Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Evon kalastuskoeasema: Esittely

Nimi
Evon kalastuskoeasema

Muut nimet
Evon kalansiitoskoeasema
Evon kalastuskoeasema ja kalastajakoulu 1892-1945
Evon kalanviljelyslaitos 1945-1971
(Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1971→)

Toimintavuodet
1892-1971

Toiminta-alue
Häme, Lammin kunta, Evon valtionpuisto

Historia
Evon kalastuskoeasema syntyi tarpeeseen kehittää Suomen kalastuselinkeinoa. Kalastustalouden kohottamiseksi tarvittiin luotettavaa tutkimustietoa, pätevää henkilökuntaa ja tarkoitukseen hyvin soveltuvaa paikkaa.

Kalastuksentarkastaja Oscar Nordqvist ehdotti huolellisen harkinnan jälkeen koeaseman perustamiseksi ja paikaksi Evon kruununpuistoa, jossa sijaitsi runsaasti aseman tarpeisiin soveltuvia järviä, jokia ja puroja. Keisarillisen Suomen Senaatti teki 11.10.1892 päätöksen koeaseman perustamisesta.

Tarkoituksena oli tutkia vesistöjen soveltuvuutta kalaistutuksiin, kalakantaa, kalaravintoa sekä tehdä istutuskokeiluja arvokkailla kalalajeilla, tutkia laissa sallittujen ja kiellettyjen kalastustapojen, pyydysten ja keinotekoisten kutupaikkojen vaikutuksia kalamääriin, kokeilla vahinkoeläinten hävitystä järvissä.

Koeaseman johtajana toimi Evon metsäopiston metsänhoitaja Bernhard Ericsson 1892-1916, kalastusneuvos Pekka Brofeldt 1916-1945. Käytännön töistä vastasivat kalastusmestarit A. Malin 1893-1902, I.A. Niemi 1902-1910, T. P. Hakola 1910-1925, Hannes Tiinonen 1925-1929, Juho Korppi 1929-1954, Matti Väisänen 1954-?

Kalastuskoeaseman kruununpuiston järvet asetettiin yksinomaan koeaseman kalastus- ja tutkimuskäyttöön. Kalastus sivullisille oli sallittu vain erityisluvilla.

Evon vesistöistä tutkittiin mm. järvien syvyyksiä ja lämpötiloja, veden kemiallista koostumusta, kasvillisuutta, pohjaeläimistöä sekä kalojen viljelyä, haudontaa, ravintoa, kasvatusta ja kalatauteja.

Laitoksen pitkä ja kansainvälisestikin tunnettu toiminta hiipui 1940-luvulla, kun kalastajakoulu siirtyi pois asemalta ja oppilastyövoimaa ei enää saatu kalastukseen eikä kalatutkimusten ja -kokeiden tekoa varten.

Kalastuskoeaseman ja kalanviljelyslaitoksen toiminta jatkui heikentyneistä olosuhteista huolimatta, kunnes se laajeni ja monipuolistui uudelleen 1971 jälkeen, jolloin Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelyslaitos sekä asemalle kuuluneet vesialueet siirtyivät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle.

Arkistotunnus
1

Aineiston laajuus
1 hm = 11 koteloa, erillisenä yksi kirja, yksi virka- ja postikorttialbumi

Sijoituspaikka
Hylly H
Hylly L: Virka- ja postikorttialbumi

Luovuttaja
Evon kalanviljelylaitos 2014

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta. Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 10.7.2020

Lähteet
Evon kalastuskoeaseman asiakirjat.
Brofeldt, Pekka: Evon kalastuskoeasema : 25 -vuotinen toiminta ja tulokset 1892-1917, 1920.
Väisänen, Matti: Evon kalastuskoeaseman toiminta ja haittatekijöitä, 1964.
90-vuotisjuhlapuheet, 1982.

Julkaisut
Brofeldt, Pekka: Evon kalastuskoeasema : 25 -vuotinen toiminta ja tulokset 1892-1917,  1920.
Väisänen, Matti: Evon kalastuskoeaseman toiminta ja haittatekijöitä, 1964.

Evon kalastuskoeasema: Luettelo

Evon kalastuskoeasema ja kalastajakoulu
Evon kalanviljelyslaitos
Aineistovuodet 1892-2010

Asiakirjoissa on sekä kalastuskoeasemaa että kalastajakoulua koskevia asiakirjoja. Ne asiakirjat, jotka koskevat vain koulun toimintaa, on otettu omaksi kokonaisuudekseen arkistonumerolla 2.

Asiakirjoissa on puutteellisuuksia. Vuosittain tuotetut asiakirjat voivat olla epätäydellisiä tai osa vuosista puuttuu kokonaan. Arkistoaineistoon on talletettu alkuperäisiä asiakirjoja tai niiden jäljennöksiä. Mukaan on otettu myös muistiinpanonomaisia asiakirjoja.

Koteloiden nimiössä on käytetty arkistonmuodostajana Evon kalastuskoeasemaa, mutta aineistossa on myös Evon kalanviljelyslaitoksen sekä Evon kalastuskoeaseman ja kalastajakoulun nimellä käsiteltyjä asioita.

Kotelo 1.1 (11)

Diaarit (A)
Diarium (kirja)
1892-1908
Kirjekonseptit
1896-1910, 1912-1928, 1932, 1938
Postikirja (vihko)
1929-1954
Postikirja (kirja)
1954-1974

Lähteneet asiakirjat (D)
Lähteneet kirjeet (Da)
Useimmat kirjeet ovat kalastusmestari Juho Korpin lähettämiä mm. postitoimistolle, metsäkoulun johtajalle, kalastusneuvokselle tai maataloushallituksen kalatalousosastolle. Aiheina päivittäisiin toimintoihin liittyvät kysymykset ja selonteot.
1893, 1913, 1917, 1940, 1948-1958, 1960, 1962, 1969, 1977
* Evon kalastuskoeaseman ja kalastajakoulun johtajan P. Brofeldtin kirje Suomen Senaatin Kamaritoimituskunnan elintarveosastolle 10.11.1917: Lausunto Turun Kalakauppa O/Y SSS Åbo Fiskhandel A/B raha-anomukseen kalankuivatus- ja kalanjauhelaitosta varten.
* Kalastusmestari Juho Korpin kirje Maataloushallituksen Kalatalousosastolle 11.10.1948: Selvitys kalanviljelyslaitoksen lokakuun kuluista sekä huoli mädin hankinnan vaikeuksista.

Sekalaisia ja puutteellisia yksittäisiä kappaleita
Muilta eri tahoille lähteneitä yksittäisiä kappaleita
Jäljennöskirja 1908-1910 (kirja)

Kotelo 1.2 (11)

Vuosikertomukset (Db)
Sisältävät kuvailua aseman toiminnasta, olosuhteista, kalustosta ja henkilöstöstä. Vuosikertomukset sisältävät myös tilastoja ja havaintoja mm. kutukalojen pyynnistä, poikasten hoidosta ja kuolleisuudesta, istutuksista, kalojen kasvunopeuksista ja iästä, kalaloisista ja biologisista järvitutkimuksista.
1892, 1893, 1899-1917, 1920-1951, 9/1954-9/1968
* Vuosikertomus 1939 sisältää lehtileikkeen: Kalastusmestari Juho Korpin palaute Maatalousseurojen keskusliitolle kalatalousopetuksesta.
Ericsson, Bernhard: Kertomus Evon kalastuskoeaseman ja kalastuskoulun toiminnasta 1900, 1902, 1904 ja 1906 (4 vihkoa).
Ericsson, Bernhard: Kertomus Evon kalastuskoeaseman toiminnasta 1902 (1 vihko).

Toimintasuunnitelmat vuosille 1975 ja 1978

Kotelo 1.3 (11)

Kirjeistö (F)
Sisältää kaksi kirjekokonaisuutta:
* Selvitys kalanpoikaslähetyksestä: R.V. Knaapen Evon kalastuskoeasemalta tilaama kalanpoikaslähetys on epäonnistunut. Suomen Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarveosasto pyytää selvitystä. Vastineen asialle ovat lähettäneet Evon kalastuskoeasemalta P. Brofeldt sekä Järvelän aseman konttorin hoitaja 1917.
* Evon kalanviljelylaitoksen korjaustöistä: rakennusmestari Yrjö Sarpolan ja kalastusneuvos P. Brofeldtin kirjeenvaihtoa laskutuksesta ja korjaustöiden etenemisestä 1950.

Saapuneet asiakirjat (E)
Saapuneet kirjeet (Ea)
Inspektören för fiskerierna/Kalastuksen tarkastelija
1892-1894, 1896-1918
– 1897, 1989 nro 3, 1901 nro 1, 1904 nro 3, 8/1912, 6/1913, 1915, 1/1916 sisältävät tarkastajalle lähteneen toisteen (läh. Jordbruksexpeditionen Kejserliga Senaten för Finland).
Kirjeissä käsitellään henkilöiden, tilojen, tavaroiden, lammikoiden, istutusten sekä raha-asioiden hoitoa ja riittävyyttä.

Maataloushallitus, kalatalousosasto / Maataloushallitus, kalataloudellinen tutkimuslaitos / Muutama muualta
1910, 1924, 1930, 1932-1936, 1938-1955, 1967, 1969
Saapuneet yleis- ja kiertokirjeet kalanviljelyslaitosten mestareille, hoitajille ja kalatalousneuvojille.
* Kuljetustiedote liikennöitsijöille mädin ja elävien istutuskalojen toimittamisesta 6.3.1924.
* Tarkka ohje hoitajille perusteluineen siianmädin hankinnasta, hedelmöittämisestä ja kuljettamisesta 24.9.1936.

Suomen Kalastusyhdistys
1909, 1910, 1916-1918, 1924, 1926, 1927, 1930-1934, 1936, 1957, 1959
Saapuneita kirjeitä koeasemalle, jäsenjärjestöille ja nimellä kalastusmestareille.
Käsiteltävinä asioina mm. poikastilauksia, kalastajatiedusteluja, lehtiartikkelin kirjoituspyyntöjä ja matkasuunnitelmia.

Kalamiehet ry
1939, 1945, 1946, 1948, 1950, 1951, 1953, 1956
Yleiskirjeitä yhdistyksen jäsenille.

Yksityiset, seurat, yhdistykset
1910, 1911, 1914, 1916-1919, 1920-1945, 1947-1953, 1955-1957, 1975
Kirjeet sisältävät kalanpoikastilauksia, neuvonta-, käynti- ja hintatiedusteluja, aineistotilauksia näyttelyihin ja laskutuksia.
Sisältävät myös henkilökohtaisia kirjeitä kollegoilta ja yksityisiltä.
* Mikkelin maaherra E.E. Rosenqvist kiittää suutarinpoikasista ja tekee jatkotilauksen 25.1.1924.
* Kymmenvuotias Erkki Liimatainen ja hänen äitinsä tiedustelevat suohaudassa menestyviä kalalajeja 11.2.1940.
* Suomen Riistanhoito-säätiön/Riistantutkimuslaitoksen kirjeessä kehutaan presidentti Kekkoselle saapuneita linnunpönttöjä ja kysytään lisätilauksen mahdollisuutta 1.2.1957.

Maanviljelysseurat
Hämeen läänin, Hämeen-Satakunnan, Itä-Hämeen, Itä-Karjalan, Keski-Suomen, Kuopion, Mikkelin läänin, Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Uudenmaan läänin ja Viipurin läänin.
1909-1969
Tiedusteluja ja tilauksia mädistä, kalanpoikasista, kalanpoikasten kuljetusastioista, näyttelyaineistosta ja laskutuksesta.
* Kuopion Maanviljelysseuran kiitoskirje Herra Kalastusmestari Juho Korpille Evon kalastuskoeasemalle 3.10.1935: 500 kuhanpoikasta saapunut Suonenjoen Lylynjärveen elävinä ja virkeinä. Mukana lehtileike.

Yritykset
1908-1956
Mäti-, kalanpoikas- ja kalatilauksia, tiedusteluja työntekijöistä, laskutusta, tarjouksia, hinnastoja ja tilauspohjia.

Saapuneet kirjeet ja viranomaisasiakirjat (Eb)
Viranomaisten asetukset, päätökset, ilmoitukset
1917, 1925, 1926, 1935, 1940, 1941, 1945, 1948, 1958, 1964
Koskevat mm. työntekijöitä, kalastusoikeuksia vesistöissä ja piisamimyyrän pyyntiä.
Lupatodistukset ja sopimukset
1902, 1910, 1917, 1944, 1957

Sekalaiset (Ec)
Ohjeita, neuvoja ja malleja esim. vuosikertomuksen laatimisesta, kalastusmestarin tehtävistä, mätimunien lukumäärien määräämisestä ja linnunpöntön valmistamisesta.
Tiedonkeruupohjia
Yhteystietoja
Asiakirjat sisältävät rakennustyöluvan vuodelta 1946 ja palotarkastuspöytäkirjat vuosilta 1952, 1956 ja 1958.

Saapuneet pöytäkirjat (Ed)
Vähä-Evon kalastuskunnan kaksi pöytäkirjaotetta koskien lohen kalastusta 1933.
P. Brofeldtin laatima pöytäkirja Kalanviljelylaitosten hoitajien luento- ja neuvottelupäivästä 6/1946.

Saapuneet kirjeet (Ee)
Maataloushallituksen kalatalousosastolle saapuneet kirjeet, jotka on saatettu myös Evon kalastuskoeaseman ja kalastajakoulun tietoon.
1914-1967
Sekalaiset/puutteelliset

Saapuneet virkapostikortit sekä yksityiset kortit (Ef)
1893-1949, yhteensä 142 kpl
– Sisältävät myös henkilökohtaista yhteydenpitoa
– Albumi on sijoitettu hyllyyn L

Kotelo 1.4 (11)

Saapuneet kirjeet nimellä (Eg)
Kalastushallitukselta ja Maataloushallituksen kalatalousosastolta saapuneet kirjeet.
– Pekka Brofeldtille 1916, 1918
– P. Hakolalle 1919, 1920, 1921, 1923
– Hannes Tiinoselle 1923-1929
– Juho Korpille1929-1954
– Matti Väisäselle 1955-1959, 1962
* B-J. Wikgrenin vastaus M. Väisäsen lähettämään hauen kasvainnäytteeseen ja järvitaimenen mätinäytteeseen 3.9.1956.
* Metsähallinnon Länsi-Suomen piirikonttorin kirje kalavesien räjäytyksestä 10.4.1959.
– Evon kalastuskoeasemalle 1923, 1924, 1928, 1933, 1940, 1945, 1954, 1968
Kirjeissä käsitellään mm. palkkausasioita, rakennusten korjauksia, hankintoja ja kalastajakouluun oppilaaksi otettujen asioita.

Kotelo 1.5 (11)

Tiliasiakirjat (G)
1893-1970
Tiliasiakirjoihin liittyvää aineistoa on myös tilastoasiakirjoissa.

Kassa-asiakirjat (Ga)
1893-1898, 1900, 1909-1911
1895-1904 (kirja)
1903-1928 (kirja) kalanmyyntikassakirja
1908-1924
1925-1938 (vihko)
1938-1954 (vihko)
1954-1969 (vihko)
1953           (kirja)
* Kalastuskirjanpitokirja, joka sisältää mm. rahaliikenteen, omaisuusluettelon, tilastot, työtunnit (isäntäväen, palkkaväen: miehet, naiset, lapset), hevosten ja auton käytön.

Omaisuusluettelot (Gb)
Luettelot sisältävät vaihtelevasti kirjanpitoa rakennuksista, huone- ja taloustavaroista, työkaluista, aluksista ja kalanpyydyksistä.  Kalanviljelykseen, kalankuljetukseen ym. kuuluvia esineitä, kokoelmia ja kirjoja on myös kirjattu.

Kalustoluettelot
1893, 1895, 1899, 1900 (sisältää luettelon järviin istutetuista kaloista), 1903, 1905-1909, 1910, 1912, 1913, 1915-1917, 1920, 1922-1924, 1930-1932, 1933 (liitetty ostolistat 1954-1958, 1960-1962, 1964-1967), 1935
Pyydysluettelo
6/1945
Kalustoluettelo (vihko)
1954
Omaisuusluettelo
1969 (sisältää poistoesityksen)
Omaisuusluettelo (kirja, joka on omanaan numerolla 1.5a)
1937-1949 (sisältää esineiden hankintahintoja)
1950-1953 (muutamia kirjauksia)
Kalustoluettelo siirretyistä tavaroista
1944, 1946, 1968, 1970
Puutteellisia/luokittelemattomia luetteloita

Sekalaiset (Gc) 
Kuitteja, laskuja
1911-1969
Rahtikirjoja, lähetyslistoja
1930-1962
Kustannusarvioita, laskelmia
1913, 1956, 1969, 1970
Ostolupia
1930, 1946, 1951

Verotusta koskevat (Gd)
Liikevaihtoverotodistus 15.4.1941

Kotelo 1.6 (11)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Henkilöstöä koskevat sekalaiset (Ha)
Asiakirjat sisältävät työhakemuksia ja -todistuksia, palkkalaskelmia, tapaturmailmoituksia ja matkalaskuselvityksiä.
Aineistovuodet 1935-1970 (vähäinen määrä)

Työpäiväkirjat (Hb)
Työpäiväkirjoihin on merkitty kalastajan, asemanhoitajan, kalastusmestarin tai työnjohtajan päivittäin tehdyt työt. Työtehtävinä ovat olleet esim. kalahuoneen tai lammikon korjaus ja laitto, pyydysten korjaus ja laitto, veden lämmön mittaus, mädin haku, kalan ruokinta ja kirjalliset tehtävät.
1894, 1895, 1899-1903, 1905-1907, 1917-10/1921, 8/1923, 1946, 1947, 3/1948
Matti Väisäsen työpäiväkirjat
1955-1967
– samaa kirjausta vihkopäiväkirjoissa
– puuttuu 1,2/1955, 6/1965, 3, 6-12/1967
7/1954-12/1962 (vihkoja 5 kpl)

Kotelo 1.7 (11)

Työpäiväkirjat (Hb)
Matti Väisäsen työpäiväkirjat
12/1962-10/1964 (kirja)
10/1964-11/1973 (vihkoja 6 kpl)
12/1973-8/1975 (vihko)
– Matti Väisäsen lisäksi muidenkin merkintöjä
– samaa kirjausta paperipäiväkirjoissa (kotelo 1.6)

Kotelo 1.8 (11)

Sekalaiset kirjoitukset, muistiot, ehdotukset, havainnot (Hc)
Kalatalousneuvonnan ja -toiminnan kehittämismuistioita ja -ehdotuksia
– Brofeldt: Ehdotus kalastuselinkeinon edistämiseksi sisävesissämme, 39 sivua. 1926
– Brofeldt: Promemoria – Lauttauksen kalastukselle tuottaman vahingon korvaamiseksi, 34 sivua.1926
– Kalatalousteknikkojen lausunto kalatalousneuvonnan keskittämisestä ja kehittämisestä 1969.

Näytteenottotuloksia ja havaintoja vesistöistä, kaloista, viljelmistä, laitoksista ja ihmisten toimista. Huomioita rakennusten, työvälineiden ja laitteiden kunnosta ja rakentamisesta sekä tietoja Suomen kalanviljelijöistä ja kalalaitoksista.
– tutkimuksia vuosilta 1917-1969
– Antti Paajasen teknikkotyö: Evon Valkea-Mustajärvi limnologiset havainnot, kalojen kasvu, kalojen saalistiedot, istutus ja tulokset. 1967-1968
– Antti Paajasen matkakertomuksia, muistioita ja havaintoja 1966-1970
– Westman, Kai: Evon kalastuskoeaseman perustamisesta 80 vuotta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kalantutkimusosasto. Eripainos, Suomen Kalastuslehti, 4/1973.
– Pruuki, Veijo ; Pursiainen, Markku ; Westman, Kai: Vähäarvoisten kalojen tehostetusta pyynnistä ja pyynnin vaikutuksista kalastoon Evon kalastuskoeaseman pienjärvissä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Eripainos, Suomen Kalastuslehti, 2/1983.
– Tuunainen, Pekka ; Jurvelius, Juha: Report on the rotenone treatment on Lake Pitkäniemenjärvi (Evo, Finland) in 1976. Finnish Game and Fisheries Research Institute, Fisheries Division. Helsinki, 1977.
– Vuori, Pekka: Evon valtionmetsäalueen jätehuolto ja Evon metsäoppilaitoksen jätehuollon kehittäminen. Evon metsäoppilaitos, Ympäristönsuojelun hallinnon jatkolinja, 1991.

Korjaussuunnitelmia ja tehtävälistoja
1946, 1948, 1950

Tilastoasiakirjat (K)
1893-1971
Sekalaiset (Ka)
Ankeriaiden ja kutukalojen mittoja ja painoja
1907, 1923-1937
Luettelo formaliinissa olevista kaloista
1910
Selonteko kutusiian pyynnistä
1956-1960
Kalanpoikasten ja mädin määrät sekä sijoittelu
1968-1971
Mädinsaanti-ilmoitus
1958-1960
Hautomopäiväkirja (vihko)
3/1973-5/1974
Puutteelliset ykköskappaleet

Kotelo 1.9 (11)

Kalastuspäiväkirjoja ja -kirjanpitoa (Kb)
Asiakirjat sisältävät tietoja saaduista kalalajeista (kpl/kg), käytetyistä pyydyksistä, pyyntijärvistä, kalastukseen käytetystä ajasta, saatujen kalojen käyttötarkoituksista, myytyjen kalojen hinnoittelusta, kuolleista poikasista, vesien mittaustuloksista ja kalojen istutuksista.
Asiakirjoja ovat laatineet työntekijät, harjoittelijat, kalastajakoulun oppilaat, kalastajat ja asukkaat.
1893-1897 (kirja)
1893-1902, 1905-1918, 1922, 1923, 1927-1930, 1932, 1935-1945, 1949, 1955, 1957, 1958, 1968, 1970
Asiakirjojen tekijät nimillä
1916, 1917, 1928, 1930, 1932, 1935, 1936, 1938, 1939
Pääpaino kalaistutuksissa
1898, 1899, 1901, 1908, 1909, 1915, 1917, 1923-1927, 1931, 1938, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1954-1957, 1959, 1960, 1968, 1971

Kotelo 1.10 (11)

Muut asiakirjat (U)
Vieraskirjat (Ua)
Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelyslaitos 1973-1976 (vihko)
Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelyslaitos 1976-2003 (kirja)
Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelyslaitos 1986-2010 (kirja)

Juhlavuodet (Ub)
Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelyslaitos 90 vuotta, 1982
– Juhlaohjelma ja -menu, vieraslista
– Juhlaseminaarin puheet ja esitelmät
– Ilmoittautumiskaavake
– Saapuneet onnittelut
– Sopimukset, tarjoukset, laskut ym.
Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelyslaitos 100 vuotta, 1992
– Juhlaohjelma ja -menu, vieraslista
– Saapuneet onnittelut
Evon kalastuskoeaseman ja kalanviljelyslaitoksen uudet rakennukset valmistuneet 1994
– lehdistötiedote? ja painotuote

Kotelo 1.11 (11)

Kartat ja piirustukset (I)
Pieni otos sekalaisia, ei vuosilukuja
Piirustuksia mm.
– Majakosken saunapiirustus
– Hautomosuunnitelma
– Lasipullo
– Sihtilaitteen sijoitus lammikossa
– Kartat mm.
– Keskimmäinen Rautjärvi, pohjan laatu tutkittu, 1918
– Talouskartta Evon hoitoalueesta, 2. karttalehti, 1950

Julkaisut ja muistiinpanot
Muistiinpanosivuja, jotka käsittelevät mm. vesikemiaa, -fysiikkaa, riistanhoitoa, kalatauteja, eläin- ja kasvitiedettä ja kalanviljelyä
– poistettu rikkoutuneesta kotelosta, jossa havaittavissa nimet Rautiainen, Pajaniemi, Kiril Sergyjeff

Brofeldt, Pekka: Evon kalastuskoeasema : 25 -vuotinen toiminta ja tulokset 1892-1917. 1920
Väisänen, Matti: Evon kalastuskoeaseman toiminta ja haittatekijöitä. 1964
Ryhänen, Reino: Evon kalastuskoeasema. Helsingin Yliopiston Limnologian laitos.
Kaksi painotuotetta: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Evon kalastuskoeasema ja kalanviljely(s)laitos

Luokittelemattomat/puutteelliset asiakirjat – pieni otos