Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kumpula, Jouko
Colpaert, Alfred
Anttonen, Marja
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Poronhoitoalueen pohjoisimman osan (13 paliskuntaa) talvilaidunten uusintainventointi vuosina 1999 - 2003
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536675/raportti303.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:39+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-435-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 303 Porolaidunten tilan seuranta -tutkimushankeen tarkoitus on selvittää talvilaidunten tilassa tapahtuneita muutoksia sekä arvioida ja kehittää inventointimenetelmää. Vuosina 1995-1996 suoritetun talvilaiduninventoinnin jälkeen tutkittiin vuosina 1999-2003 poronhoitoalueen 13 pohjoisimmassa paliskunnassa kuivilla ja karuilla kankailla sijainneet koealueet uudestaan. Kasvillisuus arvioitiin koealueilla samalla luokitusmenetelmällä kuin aikaisemmin, mutta myös ruutumenetelmää käyttäen. Kuusi Landsat-7 satelliittikuvaa vuosilta 2000-2001 ja yksi Landsat-5 satelliittikuva vuodelta 1997 luokiteltiin ns. ohjattuna luokituksena. Tärkeimpien ravintokasvien määrä jäkälälaitumilla ja tärkeimpien talvilaiduntyyppien pinta-alat paliskunnissa laskettiin. Saatuja tuloksia verrattiin aikaisemman inventoinnin tuloksiin. Inventointimenetelmään sisältyviä virhelähteitä arvioitiin. Lopuksi tarkasteltiin talvilaidunten tilassa tapahtuneita todennäköisiä muutoksia virhelähteet huomioiden...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja