät.
Pauliina Louhi ja Aki Mäki-Petäys
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 191 (2003)

Suomalainen vapaa-ajankalastaja ja -kalastus vuosituhannen vaihtuessa –
Tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista ka­lastaa vä­hintään kerran vuodessa. Ka­lastus on yli 200 000:n suomalai­sen tärkein harrastus.
Jukka Mikkola ja Rauno Yrjölä
Kalatutkimuksia – Fiksundersökningar nro 190 (2003)

Hybridisaatio taimenkantojen hoidossa – uhka vai oljenkorsi taimenen monimuotoisuudelle –
Meritaimenkantoja on hävinnyt luonnosta liikakalastuksen, ku­tujokien patoamisen ja muiden ympäristömuutosten seu­rauk­sena. Vaeltamattomat puro­taimenet ovat paikoin säily­neet pa­remmin. Nyt tutkitaan, voi­daanko meritaimenkan­tojen vahvis­tamisessa käyttää saman vesistön puro­taimenta.
Tiina Lautala
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 189 (2003)

Vesihome kalanviljelyn vaivana. Onko taudin torjuntaan menetelmiä? –
Raportissa kuvataan, millainen tauti vesihome on, ja millainen vesihomesieni meillä aiheuttaa sairas­tumisia.
Päivi Eskelinen (toim.)
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 188 (2003)

Vapaa-ajankalastuksen monet merkitykset –
Vapaa-ajankalastuksen parissa liikkuu paitsi erilaisia kalasta­jia, myös muita toimijoita, joiden toiveet ja tavoitteet kul­kevat eri suuntiin. Vapaa-ajankalastuksen edellytyksien pa­rantami­nen tarkoittaa kaikkien osapuolien näkemysten huomioon ot­ta­mista.
Anna-Liisa Toivonen, Jukka Mikkola, Pekka Salmi ja Juhani Salmi
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 187 (2003)

Itämeren lohikantojen elvytysohjelma SAP vuosina 1997 – 2002 –
Tornionjoen ja Simojoen luonnonlohikannat elpyivät 1990-luvun loppuvuosina niin nopeasti, että kehitys ha­kee vertaistaan jopa maailman mittakaavassa. Vuonna 1997 käynnistettiin lohikantojen elvytysohjelma (SAP). Sen tavoitteeksi asetettiin luonnonlohikantojen suotui­san kehityksen jatkaminen sekä lohen kotiuttaminen Kuiva-, Kiiminki- ja Pyhäjokeen. Kotiutus on kuitenkin edistynyt hitaasti.
Jaakko Erkinaro, Aki Mäki-Petäys, Keijo Juntunen, Atso Romakkaniemi, Erkki Jokikokko, Erkki Ikonen ja Alpo Huhmarniemi
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 186 (2003)

Hylkeen aiheuttamat saalistappiot ja pyydysvahingot lohirysäkalastuksessa vuonna 2001 –
Harmaahylkeiden eli hallien ja norppien määrä on kasva­nut nopeasti kahden viime vuosi­kymmenen ai­kana Suomen merialueella. Samalla hylkeiden kalas­tukselle aiheutta­mat vahingot ovat lisääntyneet.
Petri Kreivi, Antti Siira, Erkki Ikonen, Petri Suuronen, Eero Helle, Raimo Riikonen ja Esa Lehtonen
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 185 (2002)

Lohen eloonjäänti rysästä vapauttamisen jälkeen –
Pohjanlahden rannikolla saaliiksi saadaan sekä luon­nonlohia että istutuksista peräisin olevia ka­loja. Luon­nonlo­hikantoja on suojeltu rajoit­tamalla lohenkalas­tusta. Lo­hikannat ovatkin elpyneet, mutta pyyn­tiä ei ole pystytty riittävästi kohdistamaan kalastusta var­ten is­tu­tettuihin lohiin.
Antti Siira, Erkki Ikonen, Petri Suuronen, Raimo Riikonen ja Esa Lehtonen.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 184 (2002)

Vesialueiden omistus ja alueellinen hallinto –
Suomessa kalavesiä hallinnoivat maanomistajien muo­dos­tamat osakaskunnat ja kalastusalueet. Vesistöym­päristö ja sen hallinnointi kiinnos­tavat kesämökkien määrän myötä kasvavaa omistajajoukkoa. Vesi­alu­eiden omistajat asuvat yhä useammin kau­pun­geissa, ja he käyttävät vesiä entistä monipuoli­semmin.
Kari Muje ja Mika Tonder. (toim.).
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 183 (2002)

Havsöringens tillstånd och havsöringsfisket i Bottniska viken –
Den anadroma öringen är en naturlig och värdefull laxfisk i Bottniska vikens kustnära vatten. Öring- stammarna har försvagats kraftigt, då man fångar halvvuxna vandringsöringar och då det finns för få lekande fiskar, samt då öringarnas reproduktions- områden försämrats. Utsättningarna ger inte önskvärda resultat och stammarna som anpassat sig till Bottniska vikens vattendrag kan gå förlorade.
Irma Kallio-Nyberg, Eero Jutila och Ari Saura (redaktörer)
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 182B (2003)

Meritaimenen tila ja kalastus Pohjanlahden alueella –
Kalastuksen ohjauksella voidaan vaikuttaa siihen, mi­ten taimenkantojen tila saadaan kohentumaan ja is­tutuksista parempi tulos. Nykyisen kalastuksen muuttaminen on välttämätöntä, jotta vaellustaime­nen luonnonkannat voi­sivat elpyä.
Irma Kallio-Nyberg, Eero Jutila ja Ari Saura (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 182 (2002)

Monimuotoisuuden säilyttäminen lohen poikasviljelyssä –
Viljelyn avulla ylläpidetään monia uhanalaisia lohikantoja ja samalla turvataan taantuneiden kantojen kalastus. Uhanalaisten kalakantojen viljelyssä on välttämätöntä säilyttää kannan perinnöllinen monimuotoisuus. Viljeltyjen lohien on oltava elinkelpoisia ja niiden tulisi tuottaa runsaita saaliita.
Päivi Eskelinen, Jorma Piironen ja Craig Primmer
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 181 (2002)

Kalajoen vaellussiika – lisääntymisongelmia ja istukkaiden liikapyyntiä –
Kalajoen vaellussiikakanta oli 1950-luvun lopulle asti elinvoimainen. Kanta kuitenkin pieneni nopeasti, kun jokea alettiin rakentaa ja veden laatu huononi. 1980-luvulta alkaen kesänvanhojen poikasten säännölliset istutukset ovat kompensoineet kasvaneen merikalastuksen, mutta jokeen nousee edelleen vain muutamia tuhansia siikoja.
Alpo Huhmarniemi ja Kimmo Aronsuu
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 180 (2001)

Perämeren ja sen jokien lohi-istutusten tuloksellisuus vuosina 1959 – 1999 –
Perämereen laskevat suuret joet ovat olleet Itämeren lohen tärkeimpiä poikastuotantoalueita. Yhä edelleen alueelta lähtee suuri määrä lohen poikasia syönnökselle Itämeren eteläosiin. Kuitenkin viime vuosikymmeninä suurin osa niistä on kasvatettu kalanviljelylaitoksissa. Lohen luontainen lisääntyminen on jatkunut enää muutamissa vielä rakentamattomissa joissa.
Teuvo Niva
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 179 (2001)

Toutaimen istutukset ja niiden tulokset –
Urheilukalastajien suosima toutain ehti käydä uhanalaiseksi, kunnes viimeistä toutainkantaa ryhdyttiin pelastamaan viljelemällä ja istuttamalla poikasia. Toutainta istutettiin myös entisille elinalueilleen ja sellaisiin vesistöihin, missä se ei ollut elänyt aikaisemmin.
Jussi T. Pennanen
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 178 (2001)

Paikallinen tieto, asiantuntijuus ja vuorovaikutus kalavesien hallinnassa. –
Yhteiskunnan modernisaation myötä kalastuskulttuuri on pirstoutunut. Kalavesille on tullut uudenlaisia kalastajia ja kalankasvattajia uusine tavoitteineen, arvoineen ja tietoineen. Kalavaroja ja kalastusta koskevassa päätöksenteossa arvostetaan yhä enemmän erilaisia selvityksiä ja tieteellistä tutkimustietoa. Kuitenkin paikallisella tiedolla on yhä suuri merkitys sekä kalastajille että päätöksentekijöille.
Pekka Salmi (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 177 (2001)

Näätämöjoen lohen poikastiheys ja kasvu –
Näätämöjoki virtaa erämaiden halki pohjoisimmasta Inarin Lapista Norjan puolelle ja laskee Jäämereen. Joen lohikanta on yksi maailman pohjoisimmista villeistä lohikannoista. Näätämöjoen lohi lisääntyy luonnonvaraisesti. Lohen istutus vesistöön on kielletty.
Eero Niemelä, Jaakko Erkinaro, Matti Kylmäaho, Markku Julkunen ja Kjell Moen
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 176 (2001)

Taimenkantojen tila Suomenlahden pohjoisrannikon joissa –
Parissakymmenessä Suomenlahden pohjoisrannikon joessa on ollut aikoinaan taimenkanta, jonka elinkiertoon on olennaisesti kuulunut myös merivaellus. Patojen rakentaminen jokiin katkaisi vaellusreittejä ja supisti lisääntymisalueita. Tästä huolimatta alimpien nousuesteiden alapuolella elää edelleenkin heikkoja luonnonvaraisia kantoja. Nykyisin merivaellukselle lähtevät yksilöt kalastetaan ennen sukukypsyysikää. Siten vähäinen lisääntyminen on jäänyt joessa pysyvien yksilöiden varaan.
Ari Saura
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 175 (2001)

Meritaimen ja sen kalastus itäisellä Suomenlahdella 1990-luvulla –
Itäisen Suomenlahden vapaa-ajankalastajat pyytävät innokkaasti taimenta. Saalis, joka perustuu istutuksiin, saadaan pääasiassa verkoilla. Istukkaat pysyvät hyvin Suomenlahdella ja suurin osa saaliskaloista saadaan läheltä istutuspaikkaa.
Mikko Koivurinta, Pekka Vähänäkki ja Ari Saura.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 174 (2001)

Taimenatlas –
Taimenen luontaisesti lisääntyvät populaatiot ovat vähentyneet ja jäljellä olevat voivat huonosti. Tämä on seurausta vesistöjen rakentamisesta, kutualueiden perkauksista, liiallisesta kalastuksesta sekä vesistöjen happamoitumisesta ja likaantumisesta. Taimenkantojen tilaa voidaan kuitenkin kohentaa monin keinoin.
Irma Kallio-Nyberg, Marja-Liisa Koljonen ja Eero Jutila
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 173 (2001)

Siian rokotus paisetautia ja vibrioosia vastaan –
Siian kasvatus ruokakalaksi kiinnostaa yhä enemmän. Laajamittainen tuotanto kuitenkin edellyttää, että kasvatuksen aikana siiat pysyvät terveinä ja kuolevia kaloja on vähän. Rannikon verkkoaltaissa kasvavien siikojen on käytännössä vaikea välttää vibrioosia ja paisetautia.
Lars-Gustaf Lönnström, Riitta Rahkonen, Annette Gröndahl, Marja Pasternack, Tuula Lundén, Juha Koskela ja Göran Bylund
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 172 (2001)

Siika ruokakalanviljelyssä – kahden siikakannan ja kantaristeytymän vertailu –
Tutkimuksessa selvitetään kahden vaellussiikakannan ja kantaristeymän tuotanto-ominaisuuksien eroja meriviljelyolosuhteissa. Kokemäenjoen siikakanta osoittautui Kymijoen kantaa paremmaksi kalaksi ruokakalanviljelyyn.
Juha Koskela, Riitta Rahkonen, Leena Forsman, Olli Norrdahl ja Lars-Gustaf Lönnström
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 171 (2001)

Silakan poikasten runsaus Suomen rannikolla vuosina 1974 – 1996 –
Silakka on Suomen pyydetyin kala. Se kutee keväällä matalassa vedessä rannikon tuntumassa. Tutkimalla poikasten määrää voidaan tehdä johtopäätöksiä kalakannan koosta. Poikasten runsaudesta voidaan myös päätellä, miten kalastus ja ympäristötekijät vaikuttavat lisääntymisen onnistumiseen.
Parmanne, R
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 170 (2001)

Kymijoen vaelluskalat ja kalastus 1990-luvulla –
Kymijoen kalastuspaikoilla liikkuu tuhansia vapakalastajia ja saalista saadaan. Kymijoesta onkin kehittynyt eteläisen Suomen suosituin lohijoki. Kymijoen veden puhdistumisen ja vaelluskalojen istutusten ansiosta jokeen nousee taas lohta, meritaimenta ja vaellussiikaa.
Jukka Mikkola, Mika Laamanen ja Eero Jutila.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 169 (2000)

Sisävesikalastus muuttuvassa yhteiskunnassa –
Suomalaisen yhteiskunnan elinkeinorakenteen muuttuminen ja kaupungistuminen ovat heijastuneet viimeisen sadan vuoden kuluessa voimakkaasti sisävesikalastukseen. Toisaalta kalastuskulttuurin kiehtovimmat piirteet ovat säilyneet nykyaikaan saakka – saalis on yhä yhtä epävarmaa kuin ennenkin.
Ari Lappainen
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 168 (2000)

Kalastus Puruvedellä vuosina 1979 – 1995 –
Puruvesi on perinteisesti ollut maamme tuottoisimpia kalavesiä. Ammattimainen muikun kalastus nousi kukoistukseen talvinuottauksen myötä 1900-luvun alussa. Puruvesi tunnetaan myös lohivetenä. Järvitaimenen ja nieriän luonnonkannat ovat järvestä kadonneet, mutta nykyisin näitä lajeja saadaan jälleen saaliiksi istutusten ansiosta.
Irma Kolari, Heikki Auvinen ja Esa Hirvonen.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 167 (2000)

Järvilohen poikasten elinympäristövaatimukset kesällä ja syksyllä –
Järvilohi on keskeinen ja arvokas osa Vuoksen vesistön monimuotoisuutta. Lajin säilyttäminen elinvoimaisena pelkästään viljelyn varassa on epävarmaa. Järvilohen elinolosuhteiden parantamismahdollisuuksia onkin kartoitettu 1990-luvulla tehokkaasti.
Aki Mäki-Petäys, Ari Huusko ja Petri Kreivi
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 166 (2000)

Itämeren lohen lisääntymishäiriö M74 –
M74-oireyhtymä on häirinnyt Itämeren lohikantojen luontaista lisääntymistä 1990-luvun alusta lähtien. Liiallisen kalastuksen vuoksi Itämeren luonnonlohen tilanne oli huono jo ennen oireyhtymän puhkeamista. M74:n vuoksi ruskuaispussipoikaset kuolevat, ja oireita voi näkyä emokaloissakin. Lisääntymishäiriötä esiintyy vain Itämeressä syönnöstäneiden lohien jälkeläisissä.
Marja Keinänen, Teemu Tolonen, Erkki Ikonen, Raimo Parmanne, Christina Tigerstedt, Juhani Rytilahti, Antti Soivio ja Pekka J. Vuorinen
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 165 (2000)

Taimenen ja järvilohen ravinto ja kasvu Puulassa, Päijänteessä, Konnevedessä ja Säkylän Pyhäjärvessä vuosina 1995-1996 –
Koivurinta, M., Sydänoja, A., Marjomäki, T., Helminen, H., Valkeajärvi, P
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 164 (2000)

Nieriäistutusten tuloksellisuus Puruvedessä –
Kolari, I., Hirvonen, E., Friman, T
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 163 (1999)

Ahven muikunpoikasten saalistajana Puruveden harvanselällä –
Jaatinen, R., Vuorimies, O., Auvinen, H.
Kalatutkimuksia nro 162, s. 27-44 (1999)

Ahvenen ravinto Puruveden eri habitaateissa –
Vuorimies, O. ja Tolonen, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 162, s 1-26 (1999)

Päijänteen säännöstelyn vaikutus siikakantaan –
Valkeajärvi, P
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 161 (1999)

Taimenistutusten vaikutus vaikutus Kitkajärvien muikkukantaan ja kalansaaliiseen –
Siira, A., Huusko, A., Korhonen, P
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 160 (1999)

Silakan kudun ajoittuminen ja kutuparvien koostumus rysäkalastuksen perusteella –
Parmanne, R
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 159 (1999)

Lokan ja Porttipahdan vaellussiika – tekojärvien paikallinen arvokala –
Mutenia, A., Salonen, E., Kotajärvi, M
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 158 (1999)

Taimenen säilyttäminen Gumbölenjoessa –
Saura, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 157 (1999)

Harjuksen elinympäristövaatimukset virtavesissä. Kirjallisuuselvitys –
Nykänen, M. , Huusko, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 156 (1999)

Saimaan järvilohen elinolosuhteiden parantaminen –
Toim. Jarmo Makkonen
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 155 (1999)

Viehekalastuksen kehitys Simojoella – kalastus Simossa ja Ranualla 1994 -1997 –
Jutila, E., Jokikokko, E., Salo, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 154 (1999)

Siian kalastuksen säätely sisävesissä –
Heikinheimo, O.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 153 (1999)

Hauen ravinto Vuokalanjärvessä –
Miinalainen, M., Vuorimies, O., Heikinheimo, O.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 152 (1998)

Ahvenen kasvatuksen kannattavuus – taloudellis-biologinen analyysi –
Koskela, J., Setälä, J., Honkanen, A., Forsman, L.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 151 (1998)

Kala-atlas: Nahkiainen, pikkunahkiainen, lohi, taimen, nieriä, siika, muikku, harjus, toutain, vimpa, rantaneula ja kivisimppu – esiintymät ja kantojen tila –
Kaukoranta, M., Koljonen, M-l., Koskiniemi, J., Pennanen, J. T.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 150 (1998)

Lokan ja Porttipahdan haukikantojen hoito –
Mutenia, A., Korhonen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 149 (1998)

Tukku- ja vähittäiskaupan näkemys kirjolohifileen kokonaislaadusta –
Juvankoski, N., Setälä, J.,honkanen, A., Saarni, K., Mickwitz, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 148 (1998)

Rautalammin reitin taimenen säilyttäminen eri viljelykantoja yhdistämällä –
Eskelinen, P., Koskiniemi, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 147 (1998)

Lohen jokipoikasille soveltuva kasvuympäristö ja sen käyttö – kirjallisuusselvitys –
Haapala, A., Mäki-petäys, A., Huusko, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 146 (1998)

Planktonsiian ja peledsiian ravinnosta ja ravintokilpailusta Evon Majajärvessä ja Valkea-Mustajärvessä –
Hakkari, L., Selin, P., Westman, K., Mielonen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 145 (1998)

Vaahtoava Vantaanjoki. Havin vuoden 1995 pesuainepäästön kalataloudelliset vaikutukset ja vahinkoarvio –
Mikkola, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 144 (1998)

Kalakaupan ja jalostuksen odotukset kalanviljelyn monipuolistamiseksi –
Saarni, K., Setälä, J., Honkanen, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 143 (1998)

Altaiden kattamisen ja vedenlaadun vaikutus vesihomeen esiintymiseen ja kalojen kuolleisuuteen –
Leinonen, T., Korhonen, P., Säkki, S.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 142 (1998)

Kalan käyttö eri väestöryhmissä – kotitalouksien haastattelututkimuksen satoa –
Honkanen, A., Eerola, E., Setälä, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 141 (1998)

Taimenen ja siian kalastuksen säätely Päijänteellä – Päätösanalyysitarkastelu –
Heikinheimo, O., Valkeajärvi, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 140 (1998)

Siikamuotojen ravintokilpailu Vuokalanjärvessä –
Miinalainen, M., Heikinheimo, O.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 139 (1998)

Taimenen poikastiheydet, kasvu ja vaellukset Lutto- ja Nuorttijoessa –
Aalto, J., Niemelä, E., Julkunen, M., Erkinaro, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 138 (1998)

Nieriälajit vertailussa – Elämänkaari poikasesta fileeksi –
Kemppainen, S., Määttä, V., Pasanen, P., Määttä, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 137 (1998)

Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar ; 136
Setälä, Jari: Parantaako silakan tehokas jäähdytys troolikalastuksen kannattavuutta?, 1998

Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar ; 135
Julkunen, Markku (toim.) ; Niemelä, Eero (toim.): Sähkökalastus ja sen luotettavuus Tenon lohen poikastiheyksien seurannassa, 1997

Rautalammin reitin taimen tulee takaisin – menetelminä monipuoliset istutukset ja kalastuksen säätely –
Valkeajärvi, P., Takkunen, T., Eskelinen, P., Kovanen, J.
Kalatutkimuksia – Fiskundersökningar nro 134 (1997)

Saimaan nieriä, syvien vesien uhanalainen –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 133 (1997)

Järvien rehevöityminen ja kalasto Suomessa. Otantaan perustuva järvikartoitus –
Tammi, J., Lappalainen, A., Mannio, J., Rask, M., Vuorenmaa, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 132 (1997)

Vajaakäyttöisen järvikalan jalostuksen ongelmat ja kehittäminen –
Käyhkö, A., Setälä, J., Salmi, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 131 (1997)

Itämeren lohenkalastuksen bioekonominen analyysi –
Laukkanen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 130 (1997)

Kalakantojen vuosiluokkavaihteluiden mekanismit – Kirjallisuuskatsaus –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 129 (1997)

Erikokoisten järvitaimenistukkaiden kannattavuusvertailu Oulunjärvellä –
Hyvärinen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 128 (1997)

Lokan ja Porttipahdan peledsiika. Tekojärvien siikakantojen vaihtelu vuosina 1987 – 1996 –
Salonen, E., Mutenia, A., Kotajärvi, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 127 (1997)

Kalastuskiistat haasteena hallinnolle. Näkökulmia sisävesien paikallisiin ristiriitoihin –
Salmi, P. (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 126 (1997)

Virkistyskalastus Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajoella –
Sutela, T. ja Huusko, A
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 125 (1997)

Merkitseekö menetelmä? Carlin-merkinnän virhetekijät kaksi- ja kolmivuotiaina istutetuilla järvitaimenilla –
Friman, T., Kolari, I ja Toivonen, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 124 (1997)

Toistuvan jäätymisen ja sulamisen vaikutus kalanpyydysten havasmateriaaleihin –
Toivonen, A-l
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 123 (1997)

Lähikuvia ammattikalastuksesta Kalastusammatin rakenne, joustavuus ja mahdollisuudet –
Salmi, J. ja Salmi P (toim)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 122 (1997)

Rannikon siikojen iänmäärityksen luotettavuus –
Raitaniemi , J.,
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 121 (1997)

Muikun ja siian lisääntymisedellytyksiä Perämerellä –
Jokikokko, E.,
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 120 (1997)

Viihtyykö vieras kala Oulujärvessä? Taimenkantojen ja järvilohen soveltuvuus Oulujärven hoitokalaksi –
Hyvärinen, P., Virtanen, K., Vehanen, T. , Koskiniemi, J., Kannel, R., Pursiainen, M
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 119 (1996)

 

Kalankasvatuksen ympäristöpolitiikka – Tavoitteiden ja tosiasiatietojen yhdistelmä –
Veitola, K., Mäkinen, T.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 118 (1996)

Mädin desinfiointi – laadun hallintaa käytännössä –
Päivi Eskelinen (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 117 (1996)

Haastatteluja Hangosta Utsjoelle. Ammattikalastuksen profiilitutkimuksen metodiikkaa –
Salmi, J., Honkanen, A. Jurvelius, J., Moilanen, P. , Salmi, P., Vesala, K. M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 116 (1996)

Silakan rehukalastuksen taloudellinen merkitys ja vaikutus silakkakantoihin –
Parmanne, R., Setälä, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 115 (1996)

Istutusiän ja -koon merkitys merilohen vaelluspoikasten istutuksissa –
Salminen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 114 (1996)

Inarijärven pohjasiika. Istutusten merkitys –
Erno Salonen (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 113 (1996)

Kalkituksen vaikutukset särki- ja ahvenkantoihin Etelä-Suomen happamoituneissa pikkujärvissä –
Somppi, K., Raitaniemi, J., Rask, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 112 (1996)

Kokeita Apoject 1-Fural paisetautirokotteella 1993-1995 –
Rahkonen, R.., Pasternack, M., Pohjanvirta, T., Pylkkö, P., Linden, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 111 (1996)

Istutuspoikasten elinkaari – mätimunasta saaliiksi. Valtion kalanviljelyn XX neuvottelupäivät. Toim. Jarmo Makkonen ja Markku Pursiainen –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 110 (1996)

Nieriän (Salvelinus alpinus) silmäsamentumat –
Pylkkö, P., Pohjanvirta, T. ja Pursiainen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 109 (1996)

Pyyntitavat heikentävät järvitaimenen istutustulosta – Vuoksen vesistöalueelle vuosina 1979-1992 tehtyjen Carlin-merkintöjen tulokset –
Makkonen Jarmo; Piironen Jorma; Pursiainen Markku; Toivonen Jorma; Kolari, Irma
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 108 (1996)

Suomenlahti kalastajan silmin – Tutkimus Suomenlahden likaantumisesta ja vapaa-ajankalastuksesta –
Lappalainen, Antti; Pönni, Jukka
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 107 (1996)

Taimenkannat ja kotiutettu puronieriä Ylä-Kemijoella vuosina 1993-1994 –
Korhonen, P., Koskiniemi, J., Tolonen, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 106 (1996)

Vaellussiika – Uudenmaan rannikon tuottoisa istutuskala –
Raitaniemi, J., Heikinheimo, O., Mikkola, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 105 (1996)

Henkiin herätetty lohijoki – Kymijoen vaelluskalatutkimuksia 1992-1994 –
Saura, Ari; Mikkola, Jukka
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 104 (1996)

Rehevöitymisen vaikutukset kaloihin, kalakantoihin ja kalastukseen -kirjallisuuskatsaus –
Tammi, Jouni
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 103 (1996)

Haudontalämpötilan vaikutus ravun poikastuottoon ja poikasten laatuun –
Kirjavainen, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 102 (1995)

Neutraloinnin vaikutukset happamoituneen metsäjärven ekosysteemiin. Iso Valkjärven kalkituskokeen tuloksia vuosilta 1990-1993. (Effekterna av neutralisering på ekosystemet i en försurad sjö Resultat av kalkningsförsöken i sjön Iso Valkjärvi under åren 199 –
Martti Rask ja Marko Järvinen (toim.).
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 101 (1995)

Luonnontilan muutokset Konnevedessä – 25 vuotta vesiluonnon tutkimusta –
Toim. Pentti Valkeajärvi
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 100 (1995)

Ammatti- ja luontaiselinkeinokalastuksen kannattavuus Lokan tekojärvellä vuosina 1989-1991 –
Salminen, Antti; Mutenia, Ahti
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 99 s. 19-34 (1995)

Avoperärysäpyynnin soveltuvuus siian kalastukseen Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä –
Mutenia, Ahti; Jantunen, Pekka; Salminen, Antti
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 99 s. 1-16 (1995)

Ympäristöpoliittisten ristiriitojen sovittelumenettely. Esimerkkitapauksena lohenkalastuksen järjestäminen –
Turunen, Juha-Pekka
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 98 (1995)

Taimenen poikasten ravinnonkäyttö Kuusamon Kuusinkijoessa –
Kreivi, Petri; Muotka, Timo; Tikkanen Pertti; Huusko, Ari; Mäki-petäys, Aki; Kuusela, Kalevi
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 97 (1995)

Kalakantojen monimuotoisuuden hoito. Valtion kalanviljelyn XIX neuvottelupäivät –
Heinimaa, Petri; Juntunen Keijo (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 96 (1995)

Lohen ja meritaimenen istutustutkimukset Kiiminkijoella –
Kemppainen, Simo; Niemitalo, Vesa; Lehtinen, Esko; Pasanen, Pentti
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 95 (1995)

Lohikalojen paisetauti ja sen torjunta. Kirjallisuuskatsaus –
Rahkonen, Riitta; Kilpelä, Seija-Sisko; Pasternack, Marja
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 94 (1995)

Kalatäit kalojen terveysriskinä –
Urho, Lauri
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 93 (1995)

Muikun talvinuottaus ja muikkukannat Kuusamossa –
Salmi, Pekka; Huusko, Ari
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 92 (1995)

Rakennettujen jokien kalataloudelliset edellytykset. I. Kalakannat ja kalastus. II. Kehittämistiedustelut –
Vehanen, T.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 91 (1995)

Uusien kalalajien ja -kantojen tuonnin mahdollisuudet –
Urho, Lauri; Kaukoranta, Markku; Koljonen, Marja-Liisa; Lehtonen, Hannu; Leinonen, Kalevi; Pasanen, Pentti; Rahkonen, Riitta; Tulonen, Jouni
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 90 (1995)

Tornionjoen meritaimen ja sen kalastus –
Nylander, Eija; Romakkaniemi, Atso
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 89 (1995)

Järvilohen (Salmo salar m. sebago Girard) säilyttäminen ja kalastus Vuoksen vesistössä Carlin-merkintöjen perusteella –
Makkonen, Jarmo; Toivonen, Jorma; Piironen, Jorma; Pursiainen, Markku; Mäkinen, Kyösti
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 88 (1995)

Parempi kivi koskessa kuin kymmenen rannalla – Erilaisten kunnostusmenetelmien vaikutus taimenen poikasmääriin Iijoen sivujokien koskissa –
Jutila, Eero; Karttunen, Vesa; Niemitalo, Vesa
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 87 (1994)

Metsätalouden toimenpiteiden vaikutus Isojoen vesistön kalastukseen ja vesistön tilaan tiedustelututkimus –
Laamanen, Mika; Ahvonen, Anssi; Jutila, Eero
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 86 (1994)

Valtion kalanviljelyn XVIII neuvottelupäivät –
Lankinen, Yrjö; Pirhonen, Juhani (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 85 (1994)

Viemäristä lohijoeksi -Vantaanjoen vaelluskalatutkimuksia vuosilta 1987-1993 –
Mikkola, Jukka; Saura, Ari
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 84 (1994)

Ammattikalastajien kalan markkinointi. Ongelmat ja kehittämisedellytykset Pohjois-Satakunnan rannikolla –
Salmi, Juhani; Salmi, Pekka; Setälä, Jari
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 83 (1994)

Kenen ehdoilla kalavaroja hyödynnetään? Onkamojärven kalastuskiistan taustoja –
Salmi, Pekka; Juvonen, Liisi; Laamanen, Kati; Piipponen, Minna; Pitkänen, Mia
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 82 (1994)

Järvitaimenistutusten tuloksellisuus Kuusamon alueella vuosina 1972-1988 Carlin- merkkipalautuksiin perustuen –
Huusko, A., Vehanen, T. ja Korhonen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 81 (1994)

Kokoluokkien väliset erot taimenen poikasten mikrohabitaattien käytössä –
Mäki-petäys, A., Muotka, T., Tikkanen, P., Huusko, A., Kreivi, P. ja Kuusela, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 80 (1994)

Kiiminkijoen vapakalastuksen kehitys vuosina 1989-1992 –
Kemppainen; Simo
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 79 (1994)

Hauen ravinnonkäytön ajallinen ja alueellinen vaihtelu kutuaikana –
Tammi, J. ja Kuikka, S.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 78 (1994)

Järvitaimenistutusten tuloksellisuus Pohjois-Suomessa –
Vehanen, T.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 77 (1994)

Gyrodactylus salaris -loisen esiintyminen, haitallisuus ja torjunta –
Aalto, J. ja Rahkonen, R.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 76 (1994)

Tornionjoen vesistön kalastustilastot vuosilta 1991 ja 1992 –
Nylander, E. ja Pruuki, V.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 75 (1994)

Ruokinnan ja kasvatustiheyden vaikutus harjuksen ja nieriän ASA-tautiherkkyyteen –
Pylkkö; Päivi
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 74 (1993)

Luontaisen lisääntymisen vaikutukset Lokan ja Porttipahdan siikakantoihin ja kalastukseen –
Salonen, E. ja Mutenia, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 73 (1993)

Sisävesi- ja rannikkokalastaja muutospaineiden alla. Arkipäivän ongelmat ammattikalastajien kertomana –
Toim. P. Salmi ja J. Salmi
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 72 (1993)

Hinnoittelun käyttökelpoisuus virkistyskalastuksen arvioinnissa –
Rahikainen, Eljas
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 71 (1993)

Suurten petokalojen ravinto Ontojärvessä ja Lentuassa ja ravinnonkulutuksen arviointi –
Korhonen, P. ja Heikinheimo-schmid, O.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 70 (1993)

Metsätalouden vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen. Osahankkeiden raportit vuosien 1990-1992 tuloksista –
Toim. Lappalainen, Antti; Rask, Martti
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 69 (1993)

Kuhanpoikasten loiset kahdessa erityyppisessä luonnonravintolammikossa –
Rahkonen, R.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 68 (1993)

Inarijärven kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunitelma. Osa 2.Suunnitelma –
Salonen, E. ja Mutenia, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 67 (1993)

Lohen ja meritaimenen sopimuskasvatus ja istutukset. Sopimusviljelytyöryhmän muistio –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 66 (1993)

Lohen ja meritaimenen ympäristömyrkkypitoisuudet ja lohen alkio- ja poikaskuolleisuus –
Vuorinen, P. J., Paasivirta, J., Vuorinen, M., Peuranen, S. ja Hoikka, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 65 (1993)

Kalastustilastoja Simon ja Ranuan kunnista vuosilta 1986 ja 1990 –
Karttunen, V. ja Jutila, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 64, s. 41-77 (1993)

Simojoen ylimmän osan ja sivujokien kalastoselvitys ja koskikartoitukset –
Jokikokko, E. ja Jutila, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 64, s. 1-39 (1993)

Polttomerkinnän soveltuvuus yksikesäisten kalanpoikasten merkintään –
Saura; Ari
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 63 (1993)

Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen lohi-istutusten (Salmo salar L.) Carlin-merkintätulokset vuosilta 1973-1988 –
Vehanen, Teppo; Pasanen, Pentti; Lehtinen, Esko; Simola, Osmo
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 62 (1993)

Inarijärveen laskevien vesien järvitaimenen vuosien 1971-1989 Carlin-merkintöjen tulokset –
Ahonen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 61, s. 31-58 (1993)

Vastakuoriutuneiden ja yksivuotiaiden taimenten istutustulokset Ylä-Menesjoella vuosina 1989-1991 –
Ahonen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 61, s. 1-29 (1993)

Valtion kalanviljelyn XVII neuvottelupäivät. Mädintuotanto ja emokalojen viljely –
Ruohonen, Kari; Ruuhijärvi, Jukka (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 60 (1993)

Valtion kalanviljelyn XVI neuvottelupäivät. Luonnonravintolammikkoviljely, uudet lajit ja rodunjalostus –
Lavikainen, Riitta; Rahkonen, Riitta (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 59 (1993)

Montan, Raasakan, Ossauskosken ja Keminmaan kalanviljelylaitosten kalaloiset ja -taudit vuosina 1984-1991 –
Rintamäki, Päivi
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 58 (1993)

Valtion kalanviljelyn XV neuvottelupäivät. Tulosjohtaminen ja valtion kalanviljelyn tavoitteet. Kalanviljelyn rakenteet ja tekniikka –
Simola, Hilkka; Rahkonen, Riitta (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 57 (1992)

Valtion kalanviljelyn XIV neuvottelupäivät. Kalanviljely, vesiensuojelu ja valvonta.10.-11.4.1990, Sotkamo –
Toim. Pursiainen, M. ja Rahkonen, R
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 56 (1992)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 1991 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 55 (1992)

Iso Valkjärven vesikemialliset ja biologiset tutkimukset –
Järvinen, M., Rask, M., Kuoppamäki, K., Makkonen, E., Ruuhijärvi, J. ja Arvola, L.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 54, s. 35-60 (1992)

Kalakantojen kehitys Etelä-Suomen pienissä happamoituneissa järvissä kalkituksen jälkeisinä vuosina –
Raitaniemi, J., Rask. M., Järvinen, A. ja Nyberg, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 54, s. 85-102 (1992)

Kalkituksen akuutit vaikutukset ahvenen ja pitkäaikaiset vaikutukset siian elintoimintoihin Isossa Valkjärvessä –
Vuorinen, P., Peuranen, S., Vuorinen, M. ja Rask, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 54, s. 61-83 (1992)

Lapin happamoitumistutkimus – taimenen poikastutkimukset Lutto- ja Paatsjoen vesistöalueilla –
Erkinaro, J., Niemelä, E. ja Rask, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 54, s. 11-33 (1992)

Suomalaisten suhtautuminen vesistöjen happamoitumisen torjuntatoimenpiteisiin –
Lappalainen, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 54, s. 103-126 (1992)

Yhdennetyn ympäristöseurannan järvien koekalastukset –
Järvinen, A., Rask, M., Niemelä, E., Raitaniemi, J. ja Turunen, T.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 54, s. 1-9 (1992)

Behandling av spillvattnen på Östra Finlands Centralfiskodlingsanstalt –
Runeberg, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 53 (1992)

Kymijoen vaelluskalatutkimukset 1989-1991 –
Saura, A., Mikkola, J. ja Ikonen, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 52, s. 1-79 (1992)

Virkistyskalastuksen motiivit –
Leinonen, K. ja Lehtonen, H.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 52, s. 81-101 (1992)

Pohjanlahden siikaloukkujen lajivalikoivuuden kehittäminen –
Toivonen, A-l., Hudd, R. ja Svanbäck, G.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 51 (1992)

Inarijärven kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Nykytila –
Salonen, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 50 (1992)

Tornionjoen lohi ja lohen kalastus –
Karttunen, V. ja Pruuki, V.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 49 (1992)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1992 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 48, s. 1-55 (1992)
Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelyosaston toiminnaksi vuodelle 1992 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 48, s. 57-86 (1992)

Ilmaston muutosten vaikutukset kaloihin, kalanviljelyyn, kalakantoihin ja kalastukseen. Kirjallisuusselvitys –
Lehtonen, H., Lappalainen, J., Forsman, L., Soivio, A., Urho, L., Vuorinen, P. J. ja Tigerstedt, C.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 47 (1992)

Nukutusaineiden toissijaiset fysiologiset vaikutukset järvitaimenessa –
Lecklin, T.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 46 (1992)

Metsätalouden vaikutukset kaloihin, rapuihin ja kalatalouteen. Kirjallisuusselvitys –
Ahvonen, A., Jutila, E., Järvenpää, T., Lappalainen, A., Rask, M. ja Vuorinen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 45 (1992)

Siian fileoinnin kannattavuus –
Setälä, J. ja Ahlfors, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 44, s. 47-77 (1992)

Siian kalastajahinnanmuodostus Merenkurkussa –
Setälä, J. ja Klemola, O.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 44, s. 1-46 (1992)

Inarijärveen vuosina 1965-1986 tehtyjen nieriän Carlin-merkintöjen tulokset –
Ahonen, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 43 (1992)

Valtion kalanviljelyn XI neuvottelupäivät. Kalatautien torjunta. Valtion kalanviljelylaitosten suunnittelun ja rakentamisen nykytila, 31.3-1.4.1987 Polvijärvi –
Lavikainen, R. ja Rahkonen, R. (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 42 (1992)

Country report of Finland for the intersessional period of the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) 1990-1991 –
Heikinheimo-schmid, O., Rahkonen, R., Westman, K. And Tuunainen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 41 (1992)

Rapu-Kräft-Symposium. (Symposium on Crayfish). 23.-24.8.1990, Hämeenlinna –
Wallin, I. ja Westman, K. (toim.).
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 40 (1991)

Japanin vesiviljelystä ja sen tutkimuksesta –
Ruohonen, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 39, s. 49-104 (1991)

Pyyntitekniikasta ja sen tutkimuksesta Japanissa –
Suuronen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 39, s. 105-157 (1991)

Suomen ja Japanin kalatalouden tieteellisen ja teknisen yhteistyön kehittäminen –
Tuunainen, P., Westman, K. ja Parmanne, R.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 39, 13-47 (1991)

Suomen ja Japanin välisen elintarvikealan tutkimusyhteistyön ja tutkijavaihdon kehittämisen arviointivaltuuskunnan matka Japaniin –
Lehtonen, H.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 39, s. 1-12 (1991)

Inarijärveen vuosina 1972-1985 tehtyjen harmaanieriän Carlin-merkintöjen tulokset –
Ahonen, M., Jääskö, O., Heinimaa, P., Pasanen, P. ja Simola, O.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 38 (1991)

Lokan ja Porttipahdan peled- ja vaellussiikakantojen tila vuosina 1982-1989 –
Mutenia, A. ja Salonen, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 37 (1991)

Kalastuskirjanpidon käyttökelpoisuus Tornion-Muonionjoen kalakantojen seurannassa –
Ahvonen, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 36, s. 79-113 (1991)

Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuodelta 1990 –
Karttunen, V., Romakkaniemi, A. ja Pruuki, V.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 36, s. 49-78 (1991)

Kalastustilastoja Tornionjoen vesistöstä vuosilta 1987-1989 –
Nylander, E., Ahvonen, A. ja Pruuki, V.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 36, s. 1-47 (1991)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston ja kalanviljelyosaston toimintakertomus vuodelta 1989 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 35, s. 1-70 (1991)
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston ja kalanviljelyosaston toimintakertomus vuodelta 1990 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 35, s. 71-148 (1991)

Konneveden nuotta-apajat –
Valkeajärvi, P., Bagge, P., Hakkari, L., Janhonen, I. ja Olkio, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 34 (1991)

Merialueen kalanviljely-yritysten taloudellisen kehityksen arviointi perinteisen tilinpäätösanalyysin avulla –
Salminiitty, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 33 (1991)

Isokoskeloiden (Mergus merganser) saalistuksen vaikutus Inarin Juutuanjoen taimenistutusten tuloksellisuuteen –
Juntunen, K., Muje, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 32 (1991)

Valtion kalanviljelyn XIII neuvottelupäivät. Uhanalaisten arvokalalajien ja -kantojen säilyttäminen: tavoitteet ja keinot –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 31 (1991)

Silakan kalastuksesta monilajikalastukseen. Pohjois-Satakunnan rannikon ammattikalastuksen muutokset –
Salmi, J. ja Salmi, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 30 (1991)

Merialueen ammattikalastuksen ja kalan jalostuksen kapasiteetti Suomessa –
Hildén, M., Mickwitz, P., Paananen, T., Partanen, H., Setälä, I., Söderkultalahti, P. ja Vihervuori, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 29 (1991)

Tornion-Muonionjoen siika ja siian kalastus –
Karttunen, Vesa.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 28 (1991)

Siika- ja lohiloukkurakenteet eteläisen Perämeren alueella. (Construction of trap nets for whitefish (Coregonus lavaretus) and salmon –
Toivonen, A.-l., Hudd, R. ja Heikkilä, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 27 (1991)

Kalakantarekisteri ja uhanalaisten arvokalakantojen säilyttäminen –
Westman, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 26, s. 1-13 (1991)

Kalakantarekisteri: lohi, taimen ja nieriä. –
Kallio-Nyberg, I. ja Koljonen, M.-L.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 26, s. 15-115 (1991)

Valtion kalanistutusten kannattavuuden arviointi –
Kangaspunta, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 25 (1991)

Inarijärvi-symposium –
Toim. Erno Salonen.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 24 (1991)

Kotitalouksien ja suurtalouksien kalankäyttö vuonna 1988 –
Honkanen, A., Kummunsalo, J., Partanen, H., Hildén, M.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 23 (1991)

Inarijärven verkkosarjakoekalastukset vuosina 1968-1986 –
Mutenia, A., Ahvonen, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 22, s. 71-98 (1991)

Järvitaimenen ja järvilohen velvoiteistutukset, kalastus ja saaliit sekä istutustulokset Inarijärvessä vuosina 1976-1988 –
Mutenia, A., Salonen, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 22, s. 1-70 (1991)

Kalakannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi Kokemäenjoen vesistössä Nokian alapuolella –
Honkasalo, L., Pennanen, J., Lappalainen, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 21 (1991)

Ammattikalastus Vuoksen vesistön eteläosissa vuonna 1988 –
Salmi, P., Sikanen, A., Toivonen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 20 (1991)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1991 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 19, s. 1-43 (1991)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelyosaston toiminnaksi vuodelle 1991 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 19, s. 45-78 (1991)
Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnaksi vuodelle 1990 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 18, s. 1-39 (1991)

Suunnitelma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelyosaston toiminnaksi vuodelle 1990 –
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 18, s. 41-65 (1991)

Vastakuoriutuneiden hauenpoikasten istutusten tuloksellisuus –
Nyberg, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 17 (1991)

Fiskevården i havsområdet utanför Jakobstad –
Böhling, P., Hudd, R., Lehtonen, H. Och Parmanne, R.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 16 (1991)

Tulokset merkittyjen järvitaimenpoikasten istutuksista Suomessa vuosina 1970-1979 –
Toivonen, J., Kokko, U., Auvinen, S. ja Auvinen, H.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 15 (1991)

Kuusinkijoen vesistöalueen kalatalousselvitys –
Huusko, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 14 (1990)

Kirjallisuusselvitys kalojen mäti- ja poikasvaiheiden ekologiasta –
Huusko, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 13 (1990)

Kalanimistö: suomi, latina, ruotsi, norja, englanti, saksa ja ranska –
Lehtonen, H.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 12 (1990)

Tarttuvat kalataudit. Tilanne Suomessa, tautien leviäminen ja torjunta –
Rahkonen, R. ja Westman, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 11 (1990)

Tornion-Muonionjoen harjus ja harjuksen kalastus –
Romakkaniemi, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 10 (1990)

Yksikkösaaliin vaihtelu ja siihen vaikuttavat tekijät Oulujärvellä –
Hyvärinen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 9 (1990)

Happaman laskeuman vaikutukset kaloihin ja rapuihin. Raportti vuodelta 1989 –
Tuunainen, P., Vuorinen, P. J., Rask, M., Järvenpää, T., Vuorinen, M. ja Niemelä, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 8 (1990)

Kymijoen kalaportaiden rakentamiseen liittyvät kalataloudelliset selvitykset 1987-1988 –
Mikkola, J., Saura, A., Ikonen, E. ja Poikola, K.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 7 (1990)

Kalastajien havaintoja pyydyksissä tapahtuneista kalakuolemista Selkämerellä 1980-luvulla –
Lehtonen, H. ja Järvinen, A.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 37-47 (1990)

Kalojen sumputuskokeet Porin edustalla 1985 –
Järvinen, A., Lehtonen, H. ja Bylund, G.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 59-73 (1990)

Siian mädin sumputuskokeet Porin edustalla 1985 –
Järvinen, A. ja Lehtonen, H.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 49-58 (1990)

Silakan troolipyynnin kehittyminen Porin edustan merialueella syksyllä 1976-85 ja silakoiden kasvu, kuntokerroin ja poikasten määrä Selkämerellä –
Parmanne, R.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 25-35 (1990)

Silakoiden vaellukset Selkämerellä keväällä 1982 suoritettujen merkintöjen perusteella –
Parmanne, R. ja Salmi, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 11-24 (1990)

Vuorikemian tehtaiden jätevesien kalataloudellisista vaikutuksista Porin edustan merialueella –
Lehtonen, H.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 1-10 (1990)

Vuorikemian tehtaiden jätevesien vaikutuksista silakan alkionkehitykseen ja poikasten elinkykyyn –
Oulasvirta, P. ja Rissanen, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 6, s. 75-108 (1990)

Ravun (Astacus astacus L.) biologiasta, kannanarvioinnista ja istutuksen kannattavuudesta pienessä hapanvetisessä metsäjärvessä –
Erkamo, E.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 5 (1990)

Kalakantarekisteri: siika, muikku ja harjus –
Kallio-nyberg, I. ja Koljonen, M-l.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 4 (1990)

Status of crayfish stocks, fisheries, diseases and culture in Europe. Report of the FAO European Inland Fishery Advisory Commission (EIFAC) Working Party on Crayfish –
Westman, K., Pursiainen, M. and Westman, P. (toim.)
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 3 (1990)

Country report of Finland for the intersessional period of the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) 1988-1989 –
Heikinheimo-schmid, O., Rahkonen, R., Westman, K. And Tuunainen, P.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 2 (1990)

Kalantutkimus puntarissa: Suomalainen kalantutkimus 1980-luvulla –
Sarvala, J.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 1, s. 1-19 (1990)

Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen siianpoikasten viljelyyn käytettyjen luonnonravintolammikoiden tuotosta ja tuottoon vaikuttavista tekijöistä –
Vehanen, T. ja Niemitalo, V.
Kalatutkimuksia — Fiskundersökningar nro 1, s. 21-99 (1990)