Archives for kalastuslait

Keskeiset kalastuslait

Keskeiset kalastuslait Kalastuslain keskeisenä tehtävänä on säännellä kalastusoikeutta ja -menetelmiä, kalakantojen hoitoa sekä kalatalouden hallintoa kalavarojen käytön ja hoidon osalta. Kalastuslain uudistus vastaa niihin muutoksiin mitä on tapahtunut kalastuksessa, kansallisessa ja unionin lainsäädännössä sekä yhteiskunnassa yleisesti. Kansallinen lainsäädäntö Kalastuslaki (379/2015) Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (303/2020), voimassa 4.5.2020-31.12.2021 Kalastusasetus (1360/2015 MMM asetus kalastonhoitomaksun keräämisestä (1567/2015) MMM asetus kalastuksenvalvonnasta (1577/2015) Yhteisaluelaki (758/1989) Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (1048/2016) Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (1050/2016) Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (1188/2014) Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelysalusten rekisteröinnistä (690/2010) Laki Euroopan meri-, kalatalous- ja
Read More

Kalastuslaki 1951

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamiseksi Ehdotus kalastuslain muuttamiseksi Kalastuslaki 1951 Annettu Helsingissä 28. päivänä syyskuuta 1951 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Kalastusoikeus. 1§ Kalastusoikeus vesialueella on, jäljempänä mainittavin poikkeuksin, sineen omistajalla. 2§ Meressä kylänrajain ulkopuolella sekä niissä merenrantavesissä ja niiden meren saarien ja luotojen luona, jotka kuuluvat valtiolle, mutta eivät ole minkään tilan omia eivätkä erityisillä ehdoilla kenenkään hallussa, olkoon jokaisella Suomen kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta, mikäli ei ole toisin määrätty tai vastedes määrätä. Edellä 1 momentissa mainitun kalastusoikeuden kieltämisestä tai rajoittamisesta säädetään asetuksella. 3§ Järven selällä kylänrajain ulkopuolella olkoon siihen ulottuvassa kunnassa asuva oikeutettu harjoittamaan onkimista ja
Read More

Kalastuslaki 1982

Kalastuslaki 1982 Annettu Helsingissä 16. päivänä huhtikuuta 1982 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1§ Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon. 2§ Kalastusoikeuden haltija on ensi kädessä velvollinen järjestämään kalastuksen ja kalakannan hoidon niin, että 1 §:ssä mainitut tavoitteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Valtiolle kuuluvien kalavesien ja kalastusten osalta on 1 momentissa säädetty velvollisuus sillä valtion viranomaisella, jonka hallinnassa vesialue tai
Read More

Kalastuslaki 2015

Kalastuslaki  2015 https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maa-ja-metsatalousministerio-esittaa-muutoksia-kalastuslakiin Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. 2 § Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan kalastukseen: 1) vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla vesialueella; 2) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 1 §:ssä tarkoitetulla talousvyöhykkeellä; 3) vesialueen rajan ulkopuolella olevalla tulva-alueella, kun se on veden peittämä. Mitä tässä laissa säädetään kalasta ja
Read More

Kalastuslaki, kalastukseen eniten vaikuttanut kirja

Kalastuslaki, kalastukseen eniten vaikuttanut kirja   Kirjan merkittävyyttä voidaan mitata monella tavalla. Miten kirja on vaikuttanut yleiseen suhtautumiseen kalastukseen tai miten se on vaikuttanut kulttuurihistoriaan. Yksi kirja on vaikuttanut näihin molempiin, tosin pakon keinoin. Se on myös vanhinta kalastuskirjallisuuttamme. Mutta silti kirja uusiintuu tasasin väliajoin. kirja on kalastuslaki Suomeen oli tehty jo Ruotsin vallan aikana tärkeitä kalastusta koskevia säädöksiä (1442 Kristofferin maanlaissa, 1734 laissa ja 1766 kalastussääntö), sekä autonomian ajalla (1865 kalastussääntö).     Ensimmäinen yleinen kalastuslaki Ruotsiin säädettiin vuonna 1724. Tämä 8 sivua käsittävä laki oli voimassa vuoteen 1766.   14.11.1766 antoi Adolf Fredrik kuninkaallisen säädöksen: Kong. Maj:ts rådike
Read More