Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu

Inarijärven säännöstely

Inarijärvi on Suomen toiseksi suurin järvi, pinta-alaltaan 1084 km2. Se on myös toiseksi suurin kokonaan napapiirin pohjoispuolella sijaitseva järvi maailmassa. Inarijärven leveys Juutuanvuonon pohjukasta Paatsvuonoon on yli 50 kilometriä ja pituus lounais-koillissuunnassa Ukonjärvestä Suolisvuonon pohjukkaan noin 80 kilometriä. Järven suurin syvyys on 95 metriä.

https://www.jarviwiki.fi/wiki/Inarij%C3%A4rvi_(71.111.1.001)/Ymp%C3%A4rist%C3%B6hallinnon_havaintopaikka_(Nellim)

 

Paatsjoki, Kolttaköngäs. Kuva: Suomen Kalakirjasto

 

Inarijärvi on Paatsjoen vesistöalueen keskusjärvi. Paatsjoen vesistöalueen pinta-ala on 18 403 km2, josta Suomen puolen osuus 14 512 km2 ja järvisyys 12,4 %. Inarijärveä säännöstellään Paatsjoen yläjuoksulla sijaitsevalla venäläisellä Kaitakosken voimalaitoksella. Vesistöalueen vedet laskevat Paatsjokea pitkin Jäämereen. Suurimmat Inarijärveen laskevat joet ovat Ivalojoki ja Juutuanjoki.

Juutuajoen virtaama http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/71/q7100800y/wqfi.html 

 

Juutuajoki, Ritakoski. Kuva: Ari Savikko

Juutuajoki, Ritakoski. Kuva: Ari Savikko

 

Ivalojoen virtaama http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/71/q7101340y/wqfi.html

 

Ivalojokea Ivalon kohdalla. Kuva: Ari Savikko

 

Inarijärvi on rikkonainen, rantaviivaa on yhteensä 3 308 km ja saaria 3 318. Rannat ovat pääasiassa kivikkoisia ja usein myös jyrkkiä, mutta suojaisissa lahdissa tavataan myös loivia, pehmeäpohjaisia rantoja tai hiekkarantoja. Järven erikoisia luonnonmuodostelmia ovat pitkät ja kapeat salmet, joita kutsutaan nuoriksi.

Inarijärven veden korkeutta voi seurata http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/71/l711111001y/wqfi.html

Petsamon kaivosalueen Inarijärven säännöstelyn historiaa

Inarijärven vesipinnan vaihtelut ja sen vaikutukset

Vesitoimikunnan päätös luvan myöntämiseen Inarijärven säännöstelyyn 7.6.1946

Päätös Inarinjärven säännöstelyyn 1946

Vesitoimikunnan päätös vuonna 1946 annetun säännöstelyluvan muuttamiseksi 10.12.1953

Päätös Inarinjärven säännöstelyn muuttamiseksi 1953

 

Englantilainen urheilukalastaja Inarin Virtaniemessä. Kuva:
Torén Ruth, 1931/ Museovirasto

 

Inarin taimenensuomuja vuodelta 1958

Vastine Toivosen lausuntoon vedensäännöstelyn vaikutuksesta Inarijärven kalakantoihin ja kalastukseen 1969

Vastine Toivosen lausuntoon vedensäännöstelyn vaikutuksesta Inarijärven kalakantoihin ja kalastukseen

Pöytäkirja Vesihallituksen istunnosta 21.12.1972

Pöytäkirja vesihallituksen istunnosta 21.2.1972

Inarinjärven säännöstelystä 1973

Inarijärven säännöstelystä 1973

Säännöstelyohjeiden muutosten vaikutus Inarinjärven kalakantoihin

Inarin vesipinnan vaihtelu ja sen merkitys

Inarijärven vesipinnan vaihtelut ja sen vaikutukset

 

 

Inarin vedenkorkeuden mittaus Inarin kalasatamassa. Kuva: Ari Savikko

Inarin vedenkorkeudenmittaus Inarin kalasatamassa. Kuva: Ari Savikko

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Inarijarven_saannostely(29598)

 

Inarin rantamaisamaa. Kuva: Ari Savikko

Inarin rantamaisemaa. Kuva: Ari Savikko

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksiin, jotka Pohjois-Suomen vesioikeuden 18 päivänä joulukuuta antamasta Inarinjärven säännöstelystä aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen johdosta suoritettavia korvauksia ja toimenpiteitä päästöksestä on tehty

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.12.1974 Inarinjärven säännöstelyn vahinkojen korvauksista

 Toimitusmiesten lausunto vesiasiasta, joka koskee Inarijärven säännöstelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaamista 1972

Toimitusmiesten lausunto vesiasiasta joka koskeen Inarijärven säännöstelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaamista

 

Vesioikeudelliset lupapäätökset

Inarijärven säännöstelyhistoria ja sen oikeuskäsittely

Lupa Inarin kalanviljelylaitoksen patojen rakentamiseen 1952

Lupa kutuharjusten pyyntiin 1952

Muistio Norjan osallistumisesta Inarin kalanviljelytoimenpiteisiin

Inarin vesioikeudelliset päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.12.1974 nro 92-74-I

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.11.1975 nro 4671-75

Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös 22.12.1982 nro 81-82-I

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.5.1984 nro 2037-84

Inarijärven säännöstelyyn liittyvien kalataloudellisten velvoitteiden yhdistäminen Kylmälä, Marttunen ja Heinimaa 15.11.1999

MMM Hakemus Inarijärven säännöstelyyn liittyvien kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi 29.11.1999 4390-423-99

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 14.3.2000 Dnro 94-99-1 korjattu päätös

Lausunto Inarijärven sivuvesistöjen kalataloudellisista muutoksista ja säännöstelyn osuudesta niihin 1979

Lausunto Inarijärven sivuvesistöjen kalataloudellisista muutoksista ja säännöstelyn osuudesta niihin

Kirakkakönkään kalatie

Kirakkajoen kalatietutkimus

Kirakkajoen kalatutkimus 1983

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536940/kirakkajoen_vesiston_saannostelyn_vaikutukset_rahajarven_hammasjarven_ja_ukonjarven_kalakantoihin_seka_kalakantojen_hoitosuunnitelma_nro_66.pdf?sequence=1

Kirakkakönkään kalatiemallit SKL 1 1988

 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu

Inarijärven säännöstelystä aiheutuneiden kalataloudellisten vahinkojen korvaamiseksi määrättyjen  (v.1975) kalaistutusten tuloksellisuutta seurataan ja parannetaan ns. velvoitetarkkailun avulla. Siitä vastaa Luonnonvara keskus (Luke) Lapin ELY-keskuksen hyväksymien velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailualue käsittää Inarijärven ja siihen laskevat joet lukuun ottamatta Muddusjärveä ja sen yläpuolisia vesiä.

Velvoiteistutusten päätavoitteena on poistaa ja ehkäistä järven säännöstelystä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia vahingollisia muutoksia. Velvoitetarkkailussa selvitetään (1) viljeltyjen kalojen osuus eri lajien saalista, (2) istutusten tuottoa, istukkaiden kasvua, istutusiän ja -paikan vaikutustaistutustuloksiin, (3) kalastusta ja saaliita sekä (4) taimenten poikastuotantoa. Tutkimukset perustuvat pitkälti istukkaiden merkintöihin.

Inarijärven säännöstelyluvan hallinta siirtyi vuoden 2009 alusta maa- ja metsätalousministeriöltä Lapin ELY-keskukselle. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on toteuttanut kalatalousvelvoitteen istutukset alusta alkaen säännöstelyluvan haltijan toimeksiannosta. Kalatalousvelvoitteen vuotuiset kustannukset ovat noin 0,7 milj. euroa. Velvoitteita hoidetaan nykyään viisivuotisin toimintajaksoin.

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536616/inarijarven_kalataloudellisten_hoitovelvoitteiden_uudistaminen_nro_51.pdf?sequence=1

 

Alamittaisia taimenia tartuu verkkoihin. Kuva: Ari Savikko

 

Inarin velvotteen toteuttaminen 1976

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1977

Inarin kalanhoitovelvoitteen tarkkailu 1977

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1978

Inarin kalanhoitovelvoitteen tarkkailu 1978

Kalastus Inarijärvellä vuonna 1980 ja kalastuksen ja kalansaaliin kehittyminen

kalastus Inarijärvellä 1980

 Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1981

Inarijärven tarkkailuraportti 1981

Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1982

Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1982

Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1983

Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1983

Inarin kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1984

Inarin kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1984

Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1985

Inarin säännöstelystä aiheutuvan kalakantojen hoidon tarkkailututkimuksen raportii vuodelta 1985

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1986

Inarijärven tarkkailu 1986

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1987

Inarijärven tarkkailuraportti 1987

 

Ivalojoen sivujoet ovat tärkeitä taimenen poikastuotantoalueita. Kuva: Ari Savikko

 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailututkimus 1988

Inarin tarkkailututkimus 1988

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1989

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1989

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1990

Inarinjärven tarkkailututkimus 1990

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1991

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1991

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1992

Mukana Inarijärven kalataloutta käsittelevän kirjallisuuden luettelo vuosilta 1980-1992

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1992

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1993

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1993

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1994

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1994

Tilastotietoja Inarijärven kalatalaoudesta : velvoitetarkkailun toimintakertomus vuodelta 1995

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536606/tilastotietoja_inarijarven_kalataloudesta_nro_66.pdf?sequence=1

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1996

inarijarven-ja-sen-sivuvesistojen-kalanhoitovelvoitteen-tarkkailuraportti-1996

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalanhoitovelvoitteen tarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 1997

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536557/inarinjarven_soonnostelysta_aiheutuneiden_kalanhoitovelvoitteiden_tarkkailu_nro_120.pdf?sequence=1

 

Kalat Inarijärveen istutetaan siihen tarkoitukseen valmistetulla aluksella. Kuva: Ari Savikko

Kalat Inarijärveen istutetaan siihen tarkoitukseen valmistetulla aluksella. Kuva: Ari Savikko

 

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 1998

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536519/saannostellyn_inarijarven_ja_sen_sivuvesistojen_kalataloudellinen_velvoitetarkkailu_nro_155.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 1999

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536486/saannostellyn_inarijarven_ja_sen_sivuvesistojen_kalataloudellinen_velvoitetarkkailu_nro_188.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2000

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536452/raportti223.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2001

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536422/raportti254.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu – Toimintakertomus vuodelta 2002

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536661/raportti287.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 2003

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536690/raportti318.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 2004

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536742/raportti370.pdf?sequence=1

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu. Toimintakertomus vuodelta 2005.

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536742/raportti370.pdf?sequence=1

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2006

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536791/raportti417.pdf?sequence=1

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2007

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/532841

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2008

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/532864

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2009

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/531235

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2010

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530734/rktltr2011_13.pdf?sequence=1

 

Inarijärven säännöstelyluvan ja siihen liittyvien tehtävien hoidon siirtäminen ELY-keskukselle 2010

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39752/SYKEra_18_2010.pdf?sequence=1

 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2011

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530473/rktltr2012_23.pdf?sequence=1

Vuoden 2012 raportissa on perusteellista tietoa järvitaimenen elinkierrosta

Suomessa on julkaistu varsin vähän dokumentoitua tietoa järvitaimenen elinkierrosta. Elinkiertopiirteet, kuten vaelluspoikasikä, syönnösvaiheen kasvunopeus ja sukukypsyyden saavuttamisen ikä ja koko ovat olennaisia seikkoja esimerkiksi taimenen kohdistuvan kalastuksen säätelyn kannalta. Tässä vuosiraportissa esitetään yhteenveto Inarijärveen laskevien jokien taimenkantojen elinkiertopiirteis-tä. Paatsjoen vesistössä elää ainakin 30 geneettisesti erilaistunutta taimenpopulaatiota, joista kolmea (Ivalojoki, Juutua ja Siuttajoki) käytetään velvoiteistutuksiin. Tässä raportissa ei esitellä kantakohtaisia tuloksia, koska syönnösvaiheen taimenten geneettinen alkuperä tunnetaan puutteellisesti.

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520242/rktltr2013_22.pdf?sequence=1

 Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2012

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519917/rktltr2014_36.pdf?sequence=1

 

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2013

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530620/luke-luobio_67_2015.pdf?sequence=1

 Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkaillu raportti 2014

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530620/luke-luobio_67_2015.pdf?sequence=1

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu raportti 2015

Julkaisussa esitetään Inarijärven kalataloudellisen velvoitetarkkailun tulokset vuoteen 2015 asti. Inarijärven kokonaissaalis oli noin 154 tonnia (1,4 kg/ha) vuonna 2015. Kotitarvekalastajien saalis oli 53 % kokonaissaaliista. Punalihaisten petokalojen yhteissaalis oli noin 31 tonnia; taimensaalis oli 22 tonnia, nieriäsaalis 5,4 tonnia ja harmaanieriäsaalis vajaa 3,6 tonnia. Siikasaalis (noin 77 tonnia) kasvoi edellisvuodesta hyvien verkkosaaliiden ansiosta. Siika on järven tärkein saalislaji muodostaen puolet vuoden 2015 kokonaissaaliista. Muikkusaaliskin (noin 13 tonnia) kasvoi hieman, mutta jäi edelleen liki puoleen vuosien 2010–2013 saalistasosta. Verkkokalastuksella saatiin 76 % kokonaissaaliista. Siikasaaliista verkkopyynnin osuus oli 90 % ja taimensaaliista 51 %. Inarijärveen on syntynyt 2000-luvulla useita hyviä muikkuvuosiluokkia, joiden ansiosta petokaloille on ainakin tähän asti riittänyt ravintoa. Muikun vuosiluokka 2015 näyttää myös kohtalaiselta talvinuottaustietojen perusteella.

Raportista löytyy myös Juutuajoella suoritetun kaikuluotauksen tulokset.

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/537555

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu raportti 2016

Taimennäytteistä noin puolella oli suolistossaan lokkilapamadon ja/tai sukeltajasorsien lapama-don (Diphyllobothrium-suvun) loisrakkuloita kohtalaisesti tai runsaasti edelleen vuonna 2016. Tai-menten ja nieriöiden eli rautujen loisongelma jatkui vähintään samantasoisena vuonna 2017. Har-maanieriät olivat huomattavasti vähemmän loisittuja kuin raudut ja taimenet. Toisen heisimatolajin, haukimadon (Trianephorus crassus) esiintymistä osasta siikanäytteitä alettiin seurata systemaattisesti vuonna 2017. Haukimato-ongelma näytti keskittyvän eniten tiheäsiivilähampaisiin riikasiikoihin ja enenevässä määrin järven pohjoisimpia osia kohti.

Istutettujen pohjasiikojen osuus saaliissa laski aikaisemmalta 30–40 %:n tasolta 10–15 % tasolle vuosiluokissa 2012–2014, mikä tarkoittaa, että pohjasiika lisääntyy luontaisesti tehokkaasti. Taime-nella sitä vastoin istukkaiden osuus on ollut selvästi yli 50 %, nuorissa ikäryhmissä jopa 80 %. Nieriällä luontainen lisääntyminen on ollut luultua voimakkaampaa luonnontuotannon osuuden vaihdellessa 50 %:n molemmin puolin ja ollen jopa 80 %. Harmaanieriän saalis perustuu kokonaan istutuksiin. Pohjasiian kasvun hidastuminen on pysähtynyt. Taimenen ja harmaanieriän kasvussa ei ole tapahtu-nut suuria muutoksia, mutta nieriällä kasvu hidastui vuonna 2016.

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/541299

 

 

Istutus -ja viljelysuunnitelmia

 

Kuva: Ari Savikko

 

Inarijärven kalatalousvelvoite tarkennettu istutussuunnitelma 2017

Inarijärven kalatalousvelvoite tarkennettu istutussuunnitelma 2017 31.1.2017

VELVOITEKERTOMUS 2016 Inarijärven kalatalousvelvoite istutukset ja viljely

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen viljelyn ja istutusten toimintakertomus vuodelra 2016

 

Taimenien istutusta Juutuanjokeen. Kuva: Ari Savikko

 

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen viljely- ja istutussuunnitelma vuosille 2006-2010

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen viljely- ja istutussuunnitelma vuosille 2006-2010

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen viljely- ja istutussuunnitelma vuosille 2011-2015

Istutussuunnitelma 2011-2015 UUSI

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen viljely- ja istutussuunnitelma vuosille 2016-2020

Inarijärven kalatalousvelvoite istutussuunnitelma 2016-2020 2.3.2016

 

Kuva: Ari Savikko

 

Inarin taimenen genetiikasta

Tietoa kalakantojen geneettisistä rakenteista hyödyntävät kaikki kalakantojen käyttöä ja hoitoa suunnittelevat tahot, ELY-keskukset, kalojen istuttajat ja viljelijät. Sukulaisuusanalyysiä voidaan hyödyntää kalanviljelyssä sukulaisuuden hallintaan ja hedelmöityssuunnitelmien tekemiseen

inarin taimenen genetiikka

 

256328669_Genetic_mixed-stock_analysis_of_lake-run_brown_trout_Salmo_trutta_fishery_catches_in_the_Inari_Basin_northern_Finland_Implications_for_con

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber20/ber20-651.pdf

 

 

Inarijärvi on Suomen parhaita vetouisteluvesiä. Kuva: Ari Savikko

Inarijärvi on Suomen parhaita vetouisteluvesiä. Kuva: Ari Savikko

 

Inarin kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma

http://www.ahven.net/ksuunnitelmat/36.pdf

Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2009

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B1D42FCD1-7AA3-490D-8BE8-01E8DD9A03C2%7D/99911

Inarijärven kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi 2015

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/104452/Raportteja_38_2015.pdf?sequence=2

 

 

Inarijärvestä rasvaeväleikattu taimen 10,420 kg. Kuva: Ari Savikko

Inarijärvestä rasvaeväleikattu taimen 10,420 kg. Kuva: Ari Savikko

 

 

Vanhoja tutkimuksia

Muikun istuttatamisesta Inarijärveen 1956

muikun-istuttamisesta-inarijarveen-1956

Muikku istutukset Paatsjoen vesistöalueelle 1956-66

Kevät 1956

Karipääjärvi, Ilkiäjärvi, Hukkajärvi, lisäksi laitokselta karkasi n. 150 000 kpl Juutuajoen kautta Inarijärveen  (Kelujärven kantaa)

Kevät 1964

Alajärvi 3 litraa n. 200 000 kpl (Sinettäjärven kantaa)

Kevät 1965

Alajärvi 3 litraa n. 200 000 kpl (Sinettäjärven kantaa)

Kevät 1966

Alajärvi 3 litraa n. 200 000 kpl (Sinettäjärven kantaa)

Inarin muikun geneetinen tutkimus 2013

Tutkimuksessa selvisi, että Inarijärven muikkukanta on peräisin vuosina 1964-66 Sinettäjärveltä tuoduista mätieristä. 1956 Kelujärvestä tuodusta mätierästä ei löytynyt jälkeläisiä.

inarin-muikun-geneettinen-tutkimus-2013

The vendace stock and fisheries in Lake Inari

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber3/ber3-307-319.pdf

 

 

Muita tutkimuksia ja selvityksiä

Suunnitelma kalanviljelylaitoksen rakentamiseksi Juutuajoen rantaan 1949

suunnitelma 1949

 

 

Järvitaimen vastakuoriutuneina Inarijärveen vuosina 1959-62 istutuksista ja sen tuloksista

vastakuoriutuneiden-taimenen-istutustuloksia-1959-62

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

 

Inarissa suoritetuista järvitaimenen merkintäkokeesta 1958

inarissa-suoritetuista-jarvitaimenen-merkintakokeista-1958

 

Siian suotavimmasta pyynti-iästä ja pyyntikoosta Inarijärvessä 1963

siian-pyynti-iasta-ja-koosta-1963

Havaintoja Inarijärven nieriästä 1967

Havaintoja Inarijärven nieriästä 1967

Förekonsten av diffyllbotrida plerocerkoider i fis från Enare sjö

Förekonsten av diffyllbotrida plerocerkoider i fis från Enare sjö

 

Lapin säännöstelyjärvien kalataloudellisista muutoksista 1972

lapin-saannostelyjarvien-kalataloudellisista-muutoksista

Taimenen poikastuotanto eräillä Paatsjoen vesistön koskialueilla 1973

Taimenen poikastuotanto eräillä Paatsjoen vesistön koskialueilla

Inarijärven pohjaeläintutkimus 1976

Inarijärven pohjaeläintutkimus 1976

Inarijärven eläinplanktonitutkimus avovesikaudella 1977

inarijarven-elainplanktontutkimus-avovesikaudella-1977

 

Ammattikalastuksen kannatavuus Inarinjärvellä 1979

ammattikalastuksen-kannattavuus-inarinjarvella-1979

 

Lisälausunto Inarijärven sivuvesistöjen kalataloudellisista muutoksista 1980

lisalausunto-inarijarven-sivuvesiston-kalataloudellisiin-muutoksiin

Taimen smoltti- ja kutupyyntikokeilu Ivalojoessa 1981

Taimenen smoltti ja kutupyyntikokeilu Ivalojoella

 

Paatsjoen vesistö taimenten poikastiheydestä- ja tuotannosta 1981

paatsjoenvesiston-taimenten-poikastiheyhet-1981

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko

 

Inarijärven siikamuodot ja niiden ravinnonvalinta 1981

Inarijärven siikamuodot ja niiden ravinnonvalinta

Inarijärven pohjasiikojen nykytilanne 1983

inarijarven-pohjasiikojen-nykytilanna-1983

Kirakkajoen kalatietutkimus v. 1983

Kirakkajoen kalatutkimus 1983

Inarijärven kalojen ravintoeläinten siirtoistutuksia koskeva selvitys 1984

Inarijärven kalojen ravintoeläinten siirtoistutuksia koskeva selvitys

Alustava raportti Inarijärven siikaistutusten tuloksista 1984

siikaistutusten-tuloksia-1984

Paatsjoen vesistön taimenen poikastiheydestä ja -tuotannosta 1984

Paatsjoen vesistön taimenen poikastiheydestä ja tuotannosta

Ivalojen jokikutuinen pohjasiika ja sen mädinhankintapyynti 1985

ivalojoen-jokikutuinen-pohjasiika-ja-sen-madinhankinta

ivalojoen-pohjasiian-kasvu-1976-1983

 

Inarijärveen vuosina 1965-1986 tehtyjen nieriän Carlin-merkintöjen tulokset

inarijarveen_vuosina_1965_1986_tehtyjen_nierian_carlin_merkintojen_tulokset_nro_43

Inarijärveen vuosina 1972-1985 tehtyjen harmaanieriän Carlin-merkintä tuloksista

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535173/inarijarveen_vuosina_1972_1985_tehtyjen_harmaanierian_carlin_merkintojen_tulokset_nro_38.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Inarin harmaanieriä merkinnät

Inarijärven planktonsiikaistutusten tuloksista 1987

Inarijärven planktonsiikaistutusten tuloksista

Inarijärven isorysäpyyntikokeilu 1989

Inarijärven isorysäpyyntikokeilu 1989

Inarijärven sivuvesistöjen kalastussääntötyöryhmän muistio MMM 1989:22

Inarijärven sivuvesistöjen kalastussääntöryhmän muistio 1989

Inarijärvi-symposium 27.-28.11.1990

Inarijärvi-Symposium 1990

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535191/inarijarvi_symposium_nro_24.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Inarinjärven rantoja. Kuva: Ari Savikko

Väliraportti Vuotisjärven taimenistutuksista 1991

vuontisjarven-taimentutkimuksista

Inarijärven kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma : nykytila 1992

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535156/inarijarven_kalataloudellinen_kaytto_ja_hoitosuunnitelma_nro_50.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Inarijärven kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Osa 2, Suunnitelma

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535131/inarinjarven_kalataloudellinen_kaytto_ja_hoitosuunnitelma_osa_2_suunnitelma_nro_67.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kalojen vaellus Paatsjoessa 1993-1994

kalojen-vaellus-paatsjoessa-1993-1994

Rehabilition of the fisheries of Lake Inari, norther Finland 1994

Rehabilition of the fisheries of Lake Inari, norther Finland

Effects of stocking fingerlings on recruitment in the Lake Inari whitefish (Coregonus lavaretus L.) fishery 1994

Effects of stocking fingerlings on recruitment in the Lake Inari whitefish (Coregonus lavaretus L.) fishery

Inarijärven järvitaimenen kuonomerkintöjen tulokset 1994

Inarijärven järvitaimenen kuonomerkintä tulokset 1994

Ivalojokeen kudulle nousevan pohjasiikakannan tila 1976-1995

ivalojokeen-kudulle-nousevan-pohjasiian-tila-1976-1995

Inarijärven kalatalouden kustannus-hyötyanalyysi 1996

Inarijärven kalataloudellinen kustannus-hyötyanalyysi

Muikun ja reeskan/siian poikastroolaukset Inarijärvellä vuonna 2001

Muikun ja reeskan siian poikastroolaukset Inarijärvellä vuonna 2001

Veskoniemen kalastajien nuotta-apajat Inarinjärvessä

Veskoniemen kalastajien nuotta-apajat Inarijärvessä

Arvio Inarijärven ekosysteemin ja kalakantojen tilasta 2009 Pietari

Assessment of ecological consequences caused by economic use of natural resources of lake Inari

Harjusta Inarinjärvestä

Harjusta Inarijärvestä

 

Inarinjärven harjuksia. Kuva: Ari Savikko

 

Juutua, jokien aatelia

Juutua jokien aatelia

 

Juutua. Kuva: Pekka Keränen

Vapakalastajan Ivalonjoki

Vapakalastajan Ivalonjoki

 

 

Ivalojoen kalastusalue alkaa Repojokisuusta. Kuva: Ari Savikko

 

Kalastusluvat Paatsjoen vesistöön

http://www.ahven.net/kalastusalueet/luvat/Inarinluvat.pdf

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/juutuanjoki.html

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/inarijarvi.html

 

Kuva: Ari Savikko

 

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/ivalojoki.html

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/inarin-eramaa.html

http://www.inarinkalastusalue.fi/ksaanto.html

 

 

 

Inarin taimen. Kuva: Ari Savikko

Inarin taimen. Kuva: Ari Savikko

 

LAKE INARIJÄRVI, NORTHERN FINLAND: SEDIMENTATION AND LATE QUA TERNARY EVOLUTION

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_143.pdf

Linkkejä

http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/inarijarvi.html

http://www.inarinkalastusalue.fi/kluvat.html

http://www.inarijarvi.fi/

https://www.jarviwiki.fi/wiki/Inarij%C3%A4rvi_(71.111.1.001)

http://www.kalapaikka.net/inarijarvi-l_-anarjavri_jarvi_kalastus_luvat_kalaistutukset_ravustus_vesilinnun_metsastys_vedenlaatu_lomamokit_inari___108939.asp

http://www.samimuseum.fi/anaras/ymparisto/ymparisto.html

 

Videoita

Inarijärven erakkokalastaja tiesi paremmin

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/12/09/inarijarven-erakkokalastaja-tiesi-paremmin

Ihmisten jälkiä Inarilla

http://areena.yle.fi/1-3524607

Järviemme helmet Jakso 2: Inarijärvi

http://areena.yle.fi/1-1395645

 

Kirjallisuutta

Ahonen, Markku 1990. Inarissa kehitetty uutta isorysämallia. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Markku Ahonen, Markku Seppänen. s. 106-111.  Helsinki.

Ahonen, Markku 1992. Istukkaatko syöneet Inarijärven kalastajien muikut? [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Markku Ahonen, Erno Salonen, Petri Heinimaa. s. 36-37.  Helsinki.

Ahonen, Markku 1987. Muikun troolikalastuskokeilu Inarijärvellä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Markku Ahonen, Veikko Aikio. s. 406-408.  Helsinki.

Ahonen, Markku 1987. Taimenen kassikasvatuskokeilu Inarin Kirakkakönkäällä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Markku Ahonen, Veikko Aikio. s. 66-69.  Helsinki.

Ahonen, Martti 1939. Siika- ja lohikalastus Inarinjärvessä.. s. 181.  Helsinki.

Ahvenniemi, Antero 1980. Inarin kunnan kalastuskunnat järjestäytyivät. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 95-96.  Helsinki.

Ahvenniemi, Antero 1982. Kalatalouskurssi Inarissa. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 115.  Helsinki.

Alapuranen, Jaakko 1989. Inarin kunnan vesien käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 144.  Helsinki.

Alapuranen, Jaakko 1989. Inarin Veskoniemen kalasataman huoltohalli valmistui. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 421.  Helsinki.

Alapuranen, Jaakko 1985. Muikku levinnyt ja lisääntyy Inarilla. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 27-28.  Helsinki.

Alapuranen, Jaakko 1989. Raportti Inarin isorysäkokeiluista. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 324.  Helsinki.

Alapuranen, Jaakko 1987. Troolausta kokeillaan Inarilla. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 305.  Helsinki.

Andersson, J. E. 1926. Kalastuskokemuksia Inarinjärveltä ja Paatsjoelta. s. 370-375. 6 Metsästys ja Kalastus Helsinki.

Andersson, J. E. 1922. Urheilukalastus Inarinjärvessä. s. 179-182. 4 Metsästys ja Kalastus Helsinki.

Anon. 1966. Inarin, Enintekiön ja Utsjoen vesirajatoimikunnan mietintö I osa. 29 Komiteamietintö 1966: B 109 Helsinki.

Anon. 1994. Inarinjärven tila, käyttö ja niihin vaikuttavat tekijät. 195 Suomen ympäristö 58 Lapin ympäristö keskus. Rovaniemi.

Currie W.B. 1960. Fishing in Inari. sivut 6-9. 4 Coming events in Finland 1960:2

Dahlström, Harri 1967. Havaintoja Inarijärven nieriöistä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Harri Dahlström, Pekka Tuunainen. s. 164-171.  Helsinki.

Haakana, Veikko 1989. Inarilta itään Paatsjoelta pohjoiseen. 166  Ka.

Hellevaara, Einar 1937. Toimitukselle lähetettyä. / Einari Hellevaara, Yrjö Wuorentaus. Suomen kalastuslehti. s. 235-236.  Helsinki.

Hellevaara, Einar 1935. Toimitukselle lähetettyä. : Vastinetta kirjoitukseen “Erään kiertokirjeen johdosta”. / Einari Hellevaara, Pekka Brofeldt, Kalle Hinkkanen, Yrjö Wuorentaus. Suomen kalastuslehti. s. 114-116.  Helsinki.

Hurme, Seppo 1967. Inarin reeskavarojen hyväksikäyttö. Eripainos Suomen kalastuslehti n:o 4/1966. 4  Helsinki.

Hurme, Seppo 1966. Inarin reeskavarojen hyväksikäyttö. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 106-109.  Helsinki.

Hurme, Seppo 1965. Reeskan koepyynti isorysällä Inarijärvessä v. 1964. Eripainos Kalamiehen viesti n:o 1/1965. 4

Hyttinen, Arvi 1937. Länsi-Inarin kalavesillä. s. 59-62, 87-89. 4+3 Urheilukalastaja. Mercatorin kirjapaino. Helsinki.

Itkonen, Ilmari 1935. Ainakin yksi merilohi päässyt Inarijärveen saakka..  Suomen kalastuslehti. s. 202.  Helsinki.

Itkonen, T. I. 1937. Inarin tunturilappalaisten kalanpyynti. s. 113-127. 15 Suomen Museo XLIV

Jokikokko, Erkki 1989. Rumpuvetoisella nuotalla talvella 1989 Oulu- ja Inarijärveltä saadut tulokset. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Erkki Jokikokko, Raimo Riikonen, Juha Väisänen. s. 394-397.  Helsinki.

Järvi, T. H. 1935. Ravintoarvomääräyksiä eräistä Inarin-Lapin siikamuodoista. Suomen kalastuslehti. s. 137-140.  Helsinki.

Kelttikangas, Valter 1948. Tuokio Inarin kalastajien parissa. s. 268-271, 282. 5 s. Metsästys ja Kalastus Helsinki.

Kojo, Raimo, O 2000. Kuukkelin matkassa. Inarista Hettaan 1955-1999. 205  WSOY.

Laine, Anne 1987. Inarin Kirakkakönkään kalatiemallit. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Anne Laine, Olli-Matti Tervaniemi. s. 9-12.  Helsinki.

Lappalainen, Ari 1999. Puukoukusta Trooliin ja Hangosta Inariin [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 24-25.  Helsinki.

Max. 1942. Oy Merikala Ab:s ordinarie bolagsstämma. s. 63-64. 2 s. Fiskeritidskrift för Finnland Fiskeriföreningen i Finland. Helsingfors.

Mutenia A., Salojärvi K. 1990. Inarijärven säännöstelyn kalatalousvahinkojen kompensointi istutuksin ja niiden vaikutus saaliiseen.  s.74-81 Riista- ja Kalataoluden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston julkaisusarja.Jorma Toivonen 60 vuotta. 7 Suomen kalatalous n:o 56 RKTL. Helsinki.

Mutenia, Ahti 1996. Inarijärvi on edelleen kalajärvi. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti.  s. 14-17.  Helsinki.

Myllylä, Markku 2002. Inarijärvellä uistellaan punalihaista purjeveneellä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 30-31.  Helsink.

Myllylä, Markku 1999. Inarilainen keittokirja. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 43.  Helsinki.

Myllylä, Markku 1986. Inarinjärven kaloista ja kalastuksista. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 353-357.  Helsinki.

Myllylä, Markku 1988. Lähes tutkimaton Inarin muikku käy pyydykseen. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Markku Myllylä, Risto Vesa. s. 414-416.  Helsinki.

Mättö Tuulikki 1960. Reeskaa troolilla Inarinjärvestä.  sivut 30-31. 2 Viikkosanomat 35

Nikander Niilo 1957. Kertomus n.s.nieriäporukan Inarin retkestä ajalla 14-23 pnä syyskuuta 1957. sivut 158-159,161. 2+1 Erämies

Nordqvist, Oscar 1900. Muistiinpanoja matkalta Suomen Lapissa kesällä 1899. : 1. Matka. 2, Kalastus Tenojoessa ja sen suun edustalla. 3. Lohen kalastus Neiden joessa ja Pasvikjoessa. 4. Kalastus Inarin Lapissa.. s. 2-5, 19-23, 33-41, 94-98.

Oulasvirta, Panu 2006. Pohjoisten virtojen raakut. Interg-kartoitushanke Itä-Inarissa. Norjassa ja Venäjällä. 152  MH.

Risku, Ahti 1952. Inarin kalanviljelyslaitos tuhoutunut. Vastine. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. : s. 107-108 (149-150).  Helsinki.

Salo, U. 1946. Kalanviljelyslaitos saatava Inariin.. s. 21-22.  Suomen Kalastusyhdistys. Helsinki.

Salo, U. 1947. Kalastuksesta Inarilla.. s. 19-20.  Suomen Kalastusyhdistys. Helsinki.

Salojärvi, Kalervo 1989. Inarijärven planktonsiikaistutusten tuloksista. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Kalervo Salojärvi, Ahti Mutenia. s. 184-187.  Helsinki.

Salonen Erno, Mutenia Ahti, Maunu Armi, Heinimaa Sirkka, Pukkila Heimo 1988. Inarinjärven säännöstelystä aiheutuneiden kalanhoitovelvotteiden tarkkailu. 52 Kala- ja riistaraportteja 120 Riistan- ja kalantutkimus. Inari.

Sergejeff, Kiril 1992. Inarijärven muikkukanta ja sen hyödyntäminen. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 36-37.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1990. Inarijärven säännöstelysopimus aluksi salainen. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 354-357.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1964. Inarin ennätysnieriä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. : s. 245.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1978. Inarinjärvellä kokeiltiin kalastusta isorysällä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 42-43.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1990. Inarinjärven säännöstely tuhosi kukoistavan kalastuselinkeinon. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 305-307.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1992. Inarissa istutetaan liikaa punalihaisia petokaloja. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 38-40.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1963. Inarissa suoritetusta järvitaimenten merkintäkokeesta. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 213-215.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1986. Järvitaimenen vastakuoriutuneiden poikasten istutuksista Inarinjärveen vuosina 1959-62. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti/ Kiril Sergejeff, Veli Mannermaa. s. 225-228.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1991. Kalastuksen kehittyminen Inarissa ja Utsjoella. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 284-287.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1985. Muikku Inarinjärvessä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 50-51.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1962. Reeskan koetroolaus Inarijärvellä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 20-21.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1963. Suomen suurin järvitaimen Inarijärvestä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 22.  Helsinki.

Sergejeff, Kiril 1993. Ylimitoitettuja kuvitelmia Inarijärven tuottokyvystä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 36-37.  Helsinki.

Sullunjarga, M. 1931. Nuottamiehenä Inarilla. s. 301-306. 6 Metsästys ja Kalastus Helsinki.

Tast, Teemu 1990. Pilkinnän MM-kilpailut Inarissa 27.-28.4. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 166-167.  Helsinki.

Toivonen, Jorma 1973. Inarinjärven säännöstelystä. [Artikkeli] . Suomen kalastuslehti. s. 56-57.  Helsinki.

Tuunainen, Olli, Kitti, Jouni 1974. Taimenen kalastuksesta Inarin ja Utsjoen kuntain eräissä vesistöissä. Eripainos Ympäristö ja terveys lehdestä 4-5/1974 (353-376). 28 Lapin sivistysseuran julkaisuja N:o 36 Lahti.

Tuunainen, Olli-Kitti, jouni 1974. Taimenen kalastuksesta Inarin ja Utsjoen kuntain eräissä vesistöissä. Lapin sivistysseuran julkaisuja N:o 36. 203  LSS.

Törmä Eino 1960. Vihjeitä Inarijärvelle aikoville. sivut 54-56. 3 Metsästys ja kalastus  Helsinki.