Archives for uutisia

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta

Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta Ilmasto-opas.fi tarjoaa ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta ja ohjaa myös muihin luotettaviin tietolähteisiin. Nyt palvelu on saanut paremman käyttöliittymän. Esimerkki kalastus ja kalatalous  
Read More

WWF:n kalaopas päivitetty

WWF:n kalaopas päivitetty WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi. Opas päivitetty 5/2022 Mikä on WWF:n kalaopas?  
Read More

Suomen Erämuseosäätiö tiedottaa: Intendentti Pia Paukku erämuseohankkeen vetäjäksi

Suomen Erämuseosäätiö tiedottaa: Intendentti Pia Paukku erämuseohankkeen vetäjäksi Kansallismuseon intendentti, KTM Pia Paukku on valittu Imatralle perustettavan Suomen uuden erä- ja luontokulttuurimuseon käynnistyshankkeen vetäjäksi. Valinnan suoritti Suomen Erämuseosäätiön hallitus. Lisätietoja: Erämuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Viialainen, 044 7700 515 Uusi hankejohtaja Pia Paukku, 041 5335 444   Tapion tarhoissa ja Ahdin apajilla : Selvitys valtakunnallisen metsästys- ja kalastusmuseotoiminnan kehittämismahdollisuuksista    
Read More

IPCC Sixth Assessment Report

IPCC Sixth Assessment Report työryhmä IPCC:n kuudenteen arviointiraporttiin arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemeihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ihmisyhteisöihin globaalilla ja alueellisella tasolla. Siinä tarkastellaan myös haavoittuvuuksia sekä luonnon ja ihmisyhteisöjen kykyjä ja rajoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Kansainvälinen, YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC kokoaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja antaa suosituksia päätöksenteon tueksi. Siten suositukset vaikuttavat myös tavallisiin kuluttajiin. IPCC:n raportit ovat maailman seuratuimpia ilmastojulkistuksia. Niitä käytetään kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden pohjana. IPCC ei tee itse tutkimusta vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa. Raporttien lähteinä käytetään tuhansia tieteellisiä julkaisuja. IPCC:n raportti: Ilmastonmuutos on vaikuttanut vakavalla tavalla luontoon ja ihmisiin – vaikutukset jakautuvat epätasaisesti IPCC-raportti välittää hälyttävän viestin
Read More

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/958

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/958 (SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa) Markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen toimittamismuodon vahvistamisesta. Kertakäyttöiset muovituotteet, SUP (single use plastics) Ympäristöministeriö ajaa tiukempaa linjaa Suomeen – Luvassa kuolinisku kotimaiselle kalastusvälinetuotannolle? Kalastusvälineet joutuivat EU:n hampaisiin, Suomen ehdotus hylättiin – tällainen vaikutus muoviroskaa suitsivalla ”pillidirektiivillä” on Kalastusvälinevalmistajien kannananotto
Read More

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmaehdotuksen 2021–2027 hyväksyminen ja ohjelman EU-rahoitusosuuksien jako Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmaehdotuksen 2021–2027 hyväksyminen ja ohjelman EU-rahoitusosuuksien jako Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/1139 mukaan jäsenvaltion on laadittava yksi toimintaohjelma, jonka mukaisesti rahaston toimia toteutetaan ohjelmakaudella 2021–2027. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kumppanuussopimuksen toimittamisesta. Ohjelmassa esitetään EU-asetusten mukaisesti toimintaympäristön analyysiin perustuva strategia, SWOT-analyysi, toiminnan sisältöä kuvaavat toimintalinjat ja erityistavoitteet, rahoitus, ohjelmaviranomaiset, mahdollistavat edellytykset sekä ohjelman kumppanuutta ja viestintää koskevat tiedot. Ohjelma koskee Manner-Suomea ja Ahvenanmaata. Suomelle osoitettu Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston EU-rahoitus on yhteensä 71 755
Read More

Kansainvälinen biodiversiteettipolitiikka

Kansainvälinen biodiversiteettipolitiikka Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset, joiden avulla pyritään turvaamaan luontoa. YK:n biodiversiteettisopimus (CBD) on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous käyntiin tänään – tavoitteena luontokadon pysäyttäminen Suomen biodiversiteettipolitiikka Asetus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta Luonnontila
Read More

Merien keittokirja

Merien keittokirja Kokit ja kalastajat yhteisrintamaan kestävän kalastuksen puolesta. Kalaa tänä iltana, ja myös tulevaisuuden aterioilla: Suomenkielinen kirja löytyy osoitteesta https://www.msc.org/fi/merien-keittokirja “Vaikkei olekaan olemassa mitään taikatemppua, tiedämme, että uskottavat markkinaperustaiset sertifiointiohjelmat, kuten MSC, voivat olla ainakin osa ratkaisua ja uskon vahvasti, että meillä on tärkeä rooli tässä työssä. Korostaaksemme haasteen laajuutta ja kiireellisyyttä, olemme MSC:ssä asettaneet omat kunnianhimoiset tavoitteemme: 20% maailmanlaajuisesta kalansaaliista mukana MSC:n ohjelmassa vuoteen 2020 mennessä, ja ainakin kolmannes vuoteen 2030 mennessä.”
Read More

Kulttuuriperinnön säilyttäminen saa vahvan tuen

Kulttuuriperinnön säilyttäminen saa vahvan tuen Kulttuuriperintöbarometri 2021 Barometri kertoo, että asenteet kulttuuriperintöä kohtaan ovat myönteisiä. Korkea enemmistö (88 %) vastaajista pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä. Ikäryhmien väliset erot ovat kaventuneet vuodesta 2017, mutta edelleen arvostus on sitä korkeampaa mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Niiden osuus, joille kulttuuriperinnön säilyttäminen ei ole lainkaan tai ei kovin tärkeä asia on edelleen varsin pieni, vain 8 %. Verovarat ovat 44 prosentille mieluisin tapa panostaa kulttuuriperintöön. Valtion taloudellinen tuki kulttuuriperintöä suojeleville ja hoitaville saa laajan kannatuksen. https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/kulttuuriperintobarometri
Read More

Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon−Näätämöjoen−Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027

Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon−Näätämöjoen−Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat valmistelleet laajapohjaisena yhteistyönä valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta vesienhoitosuunnitelmien ehdotukset. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 2006/60/EY ja sen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoon pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) perusteella valtioneuvosto hyväksyy Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022−2027. Päätös olisi täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.        
Read More