Aineiston tiedot

Tekijä (t):Storm, Anita
Routti, Heli
Nyman, Madeleine
Kunnasranta, Mervi
Aineiston nimi:Hyljepuhetta : alueelliset ja kansalliset näkökulmat ja odotukset merihyljekantojen hoidossa
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536779/raportti396.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, halli, harmaahylje, hyljevahingot, hylkeet, itämerennorppa, kalatalous
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:65+liitteet
ISBN/ISSN:978-951-776-545-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 396 Suomen merihyljekantojen hoitosuunnitelman taustaksi selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista hylkeisiin ja hyljekantojen hoitoon. Kohderyhmiksi valittiin ne ihmiset, joiden elinkeinoon ja arkeen hylkeet vaikuttavat sekä sellaiset järjestö- ja viranomaistoimijat, jotka ovat tekemisissä luonnon suojelun, käytön tai käytön valvonnan kanssa. Tässä raportissa esitellään niitä näkökulmia, joita tuli esille noin 250 kirjallisessa vastauksessa ja noin 640 puheenvuorossa. Tutkimukseen osallistuneiden tahojen suhtautuminen oli pääosin negatiivisväritteistä, ja hylkeitä tarkasteltiin ongelmakeskeisesti. Hylkeiden aiheuttamat kalastusvahingot korostuivat harmaahylkeen osalta koko rannikon alueella ja norpan osalta Perämerellä. Ongelmana nähtiin myös pysyvän hyljevahinkojen korvausjärjestelmän puuttuminen. Hylkeisiin koettiin liittyvän monia ristiriitoja, mikä kuvastui suojelua, metsästystä ja viranomaisten toimia koskevissa näkemyksissä. Suurimmat ristiriidat tulivat esille kalastus- ja metsästystahojen näkemyksissä verrattuna ympäristöviranomaisten ja luonnonsuojelutahojen näkemyksiin. Hylkeidensuojelua haluttiin rajoittaa, metsästyslupia ja pyyntimenetelmiä lisätä, pyyntiaikaa pidentää sekä siirtää päätöksentekoa alueellisemmaksi...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja