Kaarlo Johannes Valle :  Suomen Kalat 1934

Valle suoritti fil.kand. tutkinnon v. 1914 ja toimi aluksi opettajana Kotkassa, mutta siirtyi v. 1919 Suomen kalastusyhdistyksen assistentiksi, jossa toimessa hän oli vuoteen 1921 saakka. Hän oli vähän aikaa Tietosanakirja oy: n palveluksessa, mutta kun Turun suomalainen yliopisto oli aloittanut toimintansa, hän siirtyi sinne assistentiksi v. 1922. Valle väitteli tohtoriksi 1927. Turun yliopiston eläintieteen professoriksi hänet nimitettiin v. 1943, jota virkaa hän hoiti kuolemaansa asti. Valle kuoli Turussa 29.9.1956

Suomen kaloja käsittelevä teokselle oli 30-luvulla kysyntää. Edellinen Suomen kaloja käsittelevä teos oli K. E. Kivirikon kirjoittama Suomen luurankoiset (1882), toinen painos vuodelta 1909. Kalakirja puuttui niin opetuksesta, kuin harrastajiltakin. Vuonna 1927 ilmestyi Kivirikon toimesta Suomen linnut. Tällöin tehtiin sopimus, että myös Suomen Kaloista tehdään vastaava teos. Teoksen kirjoittajaksi lupautui nimeltä mainitsematon kalatalousneuvos kahden muun kalastusalan virkamiehen kanssa. Teos kuitenkin viipyi, eivätkä he saaneet sitä määräaikaan mennessä kirjoitettua. Myös neljäs ehdokas olisi halunnut kirjoittaa kalakirjan, mutta häntä ei lopulta kelpuutettu.

Lopulta kirjan kirjoittajaksi löydettiin K. J. Valle. Suomen kalat (228 s.) ilmestyi vuonna 1934. Kirjan kustansi Otava. Kirja tehtiin ilmeisen nopealla aikataululla, minkä johdosta se sai aikalaisiltaan ankaraakin arvostelua. Tekijä sai osakseen kritiikkiä erityisesti siitä, että hän käytti lähdeteoksinaan ulkomaista kirjallisuutta ja ei ottanut huomioon muutamia Suomessa alan merkkiteoksina pidettyjä kirjoja. Näistä nimellä mainitaan T. H. Järven Suomen merikalastus ja jokipyynti ja H. Järnefeltin Kalavesiemme tuotannon perusteet. Esipuheessa tekijä mainitsee, että teos perustuu kirjallisuuteen, tässä suhteessa kritiikin ymmärtää. Jälkikäteen arvioituna kritiikin syy saattoi olla osaksi kohtuutonta, sillä kirja on pienistä puutteista huolimatta varsin kelvollinen opas maamme kaloista.

 

 

 

Kirjan alussa on muutama sivu Suomen kalantutkimuksesta 1700 luvulta aina 1930-luvulle. Se on hyvä katsaus siihen asti ilmestyneistä kalalajeja käsittelevistä tutkimuksista. Kaloista ja niiden elämästä yleensä luku on 60 sivun tietopaketti kalabiologiasta yleensä. Siinä käydään läpi kalojen ruumiinrakenne, ravinto, lisääntyminen, taudit, sukulaissuhteet sekä entinen ja nykyinen esiintyminen.

Järjestelmällinen katsaus kaloihin on teoksen pääosa. Kalojen järjestelmässä on luovuttu vanhasta totutusta ja seurattu uutta, ulkomailla käyttöön otettua, joka perustuu pitkäaikaisiin vertaileviin sukulaisuus tutkimuksiin. Luettelointi ja esitys tapa on selkeä ja paljon edelleen paikansa pitävää informaatiota sisältöä. Levinneisyys tiedot ovat joiltakin osin puutteelliset, mikä vähentää kirjan käyttöä lähdeteoksena tältä osin. Tämä johtuu siitä, että Valle käytti pääasiallisesti ulkomaista lähdekirjallisuutta.

Kirjassa 36 värikuvaa. Nämä ovat vanhojen mestareiden Sundmanin ja Wright tekemiä upeita kalakuvia. Tämä kuvitus nostaa kirjan arvoa, lisäksi sidosasu antaa arvokkaan vaikutelman. Lisäksi kirjassa on 134 havainnollista piirroskuvaa, joten kuvituksen osalta Otava kustantajana on onnistunut erinomaisesti.

K. J. Vallelta ilmestyi vuonna 1941 suppeampi selvitys Suomen kaloista. Kalakirja, retkeilykäsikirja ja määritys opas kalamiehille. Kirja oli valmis jo syksyllä 1939, mutta sota siirsi kirjan ilmestymistä. Myös tämän kirja kustansi Otava.

 

 

 

Vallen kalakirjat ovat merkittävä lenkki suomalaisen lajikirjojen ketjussa. Ne palvelivat alan opiskelijoita ja harrastajia 1950-luvulle asti, ainoina kelvollisina kalaoppaina maamme kaloista. Lisääntyneen tiedon johdosta aika on ajanut osaksi näiden kirjojen ohi, mutta lähdeteoksina, tietyin varauksin, ne ovat edelleen kelvollisia.